Ministerul Sănătăţii Publice

 
Normă metodologică

din 02/11/2006
Versiune actualizata la data de 08/03/2011

de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide


 

    ___________
@Text actualizat la data de 08.03.2011. Actul include modificările din următoarele acte:
- Ordinul nr. 2164/2007
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 12/02/2008.
- Ordinul nr. 1002/2008 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 08/09/2008.
- Ordinul nr. 15/2009 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 04/05/2009.
- Ordinul nr. 1080/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 506 din 21/07/2010.
- Ordinul nr. 1090/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 02/09/2010.
- Ordinul nr. 1240/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 din 19/11/2010.
- Ordinul nr. 1594/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 08/03/2011.

   Art. 1. - Pentru obţinerea autorizaţiei, în conformitate cu prevederile art. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, denumită în continuare hotărâre, solicitantul depune la Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide:
   a) pentru produsul biocid, o cerere însoţită de un dosar sau o scrisoare de acces, care să satisfacă, ţinând cont de evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice, cerinţele prevăzute în anexa nr. IIB şi, unde este cazul, în părţile relevante ale anexei nr. IIIB;
   b) pentru fiecare substanţă activă conţinută în produsul biocid, o cerere însoţită de un dosar sau o scrisoare de acces, care să satisfacă, ţinând cont de evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice, cerinţele prevăzute în anexa nr. IIA şi, după caz, în părţile relevante ale anexei nr. IIIA.
   Art. 2. - (1) Dosarele trebuie să conţină o descriere detaliată şi completă a studiilor efectuate şi a metodelor utilizate sau o trimitere bibliografică la aceste metode.
   (2) Informaţiile furnizate în dosare în conformitate cu prevederile art. 1 din prezentele norme trebuie să fie suficiente pentru evaluarea efectelor şi proprietăţilor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b) din hotărâre.
   (3) Informaţiile sunt furnizate autorităţii competente sub formă de dosare tehnice care conţin informaţiile şi rezultatele studiilor prevăzute în anexele nr. IIA şi IIB şi, unde este cazul, în părţile relevante ale anexelor nr. IIIA şi IIIB.
   Art. 3. - (1) Informaţiile care nu sunt necesare datorită naturii produsului biocid sau a utilizărilor propuse nu trebuie furnizate. Se aplică aceeaşi regulă dacă furnizarea acestor informaţii nu este necesară din punct de vedere ştiinţific sau este imposibilă din punct de vedere tehnic.
   (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se prezintă autorităţii competente o justificare. Justificarea poate fi existenţa unei formulări-cadru la care solicitantul are drept de acces.
   Art. 4. - (1) Pentru fiecare cerere de autorizare se solicită întocmirea unui dosar. Fiecare dosar trebuie să conţină cel puţin o copie a cererii, un raport al deciziilor administrative luate de autoritatea competentă în ceea ce priveşte solicitarea şi dosarele prezentate în conformitate cu art. 1, precum şi o sinteză a acestora.
   (2) Autoritatea competentă pune la dispoziţia statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene, la cerere, dosarele prevăzute la alin. (1).
   (3) Autoritatea competentă, la cerere, poate furniza statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene toate informaţiile solicitate.
   Art. 5. - În cazul în care modificarea propusă pentru o autorizaţie implică modificări ale condiţiilor specifice referitoare la substanţele active prevăzute în anexa nr. I sau IA, astfel de modificări pot fi efectuate numai după evaluarea substanţei active, în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 6 şi 7 din prezentele norme metodologice.
   Art. 6. - (1) Pentru includerea unei substanţe active în anexa nr. I, IA sau IB ori pentru modificări ulterioare referitoare la includere, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
   a) solicitantul trebuie să depună la autoritatea competentă următoarele:
   - un dosar referitor la substanţele active care să îndeplinească cerinţele din anexa nr. IIA sau pe cele din anexa nr. IVA şi, unde este specificat, din părţile relevante ale anexei nr. IIIA;
   - un dosar referitor la cel puţin un produs biocid care să conţină substanţa activă care să satisfacă cerinţele art. 33-35 şi ale art. 37-39 din hotărâre şi ale art. 1-4 din prezentele norme metodologice;
   b) autoritatea competentă verifică dosarele prevăzute la lit. a) şi, dacă acestea satisfac cerinţele din anexele nr. IIA şi IIB sau pe cele din anexele nr. IVA şi IVB şi, unde este relevant, pe cele din anexele nr. IIIA şi IIIB, le acceptă, face o recomandare şi aprobă ca solicitantul să înainteze o sinteză a dosarelor către Comisia Europeană şi către statul membru raportor.
   (2) Evaluarea dosarelor se realizează în termen de 12 luni de la primirea acestora.
   (3) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, statului membru raportor şi solicitantului o copie a evaluării, precum şi recomandarea de includere, sau altă recomandare, a substanţei active în anexa nr. I, IA sau IB.
   (4) Dacă la evaluarea dosarelor se constată că sunt necesare informaţii suplimentare pentru o evaluare completă, autoritatea competentă poate cere solicitantului să furnizeze respectivele informaţii.
   (5) Termenul de 12 luni prevăzut la alin. (2) se consideră suspendat de la data la care autoritatea competentă şi-a formulat cererea şi până la data primirii informaţiilor.
   (6) Autoritatea competentă informează atât statul membru raportor, cât şi Comisia Europeană odată cu informarea solicitantului.
   Art. 7. - (1) Evaluarea substanţelor active din produsele biocide pentru includerea acestora în anexa nr. I, IA sau IB se bazează pe datele din dosarul tehnic depus odată cu cererea şi care satisfac cerinţele privind:
   a) efectele asupra sănătăţii oamenilor, bazate pe datele prezentate în conformitate cu anexa nr. IIA secţiunea II pct. 2.10, secţiunea III pct. 3.7 şi pct. 3.13 privind efectele asupra sănătăţii oamenilor, secţiunea IV pentru efectele asupra sănătăţii oamenilor, secţiunea V pct. 5.8, secţiunea VI şi secţiunea VIII privind măsurile necesare pentru protecţia oamenilor şi, unde este relevant în conformitate cu anexa nr. IIIA, secţiunea III pct. 2 privind efectele asupra sănătăţii oamenilor, secţiunea IV privind efectele asupra sănătăţii oamenilor, secţiunea VI, secţiunea VIII privind măsurile necesare pentru protecţia oamenilor şi secţiunea XI;
   b) efectele asupra animalelor, bazate pe datele prezentate în conformitate cu anexa nr. IIA secţiunea II pct. 2.10, secţiunea III pct. 3.7 şi pct. 3.13 privind efectele asupra animalelor, secţiunea IV pentru efectele asupra animalelor, secţiunea V pct. 5.8 secţiunea VI şi secţiunea VIII privind măsurile necesare pentru protecţia animalelor şi, unde este relevant în conformitate cu anexa nr. IIIA, secţiunea III pct. 2 privind efectele asupra animalelor, secţiunea IV privind efectele asupra sănătăţii oamenilor, secţiunea VI, secţiunea VIII privind măsurile necesare pentru protecţia animalelor şi secţiunea XI;
   c) efectele asupra mediului înconjurător, bazate pe datele prezentate în conformitate cu anexa nr. IIA secţiunea III pct. 3.7 şi pct. 3.13 privind efectele asupra mediului înconjurător, secţiunea IV pentru efectele asupra mediului înconjurător, secţiunea VII şi secţiunea VIII privind măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător şi, unde este relevant în conformitate cu anexa nr. IIIA, secţiunea III pct. 2 privind efectele asupra mediului înconjurător, secţiunea VIII privind măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător, secţiunea XII şi secţiunea XIII;
   d) eficacitatea, bazată pe datele prezentate în conformitate cu anexa nr. IIA secţiunea V şi alte date din alte secţiuni relevante pentru evaluarea detaliată a eficacităţii.
