Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Normă sanitară veterinară privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste

din 24/08/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 01/09/2006


 

   Art. 1. - (1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se aplică definiţiile termenilor "carne" şi "produse din carne" prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 954/2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă pentru alimente de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 5 septembrie 2005, care transpune în legislaţia naţională Regulamentul Parlamentului şi al Consiliului nr. 853/2004/CE, şi definiţiile produselor medicinale veterinare prevăzute de Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005.
   (2) Suplimentar, următorii termeni se definesc astfel:
   a) animale de fermă - animale domestice din speciile bovine, porcine, ovine şi caprine, solipede domestice, păsări şi iepuri, precum şi animalele sălbatice din aceste specii şi rumegătoarele sălbatice care au fost crescute într-o exploataţie;
   b) tratament terapeutic - administrarea, în baza art. 4, în mod individual la un animal de fermă, a unei substanţe autorizate, după examinarea acestuia de către un medic veterinar oficial, pentru tratarea afecţiunilor reproductive, inclusiv pentru întreruperea unei gestaţii nedorite. Substanţele betaagoniste se administrează pentru a induce tocoliza la vaci în perioada de fătare, pentru tratamentul afecţiunilor respiratorii şi pentru a induce tocoliza la ecvideele crescute în alte scopuri decât producţia de carne;
   c) tratament zootehnic - administrarea:
   (i) în mod individual la un animal de fermă, a unei substanţe autorizate în baza art. 5 alin. (1), în vederea sincronizării ciclului estral şi pregătirii donatoarelor şi receptoarelor pentru implantul de embrioni, după examinarea acestuia de către un medic veterinar sau sub responsabilitatea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2);
   (ii) în cazul animalelor de acvacultură, la un grup de animale de reproducţie, a unei substanţe autorizate, pentru inversarea sexului, după prescripţia unui medic veterinar şi sub responsabilitatea acestuia;
   d) tratament ilegal - utilizarea de produse sau substanţe neautorizate sau utilizarea de substanţe sau produse autorizate de legislaţia comunitară, pentru alte scopuri sau în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia comunitară.
   Art. 2. - (1) Este interzisă comercializarea pentru administrare la toate speciile de animale a substanţelor cuprinse în lista A din anexa nr. 1.
   (2) Este interzisă comercializarea pentru administrare la animale a căror carne şi produse sunt destinate consumului uman sau în alte scopuri decât cele prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. b) şi c), art. 4 alin. (2), (3) şi (4) şi de art. 5 a substanţelor cuprinse în lista B din anexa nr. 1.
   Art. 3. - Sunt interzise, pentru substanţele menţionate în anexa nr. 1, şi interzise provizoriu, pentru substanţele menţionate în anexa nr. 2:
   a) administrarea acestor substanţe la animalele de fermă sau acvacultură, indiferent prin ce mijloace;
   b) deţinerea, cu excepţia cazurilor controlate oficial, a animalelor menţionate la lit. a) într-o fermă, comercializarea sau tăierea pentru consum uman a animalelor de fermă cărora le-au fost administrate substanţele prevăzute la anexele nr. 1 şi 2 sau în care a fost decelată prezenţa unor astfel de substanţe, în afara cazului în care se face dovada faptului că animalele în cauză au fost tratate în conformitate cu prevederile art. 4, 5 sau 6;
   c) comercializarea pentru consum uman a animalelor de acvacultură cărora le-au fost administrate substanţele menţionate anterior, precum şi a produselor procesate derivate de la astfel de animale;
   d) comercializarea cărnii de la animalele menţionate la lit. b);
   e) procesarea cărnii de la animalele menţionate la lit. b).
   Art. 4. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 2 şi 3, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza:
   a) administrarea, în scopuri terapeutice, la animalele de fermă a testosteronului, progesteronului, precum şi a derivaţilor acestora care, prin hidroliză, eliberează foarte uşor compusul iniţial după resorbţia la locul de aplicare. Produsele medicinale veterinare folosite în tratamentul terapeutic trebuie să corespundă cerinţelor pentru comercializare stabilite de Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005. Aceste produse medicinale veterinare se administrează pe cale parenterală sau sub formă de spirale intravaginale pentru tratamentul disfuncţiei ovariene, şi nu prin implant, numai la animalele de fermă care au fost clar identificate şi doar de către un medic veterinar. Medicul veterinar responsabil trebuie să ţină evidenţa animalelor identificate şi tratate cu astfel de substanţe în registrul de consultaţii şi tratamente al cărui model este prezentat în anexa nr. 3. Registrul trebuie să fie pus la dispoziţie autorităţii competente, la cererea acesteia;