   (2) Rezultatul evaluării şi concluziile fiecărui expert se transmit sub formă de rezumat, atât în format scris, cât şi în format electronic, la Secretariatul tehnic. În urma evaluării, expertul agreează sau nu propunerea făcută de solicitant pentru clasificare, ambalare şi etichetare a produsului în conformitate cu anexa nr. IIA secţiunea IX.
   (3) Secretariatul tehnic înaintează Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide rezultatele evaluării şi concluziile. Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, statului membru raportor şi solicitantului o copie a evaluării, precum şi recomandarea de includere, sau altă recomandare, a substanţei active în anexa nr. I, IA sau IB.
   (4) Autoritatea competentă, prin Secretariatul tehnic, pune la dispoziţia experţilor modelul de formular, în format electronic şi pe suport hârtie, pentru înscrierea rezultatelor evaluării substanţelor active.
   Art. 8. - În urma deciziei de a se include sau nu o substanţă activă în anexa nr. I, IA sau IB, autoritatea competentă se asigură ca autorizaţiile sau, dacă este cazul, înregistrările pentru produse biocide care conţin substanţa activă respectivă să fie acordate, modificate sau anulate, după caz.
   Art. 9. - (1) Evaluarea produselor biocide şi a produselor biocide cu risc scăzut în vederea autorizării şi înregistrării se face în ceea ce priveşe: efectele asupra sănătăţii oamenilor, efectele asupra animalelor, efectele asupra mediului înconjurător, eficacitatea.
   (2) Responsabilităţile pentru evaluarea produselor biocide şi a produselor biocide cu risc scăzut sunt următoarele:
   a) pentru tipurile de produse 1-23 prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, experţi din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti sau al altor instituţii competente din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice, în ceea ce priveşte efectele asupra sănătăţii oamenilor;
   b) pentru tipurile de produse 1-23 prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, experţi din cadrul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, în ceea ce priveşte efectele asupra animalelor;
   c) pentru tipurile de produse 1-23 prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, experţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sau al altor instituţii competente din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, în ceea ce priveşte efectele asupra mediului înconjurător;
   d) pentru tipurile de produse 1, 2 şi 4-23 prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, experţi din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti sau al altor instituţii competente din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice, în ceea ce priveşte eficacitatea;
   e) pentru tipurile de produse 3 prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, experţi din cadrul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, în ceea ce priveşte eficacitatea.
   Art. 10. - (1) Evaluarea produselor biocide se bazează pe datele din dosarul tehnic depus odată cu cererea şi care satisfac cerinţele privind:
   a) efectele asupra sănătăţii oamenilor, bazate pe datele prezentate în conformitate cu anexa nr. IIB secţiunea III privind proprietăţile fizico-chimice pentru efectele asupra sănătăţii oamenilor, secţiunea IV pentru efectele asupra sănătăţii oamenilor, secţiunea V pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.9, secţiunea VI şi secţiunea VIII privind măsurile necesare pentru protecţia oamenilor şi, unde este relevant în conformitate cu anexa nr. IIIB, secţiunea XI privind sănătatea oamenilor;
   b) efectele asupra animalelor, bazate pe datele prezentate în conformitate cu anexa nr. IIB secţiunea III privind proprietăţile fizico-chimice pentru efectele asupra animalelor, secţiunea IV pentru efectele asupra animalelor, secţiunea V pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.9, secţiunea VI şi secţiunea VIII privind măsurile necesare pentru protecţia animalelor şi, unde este relevant în conformitate cu anexa nr. IIIB, secţiunea XI privind animalele;
   c) efectele asupra mediului înconjurător, bazate pe datele prezentate în conformitate cu anexa nr. IIB secţiunea III privind proprietăţile fizico-chimice pentru efectele asupra mediului înconjurător, secţiunea IV pentru efectele asupra mediului înconjurător, secţiunea VII şi secţiunea VIII privind măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător şi, unde este relevant în conformitate cu anexa nr. IIIB, secţiunea XII şi secţiunea XIII;
   d) eficacitatea, bazate pe datele prezentate în conformitate cu anexa nr. IIB secţiunea V şi alte date din alte secţiuni relevante pentru evaluarea detaliată a eficacităţii.
   (2) Rezultatul evaluării şi concluziile fiecărui expert din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) se trimit sub formă de rezumat, atât în format scris, cât şi în format electronic, la Secretariatul tehnic. În urma evaluării, expertul agreează sau nu propunerea făcută de solicitant pentru clasificare, ambalare, etichetare a produsului în conformitate cu anexa nr. IIB secţiunea IX.
   (3) Secretariatul tehnic înaintează Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide rezultatele evaluării şi concluziile pentru procesul decizional privind autorizarea unui produs biocid.
   (4) Autoritatea competentă, prin Secretariatul tehnic, pune la dispoziţia experţilor modelul de formular, atât în format scris, cât şi în format electronic, pentru înscrierea rezultatelor evaluării produselor biocide.
   Art. 11. - (1) Evaluarea produselor biocide cu risc scăzut se bazează pe datele din dosarul tehnic depus odată cu cererea, în conformitate cu procedurile prevăzute în art. 36 din hotărâre.
   (2) Atât rezultatul evaluării, cât şi concluziile pentru produse biocide cu risc scăzut ale fiecărui expert se trimit sub formă de rezumat, atât în format scris, cât şi în format electronic, la Secretariatul tehnic. În urma evaluării, expertul agreează sau nu propunerea făcută de solicitant pentru clasificarea, ambalarea şi etichetarea produsului în conformitate cu anexa nr. IIB secţiunea IX.
   (3) Secretariatul tehnic înaintează Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide rezultatele evaluării şi concluziile pentru procesul decizional privind înregistrarea unui produs biocid cu risc scăzut.
   (4) Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, pune la dispoziţia experţilor modelul de formular, atât în format scris, cât şi în format electronic, pentru înscrierea rezultatelor evaluării produselor biocide cu risc scăzut.
   Art. 12. - (1) Pentru recunoaşterea mutuală a autorizaţiilor produselor biocide, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) din hotărâre, solicitantul depune la Secretariatul tehnic o cerere însoţită de un rezumat al dosarului, conform art. 1 lit. a) şi anexei nr. IIB secţiunea X, şi o copie legalizată a primei autorizaţii.
   (2) Pentru recunoaşterea mutuală a înregistrărilor produselor biocide cu risc scăzut, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (4) din hotărâre, solicitantul depune la Secretariatul tehnic o cerere şi dosarul tehnic cu datele specificate la art. 36 din hotărâre.
   (3) Secretariatul tehnic înaintează Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide dosarele tehnice pentru procesul decizional privind recunoaşterea mutuală a autorizaţiilor sau a înregistrărilor.
   Art. 13. - La finalizarea inventarierii produselor biocide, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, decide procedurile ce urmează a fi adoptate cu privire la actele administrative sau alte situaţii apărute pentru produsele biocide notificate.
   Art. 14. - (1) Anexele nr. I, IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB şi VI fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordinul nr. 1080/2010 începând cu 21.07.2010.

   (2) Anexa nr. IB va fi publicată după elaborarea acesteia de către Consiliul Uniunii Europene.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordinul nr. 1002/2008 începând cu 08.09.2008.

   (3) Anexa nr. V la Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 98/8/CE privind plasarea pe piaţă a produselor biocide a fost transpusă în legislaţia internă prin anexa nr. 2 "Tipuri de produse biocide şi descrierea acestora" la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, publicată în Monitrul Oficial al României, Partea I, nr. 852 şi 852 bis din 21 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
   - Anexa nr. I - Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide
   - Anexa nr. IA - Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide cu risc scăzut
   - Anexa nr. IB - Lista substanţelor de bază aprobate de Uniunea Europeană

    Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2010/7/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii fosfurii de magneziu care eliberează fosfină ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 37 din 10 februarie 2010, ale Directivei 2010/8/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii warfarinei sodice ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 37 din 10 februarie 2010, ale Directivei 2010/9/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanţei active fosfură de aluminiu care eliberează fosfină la tipul de produse 18 astfel cum este definit în anexa V la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 37 din 10 februarie 2010, ale Directivei 2010/11/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii warfarinei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 37 din 10 februarie 2010, ale Directivei 2010/50/UE a Comisiei din 10 august 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii dazometului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 11 august 2010, şi ale Directivei 2010/51/UE a Comisiei din 11 august 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii N, N-dietil-m-toluamidei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211 din 12 august 2010.
    Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2010/71/UE a Comisiei din 4 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii metoflutrinului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 288 din 5 noiembrie 2010, ale Directivei 2010/72/UE a Comisiei din 4 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii spinosadului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 288 din 5 noiembrie 2010, şi ale Directivei 2010/74/UE a Comisiei din 9 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanţei active dioxid de carbon la tipul de produs 18, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 292 din 10 noiembrie 2010.
    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 1. din Ordinul nr. 1594/2010 începând cu 08.03.2011.
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 1. din Ordinul nr. 1240/2010 începând cu 19.11.2010.

   ANEXA Nr. I la normele metodologice

    LISTA
substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană,
admise în componenţa produselor biocide