   b) administrarea, în scopuri terapeutice, a produselor medicinale veterinare autorizate ce conţin allyle trenbolone, administrate oral, sau substanţe betaagoniste la cabaline şi la animale de companie, cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu instrucţiunile de fabricaţie;
   c) administrarea, în scopuri terapeutice, a produselor medicinale veterinare autorizate ce conţin substanţe betaagoniste, administrate parenteral, pentru inducerea tocolizei la vacă.
   (2) Substanţele prevăzute la lit. b) şi c) trebuie să fie administrate de un medic veterinar sau, în cazul produselor medicinale veterinare prevăzute la lit. a), sub responsabilitatea directă a acestuia. Tratamentul trebuie să fie înregistrat de către medicul veterinar responsabil în registrul de consultaţii şi tratamente (al cărui model este prezentat în anexa nr. 3).
   (3) Este interzisă deţinerea de către proprietarii de animale a produselor medicinale veterinare ce conţin substanţe betaagoniste care pot fi utilizate în tratamentul inducerii tocolizei.
   (4) Fără a se prejudicia prevederile alin. (2), este interzis tratamentul terapeutic al animalelor de interes economic, precum şi al animalelor de reproducţie la sfârşitul vieţii reproductive a acestora.
   Art. 5. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 3 lit. a) şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 2, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza administrarea la animalele de fermă, în scopul tratamentului zootehnic, a produselor medicinale veterinare ce au o acţiune estrogenă (altele decât 17 beta-estradiol şi derivaţii esterici ai acestuia), androgenă sau gestagenă, autorizate în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005. Aceste produse medicinale veterinare trebuie să fie administrate de către un medic veterinar la animalele clar identificate. Tratamentul trebuie să fie înregistrat de către medicul veterinar responsabil în registrul de consultaţii şi tratamente (al cărui model este prezentat în anexa nr. 3).
   (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate permite ca sincronizarea estrului, precum şi pregătirea femelelor donatoare şi receptoare pentru transferul de embrioni să nu se efectueze de medicul veterinar în mod direct, ci sub responsabilitatea acestuia.
   (3) Puietul de peşte poate fi tratat în primele trei luni de viaţă, în scopul inversării sexului, cu produse medicinale veterinare care au o acţiune androgenă şi sunt autorizate în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005.
   (4) În situaţiile prevăzute la prezentul articol, medicul veterinar trebuie să elibereze o reţetă unică, specificând tratamentul în cauză şi cantitatea produsului solicitat, şi să înregistreze toate datele în registrul de consultaţii şi tratamente (al cărei model este prezentat în anexa nr. 3).
   (5) Este interzis tratamentul zootehnic la animalele de interes economic, inclusiv în timpul perioadei de îngrăşare pentru animalele de reproducţie aflate la sfârşitul vieţii reproductive a acestora.
   Art. 6. - (1) Prin derogare de la art. 3 lit. a) şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 2, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza administrarea la animalele de fermă de produse medicinale veterinare ce conţin 17 beta-estradiol sau derivaţii esterici ai acestuia, în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005, pentru:
   a) tratamentul la vaci, în cazul gestaţiei cu fetuşi mumificaţi sau maceraţi;
   b) tratamentul piometrului la vaci.
   (2) Prin derogare de la prevederile art. 3 lit. a) şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 2, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor autorizează, până la data de 14 octombrie 2006, administrarea la animalele de fermă de produse medicinale veterinare ce conţin 17 beta-estradiol sau derivaţii esterici ai acestuia pentru inducerea estrului la bovine, ecvine, ovine şi caprine, în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005.
   (3) Tratamentul trebuie să fie efectuat numai de un medic veterinar la animalele de fermă care au fost identificate în mod clar. Acest tratament trebuie să fie înregistrat de medicul veterinar responsabil în registrul de consultaţii şi tratamente, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3.
   (4) Registrul trebuie să fie pus la dispoziţie autorităţii competente, la cererea acesteia.
   (5) Fermierilor le este interzis să deţină în fermele lor produse medicinale veterinare ce conţin 17 beta-estradiol sau derivaţii esterici ai acestuia.
   Art. 7. - (1) Produsele hormonale şi betaagoniste, a căror administrare la animalele de fermă este autorizată în conformitate cu prevederile art. 4-6, trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005.
   (2) Nu pot fi autorizate următoarele produse hormonale:
   a) ce acţionează ca depozit, acumulându-se în ţesuturi;
   b) al căror timp de aşteptare este mai mare de 15 zile de la terminarea tratamentului;
   c) ale căror condiţii de utilizare nu sunt cunoscute;