   
Poziţia Denumirea comună Denumirea IUPAC/Numere de identificare Puritatea minimă a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă Data includerii Termen limită pentru punere în conformitate cu art. 16 (3) din Directiva 98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru care termenul limită de punere în conformitate cu art. 16 (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanţele active ale respectivelor produse] Data la care expiră includerea Tip de produs Dispoziţii specifice(1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Fluorură de sulfuril Difluorură de sulfuril > 994 g/kg 1.01.2009 31.12.2010 31.12.2018 8 - Autorizaţiile se supun următoarelor condiţii:
Nr. CE: 220-281-5 1. produsul poate fi vândut doar către utilizatorii profesionali şi utilizat de către personal instruit cum să-l folosească;
Nr. CAS: 2699-79-8
2. măsurile care vizează reducerea riscurilor sunt prevăzute atât pentru operatori, cât şi pentru celelalte persoane prezente;
3. sunt monitorizate concentraţiile de fluorură de sulfuril aflate în stratul superior al troposferei.
- Începând cu data de 1.01.2009, la fiecare 5 ani, deţinătorii autorizaţiei transmit Comisiei Europene rapoartele de monitorizare prevăzute la pct. 3.
1a Fluorura de sulfuril Difluorura de sulfuril
994 g/kg 1.07.2011 30.06.2013 30.06.2021 18 Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
Nr. CE: 220-281-5
1. Produsele vor fi comercializate şi folosite numai de către profesionişti instruiţi în acest sens.
Nr. CAS: 2699-79-8
2. Trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a-i proteja pe operatorii de tratamente prin fumigare şi persoanele din preajmă în timpul acestor tratamente prin fumigare şi al ventilării clădirilor tratate sau a altor spaţii închise.
3. Etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor trebuie să indice faptul că, înainte de fumigarea oricărui spaţiu închis, toate alimentele trebuie să fie îndepărtate.
4. Se monitorizează concentraţiile de fluorură de sulfuril aflate în stratul superior al troposferei.
5. Rapoartele de monitorizare menţionate la pct. 4 sunt transmise Comisiei Europene direct de către deţinătorii autorizaţiilor la fiecare 5 ani, începând, cel mai târziu, la 5 ani de la autorizare. Limita de detecţie pentru analize trebuie să fie cel puţin 0,5 ppt (echivalentul a 2,1 ng fluorură de sulfuril/m3 de aer din stratul superior al troposferei).
2. Diclofluanid N-(Diclorofluor- metil-tio)- N',N',- dimetil-N- fenilsulfamidă > 960 g/kg 1.03.2009 28.02.2011 28.02.2019 8 Autorizaţiile se supun următoarelor condiţii:
1. produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/sau profesională trebuie folosite cu echipament corespunzător de protecţie personală;
Nr. CE: 214-118-7
Nr. CAS: 1085-98-9
2. ţinându-se cont de riscurile identificate pentru sol, trebuie luate măsuri corespunzătoare scăderii riscului şi protejării acestui compartiment;
3. etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială indică faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie depozitat după tratare pe o suprafaţă impermeabilă dură pentru a se evita pierderi directe pe sol şi că orice pierderi trebuie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
3. Clotianidin (E)-1-(2-cloro- 1,3-tiazol-5-il- metil)-3-metil-2- nitroguanidina
950 g/kg 1.02.2010 31.01.2012 31.01.2020 8 Atunci când evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, în conformitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu anexa nr. VI la Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, autoritatea competentă evaluează acele posibile utilizări/ expuneri şi/sau populaţii care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel comunitar şi care pot fi expuse la produsul respectiv.
Nr. CE: 433-460-1
Nr. CAS: 210880-92-5
Atunci când acordă autorizări pentru produse, autoritatea competentă evaluează riscurile şi, în consecinţă, se asigură că sunt luate măsuri adecvate sau că sunt impuse condiţii specifice în vederea reducerii riscurilor identificate.
Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitarea demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
▪ Având în vedere riscurile identificate pentru sol, ape de suprafaţă şi ape subterane, nu pot fi autorizate produse de tratare a lemnului care va fi folosit în exterior, cu excepţia cazului în care sunt prezentate informaţii ce demonstrează că produsul respectiv va îndeplini cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, prin aplicarea măsurilor adecvate de reducere a riscurilor, după caz.
În special, etichetele şi/sau fişele cu date de securitate a produselor autorizate pentru uzul industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

4. Difetialona 3-[3-(4'- bromo[1,1'- bifenil]-4-il)- 1,2,3,4- tetrahidronaft-1- il]-4-hidroxi-2H- 1-benzotiopiran- 2-on
976 g/kg 1.11.2009 31.10.2011 31.10.2014 14 Deoarece proprietăţile substanţei active conferă acesteia caracter potenţial persistent, fiind susceptibilă de a fi bioacumulabilă sau toxică, ori caracter foarte persistent, fiind susceptibilă de a fi foarte bioacumulativă, substanţa activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) din Directiva 98/8/CE înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă.
Nr. CE: n/a
Nr. CAS: 104653-34-1
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 0,0025% g/g şi se autorizează numai momelile gata pregătite;
2. produsele trebuie să conţină un agent de avertizare gustativă şi, după caz, un colorant;
3. produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit;
4. expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor.
Acestea includ, printre altele, limitarea utilizării la scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente şi securizate.
5. Etofenprox 3-fenoxibenzil-2- (4-etoxifenil)-2- metil-propil-eter
970 g/kg 1.02.2010 31.01.2012 31.01.2020 8 Atunci când evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, în conformitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, autoritatea competentă ia în considerare acele posibile utilizări/expuneri şi/sau populaţii care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel comunitar şi care pot fi expuse la produsul respectiv.
Nr. CE: 407-980-2
Nr. CAS: 80844-07-1
Atunci când autorizează un produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi, în consecinţă, se asigură că sunt luate măsuri adecvate sau că sunt impuse condiţii specifice în vederea reducerii riscurilor identificate.
Autorizaţia unui produs poate fi acordată numai atunci când solicitarea demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
▪ Având în vedere riscurile identificate pentru lucrători, produsele nu pot fi folosite pe tot parcursul anului, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date privind absorbţia cutanată care demonstrează că expunerea cronică nu prezintă riscuri inacceptabile.
▪ În afară de aceasta, produsele destinate utilizării industriale trebuie să fie folosite cu echipament de protecţie personală corespunzător.
6. Tebuconazol 1-(4-clorofenil)-4,4- dimetil-3-(1,2,4- triazol-1-ilmetil) pentan-3-ol
950 g/kg 1.04.2010 31.03.2012 31.03.2020 8 Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente.
Nr. CE: 403-640-2

Nr. CAS: 107534-96-3 În special, în etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
În plus, nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor.
7. Dioxid de carbon dioxid de carbon
990 ml/l 1.11.2009 31.10.2011 31.10.2019 14 Atunci când evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, în conformitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu anexa nr. VI, autoritatea competentă evaluează acele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel comunitar şi care pot fi expuse la produsul respectiv.
Nr. CE: 204-696-9
Nr. CAS: 124-38-9

Atunci când acordă autorizări pentru produse, autoritatea competentă evaluează riscurile şi, în consecinţă, se asigură că sunt luate măsuri sau că sunt impuse condiţii specifice în vederea reducerii riscurilor identificate.
Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitarea demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.
7a Dioxid de
carbon
Dioxid de
carbon
Nr. CE: 204-696-9
Nr. CAS: 124-38-9
990 ml/l 1.11.2012 31.10.2014 31.10.2022 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene.
Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează riscurile şi se asigură ulterior că sunt luate măsuri adecvate sau sunt impuse condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate.
Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Produsele sunt vândute numai profesioniştilor instruiţi pentru utilizarea acestora şi sunt utilizate numai de către aceştia.
2. Se iau măsuri adecvate pentru protecţia operatorilor, astfel încât riscurile la care sunt expuşi aceştia să fie minime, incluzând punerea la dispoziţie a echipamentului individual de protecţie, dacă este necesar.
3. Se iau măsuri adecvate pentru protecţia persoanelor prezente, ca, de exemplu, excluderea acestora din zona tratată în timpul fumigaţiei.
8. Propiconazol 1-[[2-(2,4-dicloro- fenil)-4-propil-1,3- dioxolan-2-il]metil]- 1H-1,2,4-triazol
930 g/kg 1.04.2010 31.03.2012 31.03.2020 8 Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
Ţinându-se cont de ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil.
Nr. CE: 262-104-4
Nr. CAS: 60207-90-1
Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. În special, în etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
În afară de acestea, nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.
9. Difenacum 3-(3-bifenil-4-il- 1,2,3,4-tetrahidro-1- naftil)-4-hidroxi- cumarină
960 g/kg 1.04.2010 31.03.2012 31.03.2015 14 Deoarece caracteristicile substanţei active îi conferă acesteia caracter potenţial persistent, fiind susceptibilă de a fi bioacumulabilă şi toxică, ori caracter foarte persistent, fiind susceptibilă de a fi foarte bioacumulabilă, substanţa activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) paragraful al doilea din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodistructive, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă.
Nr. CE: 259-978-4
Nr. CAS: 56073-07-5

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 75 mg/kg şi se autorizează numai produse gata de utilizare.
2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, după caz, un colorant.
3. Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit.
4. Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor.
Acestea includ, printre altele, restricţionarea utilizării numai în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente şi securizate.
10. K-HDO 1-oxid de ciclohexil- hidroxi-diazen, sarea de potasiu
977 g/kg 1.07.2010 30.06.2012 30.06.2020 8 Atunci când evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, în conformitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI, autoritatea competentă evaluează acele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel comunitar şi care pot fi expuse la produsul respectiv.
Nr. CE: n/a
Nr. CAS: 66603-10-9
(Această intrare include şi formele hidratate ale K-HDO)

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Ţinându-se cont de riscurile posibile pentru mediu şi lucrători, produsele autorizate nu trebuie să fie utilizate în alte sisteme decât în sisteme industriale, total automatizate şi închise, cu excepţia cazului în care, în solicitarea de autorizare a produsului, se poate demonstra că riscurile pot fi reduse prin alte mijloace până la niveluri acceptabile, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI.
2. Având în vedere ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate trebuie să fie utilizate cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care în cererea de autorizare a produsului se demonstrează că riscurile pentru utilizatori pot fi reduse prin alte mijloace la niveluri acceptabile.
3. Ţinându-se cont de riscurile identificate pentru sugari, produsele nu trebuie să fie utilizate pentru tratarea lemnului care poate veni în contact direct cu sugarii.
11. IPBC 3-iodo-2-propinil- butil-carbamat
980 g/kg 1.07.2010 30.06.2012 30.06.2020 8 Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
Nr. CE: 259-627-5
Ţinându-se cont de ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil.
Nr. CAS: 55406-53-6
Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente.
În special, pe etichetele şi/sau în fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
12. Clorofacinona Clorofacinona
978 g/kg 1.07.2011 30.06.2013 30.06.2016 14 Având în vedere riscurile identificate pentru animalele nevizate, substanţa activă este supusă unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) punctul (i) paragraful al doilea din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, înainte de reînnoirea includerii sale în această anexă.
Nr. CE: 223-003-0
Nr. CAS: 3691-35-8

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse, altele decât pulberea de prăfuit, nu trebuie să depăşească 50 mg/kg şi se autorizează numai produse gata de utilizare.
2. Produsele care vor fi folosite ca pulbere de prăfuit pot fi comercializate numai pentru utilizare de către profesionişti instruiţi în acest sens.
3. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, după caz, un colorant.
4. Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor.
Acestea includ, printre altele, restricţionarea utilizării numai în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.
13. Tiabendazol 2-tiazol-4-il-1H- benzoimidazol
985 g/kg 1.07.2010 30.06.2012 30.06.2020 8 Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
Nr. CE: 205-725-8
Ţinându-se cont de ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/ sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil.
Nr. CAS: 148-79-8
Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente.
În special, pe etichetele şi/sau în fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
Nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor.
14. Tiametoxam Nr. CE: 428-650-4
980 g/kg 1.07.2010 30.06.2012 30.06.2020 8 Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
Nr. CAS: 153719-23-4 Ţinându-se cont de ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/ sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil.
Ţinându-se cont de riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. În special, pe etichetele şi/sau în fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
Nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la ordin, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor.
15. Alfa-cloraloza (R)-1,2-O-(2,2,2- tricloroetiliden)- alfa-D- glucofuranoza
825 g/kg 1.07.2011 30.06.2013 30.06.2021 14 Atunci când evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, în conformitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu anexa nr. VI la ordin, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel comunitar.
Nr. CE: 240-016-7
Nr. CAS: 15879-93-3
În momentul acordării unei autorizări pentru un produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior de faptul că au fost luate măsurile necesare sau că sunt respectate condiţiile specifice impuse pentru a limita riscurile identificate.
Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. În special, produsele nu pot fi autorizate pentru utilizare în exterior, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsul va respecta cerinţele în conformitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu anexa nr. VI la ordin, dacă este necesar prin aplicarea unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 40 g/kg.
2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi un colorant.
3. Sunt autorizate doar produsele destinate utilizării în staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate
16. Brodifacum 4-hidroxi-3-(3-(4'- bromo-4-bifenilil- 1,2,3,4-tetrahidro- 1- naftil) cumarină
950 g/kg 1.02.2012 31.01.2014 31.01.2017 14 Întrucât caracteristicile substanţei active îi conferă acesteia caracter potenţial persistent, capacitate de bioacumulare şi toxicitate, sau caracter foarte persistent şi capacitate semnificativă de bioacumulare, substanţa activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) paragraful al doilea din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă.
Nr. CE: 259-980-5
Nr. CAS: 56073-10-0
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 50 mg/kg şi se autorizează numai produse gata de utilizare.
2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, după caz, un colorant.
3. Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit.
4. Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor.
Acestea includ, printre altele, restricţionarea utilizării numai în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente şi securizate.
17. Bromadiolona 3-[3-(4'-brom[1, 1'-bifenil]-4-il)- 3-hidroxi-1- fenilpropil]- 4-hidroxi-2H-1- benzopiran-2-onă
969 g/kg 1.07.2011 30.06.2013 30.06.2016 14 Întrucât caracteristicile substanţei active îi conferă acesteia caracter potenţial persistent, fiind susceptibilă de a fi bioacumulabilă şi toxică, ori caracter semnificativ persistent, fiind semnificativ susceptibilă de a fi bioacumulabilă, substanţa activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) paragraful al doilea din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă.
Nr. CE: 249-205-9
Nr. CAS: 28772-56-7