   d) pentru care nu există reactivi sau echipament specific pentru decelarea prezenţei reziduurilor în exces faţă de limitele permise.
   (3) Nu pot fi autorizate produsele medicinale veterinare ce conţin substanţe betaagoniste care au o perioadă de aşteptare mai mare de 28 de zile de la terminarea tratamentului.
   Art. 8. - (1) Atunci când condiţiile prevăzute la art. 4, 5 sau 6, precum şi perioadele de aşteptare prevăzute pentru obţinerea autorizaţiei de comercializare sunt îndeplinite, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza comercializarea animalelor pentru reproducţie şi a animalelor de reproducţie aflate la sfârşitul vieţii lor reproductive şi care, pe durata vieţii reproductive a acestora, au fost tratate conform prevederilor art. 4, 5 sau 6 şi poate autoriza aplicarea pe carnea provenită de la astfel de animale a ştampilei comunitare.
   (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza comercializarea, înainte de sfârşitul perioadei de aşteptare, a ecvideelor de mare valoare şi în special a celor de curse, de circ, destinate montei, expoziţiilor, pentru competiţii, inclusiv a celor cărora le-au fost administrate produse medicinale veterinare ce conţin allyle trenbolone sau substanţe betaagoniste, conform dispoziţiilor art. 4, şi care au fost înregistrate, cu condiţia să fie îndeplinite cerinţele referitoare la administrarea acestora, iar tipul şi data tratamentului să fie menţionate pe certificatul sau paşaportul ce însoţeşte aceste animale.
   (3) Carnea sau produsele provenite de la animalele cărora le-au fost administrate substanţe care au o acţiune estrogenă, androgenă sau gestagenă ori substanţe betaagoniste, în conformitate cu dispoziţiile de derogare ale prezentei norme sanitare veterinare, nu pot fi comercializate pentru consum uman în afara cazului în care animalele în cauză au fost tratate cu produse medicinale veterinare ce îndeplinesc prevederile art. 7 şi numai dacă timpul de aşteptare stabilit a fost respectat înainte ca animalele să fie tăiate.
   Art. 9. - (1) Deţinerea substanţelor prevăzute la art. 2 şi 3 este restricţionată la persoanele autorizate de legislaţia naţională, în conformitate cu prevederile art. 74 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005, în timpul importului, fabricării, depozitării, distribuirii, vânzării şi utilizării.
   (2) Pe lângă controalele prevăzute de Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor efectuează controalele oficiale prevăzute la art. 14 din Norma sanitară veterinară privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 14 septembrie 2005, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 96/23/CEE, fără notificarea prealabilă a acestor controale. În cadrul operaţiunilor de control se verifică următoarele aspecte:
   a) deţinerea sau prezenţa substanţelor ori produselor interzise conform prevederilor art. 2 şi 3, destinate administrării animalelor în scopul îngrăşării;
   b) tratamentele ilegale la animale;
   c) respectarea timpului de aşteptare prevăzut la art. 7;
   d) respectarea restricţiilor privind utilizarea anumitor substanţe sau produse prevăzute la art. 4-6.
   (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure că sunt respectate prevederile cuprinse în anexele nr. VII şi VIII la Norma sanitară veterinară privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2005, în sensul conformităţii cu aceste reglementări a testelor pentru depistarea:
   a) prezenţei substanţelor prevăzute la alin. (1) în organismul animalelor, în apa de băut şi în locurile în care animalele sunt crescute sau ţinute;
   b) prezenţei reziduurilor din substanţele menţionate anterior în organismul animalelor vii, în fecale, urină, în lichidele biologice ale acestora, precum şi în ţesuturi şi produsele de origine animală.
   (4) Dacă, în urma controalelor prevăzute la alin. (2) şi (3), se constată:
   a) prezenţa substanţelor sau produselor a căror utilizare ori deţinere este interzisă sau prezenţa de reziduuri ale substanţelor a căror administrare cade sub incidenţa tratamentului ilegal, aceste substanţe ori produse se confiscă, iar animalele tratate sau carnea provenită de la acestea se supun supravegherii oficiale până când sunt aplicate sancţiunile prevăzute de lege;
   b) nerespectarea prevederilor alin. (2) lit. b) şi c), autoritatea contractantă dispune sancţiunile prevăzute de reglementările legale în vigoare.
   Art. 10. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor Normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005, persoanele care achiziţionează sau produc substanţe ce au acţiune tireostatică, estrogenă, androgenă şi betaagonistă, persoanele autorizate să comercializeze astfel de substanţe şi cele care achiziţionează sau produc produse medicinale veterinare şi produse farmaceutice din astfel de substanţe trebuie să ţină un registru de evidenţă detaliat în care să fie notate, în ordine cronologică, cantităţile produse sau achiziţionate, livrate ori utilizate pentru producerea produselor medicinale veterinare şi a produselor farmaceutice, numele persoanelor cărora le-au fost livrate astfel de cantităţi sau de la care au fost achiziţionate aceste cantităţi.
   (2) Registrele de evidenţă vor fi puse la dispoziţie autorităţilor competente, la cererea acestora.
   Art. 11. - Dacă în urma controalelor efectuate se constată încălcarea prevederilor Directivei Consiliului 96/22/CE, transpusă în legislaţia naţională prin prevederile prezentei norme sanitare veterinare, în ţara de origine a animalelor sau a produselor provenite din import, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor aplică prevederile Normei sanitare veterinare privind asistenţa mutuală între autoritatea veterinară centrală a României şi autorităţile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană, în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniul veterinar şi zootehnic, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 631/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003.
   Art. 12. - (1) Ţările terţe a căror legislaţie autorizează punerea pe piaţă şi administrarea de stilbene, derivaţi de stilbene, sărurile şi esterii acestora sau substanţe tireostatice pentru administrarea la animalele din toate speciile nu pot figura pe nici una dintre listele ţărilor prevăzute de legislaţia comunitară, din care România este autorizată să importe animale de fermă, animale de acvacultură sau carne ori produse obţinute de la astfel de animale.
   (2) Se interzice importul din ţările terţe care nu figurează în listele menţionate la alin. (1) al animalelor de fermă sau de acvacultură cărora:
   a) le-au fost administrate prin orice mijloace produsele sau substanţele prevăzute în lista A din anexa nr. 1;
   b) le-au fost administrate substanţele prevăzute în lista B din anexa nr. 1 şi în anexa nr. 2, în afara cazului în care această administrare respectă prevederile şi cerinţele stabilite de art. 4-7 şi a fost respectat timpul de aşteptare permis de recomandările internaţionale.
   (3) Se interzice importul din ţările terţe care nu figurează în listele menţionate la alin. (1) de carne sau de produse obţinute de la animalele de fermă şi de acvacultură al căror import este interzis în baza prevederilor alin. (2) lit. a) şi b).
   (4) Totuşi, pot fi importate din ţări terţe animale destinate pentru reproducţie, animale de reproducţie aflate la sfârşitul vieţii reproductive sau carne care provine de la aceste animale, cu condiţia furnizării de garanţii cel puţin echivalente celor stabilite de prezenta normă sanitară veterinară.
   (5) Controalele privind activităţile de import din ţări terţe se efectuează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 955/2005 privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animală destinate consumului uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 5 septembrie 2005, care transpune în legislaţia naţională Regulamentul Parlamentului şi al Consiliului nr. 854/2004/CE, şi cu art. 4 alin. (4) lit. b) din Norma sanitară veterinară ce stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din ţări terţe, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 71/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului nr. 97/78/CE.
   Art. 13. - Prin derogare de la prevederile art. 3 şi 6 şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 2, animalele de fermă pentru care se poate certifica faptul că le-au fost administrate 17 beta-estradiol sau derivaţii esterici ai acestuia pentru scopuri zootehnice ori terapeutice, înainte de 14 octombrie 2004, trebuie să fie supuse aceloraşi prevederi stabilite pentru substanţele autorizate, în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a), în ceea ce priveşte utilizarea terapeutică, iar în ceea ce priveşte utilizarea zootehnică, în conformitate cu art. 5.
   Art. 14. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

   ANEXA Nr. 1
la norma sanitară veterinară

    LISTA
substanţelor interzise

   1. Lista A:
   a) substanţe tireostatice;
   b) stilbene, derivaţi de stilbene, sărurile acestora şi esteri.
   2. Lista B:
   a) 17 beta-estradiol şi derivaţii esterici ai acestuia;
   b) substanţe betaagoniste.

   ANEXA Nr. 2
la norma sanitară veterinară

    LISTA
substanţelor interzise provizoriu

    Substanţele interzise provizoriu sunt substanţele care au acţiune estrogenă, androgenă sau gestagenă, altele decât 17 beta-estradiol şi derivaţii esterici ai acestuia.

   ANEXA Nr. 3
la norma sanitară veterinară

    REGISTRU
de consultaţii şi tratament
   
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Identificarea
animalului
(specia, Data Rezultatul
Nr. Numele Adresa rasa, vârsta, Tipul Medicaţia expirării Timpul de aşteptare tratamentului
crt. Data şi prenumele proprietarului sexul, tratamentului administrată medicamentului (vindecat, Observaţi
proprietarului culoarea, şi seria tăiat, mort)
nr. matricol, medicamentului
semne
particulare)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
carne ouă miere lapte
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────