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 50 mg/kg şi se autorizează numai produse gata de utilizare.
2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, după caz, un colorant.
3. Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit.
4. Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor.
Acestea includ, printre altele, restricţionarea utilizării numai în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.
18. Tiacloprid (Z)-3-(6-clor-3- piridilmetil)-1,3- tiazolidin-2- ilidencianamidă
975 g/kg 1.01.2010 n.d. 31.12.2019 8 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la ordin, autoritatea competentă trebuie să evalueze, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar.
Nr. CE: nealocat
Nr. CAS: 111988- 49-9

În momentul acordării unei autorizări pentru un produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior de faptul că au fost luate măsurile necesare sau că sunt respectate condiţiile specifice impuse pentru a limita riscurile identificate.
Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Având în vedere ipotezele emise în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru uz industrial şi/sau profesional trebuie să fie utilizate cu un echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în cererea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.
2. Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru protejarea acestor compartimente de mediu. În special etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie recuperate pentru a fi reutilizate sau eliminate.
3. Nu se autorizează produse pentru tratarea in situ a structurilor din lemn în apropierea apei, caz în care nu se pot preveni pierderile directe în mediul acvatic, sau pentru lemnul care va intra în contact cu apele de suprafaţă, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsul în cauză va respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la ordin, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.
19. Indoxacarb (masa de reacţie enantiomerică S:R 75:25) Masa de reacţie a enantiomerilor metil (S)- şi metil (R)-7-clor-2,3,4a, 5-tetrahidro-2- [metoxicarbonil- (4-trifluorome- toxifenil) carbamoil]indeno [1,2-e] [1,3,4]oxadiazin- 4a-carboxilat (această intrare acoperă masa de reacţie 75: 25 a enantiomerilor S şi R)
796 g/kg 1.01.2010 n/d 31.12.2019 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la ordin, autoritatea competentă trebuie să evalueze, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele populaţii care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar.
În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate.
Nr. CE: n/d
Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.
Nr. CAS: enantiomer S: 173584-44-6, iar enantiomer R:185608-75-7
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
- Trebuie luate măsuri adecvate de reducere a riscurilor, în vederea minimizării potenţialei expuneri a oamenilor, a speciilor nevizate şi a mediului acvatic. În special etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate indică faptul că:
1. Produsele nu se depozitează în locuri accesibile sugarilor, copiilor şi animalelor de companie.
2. Produsele se depozitează la distanţă de sistemele de scurgere externe.
3. Produsele neutilizate sunt eliminate în mod corespunzător şi nu sunt deversate în sistemul de scurgere. Pentru uzul neprofesional, se autorizează numai produsele gata de utilizare.
20. Fosfură de aluminiu care eliberează fosfină Fosfură de aluminiu
830 g/kg 1.09.2011 31.08.2013 31.08.2021 14 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar.
Nr. CE: 244-088-0
Nr. CAS: 20859-73-8

În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate.
Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. În mod special, produsele nu pot fi autorizate pentru o utilizare în interior, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele prevăzute la art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar, prin recurgerea la măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Produsele sunt vândute numai către profesionişti care au beneficiat de o instruire specifică şi sunt utilizate numai de către aceştia din urmă.
2. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru operatori, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, utilizarea unui echipament individual de protecţie corespunzător, folosirea de aplicatoare şi prezentarea produsului într-o formă concepută pentru a reduce expunerea operatorului la un nivel acceptabil.
3. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru speciile de animale terestre nevizate, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, absenţa tratamentului pentru zonele în care sunt prezente mamifere de vizuină, altele decât speciile-ţintă.
20a. Fosfură de
aluminiu care
eliberează fosfină
Fosfură de aluminiu
Nr. CE: 244-088-0
Nr. CAS: 20859-73-8
830 g/kg 1.02.2012 31.01.2014 31.01.2022 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, trebuie să evalueze, în special, acolo unde este cazul, utilizarea în exterior. În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, garantează că se prevăd teste adecvate privind reziduurile, pentru a permite evaluarea riscurilor pentru consumator, şi că se iau măsurile necesare sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Produsele sunt furnizate numai către specialişti care au beneficiat de o instruire specifică şi sunt utilizate numai de către aceştia sub formă de produse gata de utilizare.
2. Având în vedere riscurile identificate pentru operatori, sunt obligatorii măsuri corespunzătoare de reducere a riscului. Acestea includ, printre altele, utilizarea echipamentului de protecţie respiratorie şi a unui echipament individual de protecţie corespunzător, folosirea de aplicatoare şi prezentarea produsului într-o formă concepută pentru a reduce expunerea operatorilor la un nivel acceptabil. Pentru utilizarea în interior, aceste măsuri cuprind şi protecţia operatorilor şi a lucrătorilor în timpul fumigaţiei, protecţia lucrătorilor la reintrare (după perioada de fumigaţie) şi protejarea trecătorilor faţă de scurgerile de gaz.
3. Pentru produsele care conţin fosfură de aluminiu ale cărei reziduuri pot rămâne în produse alimentare sau în hrana pentru animale, etichetele şi/sau fişele de securitate pentru produse autorizate conţin în mod obligatoriu instrucţiuni de utilizare, precum respectarea unor perioade de aşteptare, care să asigure că sunt respectate dispoziţiile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală pentru animale şi de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.03.2005, p. 1).
21. Fenpropimorf (+/-)-cis-4-[3- (p-terţ- butil fenil)-2-metil propil]-2,6- dimetilmorfolină/ Fenpropimorf
930 g/kg 1.07.2011 30.06.2013 30.06.2021 8 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar.
Nr. CE: 26

Nr. CAS: 67564-91-46-719-9
În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior de faptul că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate.
Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. În temeiul presupunerilor făcute în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru utilizare industrială trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.
2. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru sol şi compartimentele mediului acvatic, trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a proteja aceste compartimente.
În special, etichetele sau fişele tehnice ale produselor autorizate pentru utilizare industrială trebuie să indice faptul că cheresteaua proaspăt tratată va fi depozitată după tratare, în loc acoperit şi/sau pe suport dur impermeabil, pentru a preveni pierderile directe pe sol sau în apă, iar eventualele pierderi vor fi colectate pentru reutilizare sau eliminare.
22. Acid boric Acid boric
990 g/kg 1.09.2011 31.08.2013 31.08.2021 8 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar.
Nr. CE: 233-139-2
Nr. CAS: 10043-35-3
În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale şi profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali şi/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.
2. Ţinându-se cont de riscurile identificate pentru sol şi pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizează pentru tratarea in situ a lemnului în exterior şi pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.
În special, etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
23. Oxid boric Trioxid de dibor
975 g/kg 1.09.2011 31.08.2013 31.08.2021 8 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate.
Nr. CE: 215-125-8
Nr. CAS: 1303-86-2

Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale şi profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali şi/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.
2. Ţinându-se cont de riscurile identificate pentru sol şi pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizează pentru tratarea in situ a lemnului în exterior şi pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.
În special, etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
24. Tetraborat de disodiu Tetraborat de disodiu
990 g/kg 1.09.2011 31.08.2013 31.08.2021 8 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar.
Nr. CE: 215-540-4
Nr. CAS: (anhidru): 1330-43-4;
Nr. CAS: (pentahidrat): 12267-73-1;
Nr. CAS: (decahidrat): 1303-96-4În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate.
Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale şi profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali şi/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.
2. Ţinând cont de riscurile identificate pentru sol şi pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizează pentru tratarea in situ a lemnului în exterior şi pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.
În special, etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
25. Octaborat de disodiu tetrahidrat Octaborat de disodiu tetrahidratÂ
975 g/kg 1.09.2011 31.08.2013 31.08.2021 8 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate.
Nr. CE: 234-541-0
Nr. CAS: 12280-03-4

Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale şi profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali şi/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.
2. Ţinându-se cont de riscurile identificate pentru sol şi pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizează pentru tratarea in situ a lemnului în exterior şi pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.
În special, etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
26. Fosfură de magneziu care
eliberează
fosfină
Difosfură de trimagneziu
Nr. CE: 235-023-7
Nr. CAS: 12057-74-8
880 g/kg 1.02.2012 31.01.2014 31.01.2022 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, garantează că se prevăd teste adecvate privind reziduurile, pentru a permite evaluarea riscurilor pentru consumator, şi că se iau măsurile necesare sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Produsele sunt furnizate numai către specialişti care au beneficiat de o instruire specifică şi sunt utilizate numai de către aceştia sub formă de produse gata de utilizare.
2. Având în vedere riscurile identificate pentru operatori, sunt obligatorii măsuri corespunzătoare de reducere a riscului.
Acestea includ, printre altele, utilizarea echipamentului de protecţie respiratorie şi a unui echipament individual de protecţie corespunzător, folosirea de aplicatoare şi prezentarea produsului într-o formă concepută pentru a reduce expunerea operatorilor la un nivel acceptabil. Pentru utilizarea în interior, aceste măsuri cuprind şi protecţia operatorilor şi a lucrătorilor în timpul fumigaţiei, protecţia lucrătorilor la reintrarea în incintă (după perioada de fumigaţie) şi protejarea trecătorilor faţă de scurgerile de gaz.
3. Pentru produsele care conţin fosfură de magneziu ale cărei reziduuri pot rămâne în produse alimentare sau în hrana pentru animale, etichetele şi/sau fişele de securitate pentru produse autorizate conţin în mod obligatoriu instrucţiuni de utilizare, precum respectarea unor perioade de aşteptare, care să asigure că sunt respectate dispoziţiile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală pentru animale şi de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.03.2005, p. 1).
27. Azot Azot
999 g/kg 1.09.2011 31.08.2013 31.08.2021 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate.
Nr. CE: 231-783-9
Nr. CAS: 7727-37-9

Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Produsele sunt vândute numai către profesionişti care au beneficiat de o instruire specifică şi sunt utilizate numai de către aceştia din urmă.
2. Pentru reducerea la minimum a riscurilor, este necesar să se stabilească practici de lucru sigure şi metode de lucru sigure, inclusiv punerea la dispoziţie a echipamentului individual de protecţie, dacă este necesar.
28. Cumatetralil Cumatetralil
980 g/kg 1.07.2011 30.06.2013 30.06.2016 14 Având în vedere riscurile identificate pentru animalele nevizate, substanţa activă este supusă unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, înainte de reînnoirea includerii sale în această anexă.
Nr. CE: 227-424-0
Nr. CAS: 5836-29-3
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse, în afară de pulberile de prăfuit, nu trebuie să depăşească 375 mg/kg şi se autorizează numai produsele gata de utilizare.
2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, atunci când este cazul, un colorant.
3. Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor.
Acestea includ, printre altele, utilizarea doar în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii pachetului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.
29. Tolilfluanid Diclor-N- [(dimetilamino) sulfonil] fluor-N-(p-tolil) metansulfen amidă
960 g/kg 1.10.2011 30.09.2013 30.09.2021 8 Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea in situ a lemnului în exterior sau pentru lemn care va fi expus intemperiilor.
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
Nr. CE: 211-986-9
Nr. CAS: 731-27-1 1. Avându-se în vedere ipotezele făcute în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru utilizare industrială sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali sau profesionali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.
2. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru sol şi compartimentele mediului acvatic, trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a proteja aceste compartimente.
În special etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială trebuie să indice faptul că cheresteaua proaspăt tratată va fi depozitată, după tratare, în loc acoperit şi/sau pe suport dur impermeabil, pentru a preveni pierderile directe pe sol sau în apă, iar eventualele pierderi vor fi colectate pentru reutilizare sau eliminare.
30. Acroleină Aldehidă acrilică
913 g/kg 1.09.2010 Nu se aplică. 31.08.2020 12 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii Europene.
Nr. CE: 203-453-4
Nr. CAS: 107-02-8

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Apele reziduale care conţin acroleină trebuie monitorizate înainte de deversare, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că riscurile pentru mediu pot fi reduse prin alte mijloace. În cazurile în care este necesar din punctul de vedere al riscurilor pentru mediul marin, apele reziduale trebuie fie păstrate în cisterne sau rezervoare, fie tratate corespunzător înainte de deversare.
2. Produsele autorizate pentru uz industrial şi/sau profesional trebuie utilizate cu un echipament individual de protecţie adecvat, trebuind să se stabilească proceduri operaţionale sigure, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.
31. Flocumafen 4-hidroxi-3- [(1RS,3RS; 1RS,3RS) 1,2,3,4-tetrahidro-3- [4-(4-trifluoro metilbenziloxi) fenil]-1- naftil] cumarină
955 g/kg 1.10.2011 30.09.2013 30.09.2016 14 Deoarece caracteristicile substanţei active conferă acesteia caracter potenţial persistent, capacitate de bioacumulare sau toxicitate ori caracter foarte persistent sau capacitate semnificativă de bioacumulare, substanţa activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă.
Nr. CE: 421-960-0
Nr. CAS: 90035-08-8
Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 50 mg/kg şi se autorizează numai produsele gata de utilizare.
2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, atunci când este cazul, un colorant.
3. Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit.
4. Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor.
Acestea includ, printre altele, utilizarea doar în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii pachetului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.
32. Warfarină (RS)-4-hidroxi-3-(3- oxo-1-fenilbutil) cumarină
Nr. CE: 201-377-6
Nr. CAS: 81-81-2
990 g/kg 1.02.2012 31.01.2014 31.01.2017 14 Substanţa activă este supusă unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă.
Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Concentraţia nominală a substanţei active nu trebuie să depăşească 790 mg/kg şi se autorizează numai produsele gata de utilizare.
2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, atunci când este cazul, un colorant.
3. Expunerea directă şi cea secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului trebuie să fie redusă la minimum, prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor.
Acestea includ, printre altele, posibilitatea de limitare a utilizării la scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.
33. Warfarină de sodiu/sodică Sodiu 2-oxo-3-(3- oxo-1-fenilbutil) cromen-4-olat
Nr. CE: 204-929-4
Nr. CAS: 129-06-6
910 g/kg 1.02.2012 31.01.2014 31.01.2017 14 Substanţa activă este supusă unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă.
Statele membre se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Concentraţia nominală a substanţei active nu trebuie să depăşească 790 mg/kg şi se autorizează numai produsele gata de utilizare.
2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, atunci când este cazul, un colorant.
3. Expunerea directă şi cea secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului trebuie să fie redusă la minimum, prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor.
Acestea includ, printre altele, posibilitatea de limitare a utilizării la scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.
34. Dazomet Tetrahidro-3,5- dimetil-1,3,5- tiadiazin-2-tionă
Nr. CE: 208-576-7
Nr. CAS: 533-74-4
960 g/kg 1.08.2012 31.07.2014 31.07.2022 8 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. În special, dacă este cazul, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează orice altă utilizare în afara utilizării profesionale în exterior pentru tratarea în scop curativ a stâlpilor din lemn prin inserţie de granule. Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizaţiile respectă următoarea condiţie:
- Produsele autorizate pentru uz industrial şi/sau profesional trebuie utilizate cu un echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.
35. N, N-dietil-m- toluamidă/
DEET*)
N, N-dietil-m- toluamidă
Nr. CE: 205-149-7
Nr. CAS: 134-62-3
970 g/kg 1.08.2012 31.07.2014 31.07.2022 19 Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Expunerea primară a oamenilor trebuie redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscurilor, inclusiv, dacă este cazul, prin instrucţiuni privind cantitatea de produs şi frecvenţa aplicării produsului pe pielea umană.
2. Etichetele produselor menite a fi aplicate pe pielea umană, pe păr sau pe îmbrăcăminte trebuie să precizeze că utilizarea produsului este restricţionată în cazul copiilor cu vârste cuprinse între 2 şi 12 ani şi că produsul nu trebuie folosit în cazul copiilor cu vârsta sub 2 ani decât dacă se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că produsul îndeplineşte cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, în absenţa unor astfel de măsuri.
3. Produsele trebuie să conţină elemente de protecţie împotriva ingerării.
36 Metoflutrin Izomer RTZ: 2,3,5,6tetrafluor-4(metoximetil) benzil(1R,3R)-2,2dimetil-3-(Z)(prop-1-enil) ciclopropan carboxilat
Nr. CE: nealocat
Nr. CAS: 240494-71-7
Suma tuturor izomerilor: 2,3,5,6tetrafluor-4(metoximetil) benzil (EZ)(1RS,3RS;1SR, 3SR)-2,2dimetil-3prop-1-enil ciclopropan carboxilat
Nr. CE: nealocat
Nr. CAS: 240494-70-6
Substanţa activă trebuie să respecte următoarele două valori ale purităţii minime:
Izomer RTZ: 754 g/kg
Suma tuturor izomerilor: 930 g/kg
1.05.2011 Nu se aplică. 30.04.2021 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene.
37 Spinosad Nr. CE: 434-300-1
Nr. CAS: 168316-95-8
Spinosad este un amestec de 50-95% spinosin A şi 5-50% spinosin D.
Spinosin A (2R,3aS,5aR, 5bS,9S,13S, 14R,16aS,16 bR)-2-[ (6deoxi-2,3,4tri-O- metil-alpha-mano piranosil) oxi]13- [[ (2R,5S,6R)5-(dimetil amino)tetrahidro-6metil-2H-piran2- il]oxi]-9etil-2,3,3a,5a, 5b,6,9,10, 11,12,13,14, 16a,16b-tetra decahidro-14metil-1H-asindaceno[3,2d]oxaciclo dodecin7,15-dionă
Nr. CAS: 131929-60-7
Spinosin D (2S,3aR,5aS, 5bS,9S,13S, 14R,16aS, 16bS)-2-[ (6deoxi-2,3,4tri-O- metill-alpha-manno piranosil) oxi]13- [[ (2R,5S,6R)5-(dimetil amino) tetrahidro-6metil-2Hpiran-2-il]oxi]9-etil-2,3,3a, 5a,5b, 6,9,10,11,12, 13,14,16a, 16b-tetradeca hidro-4,14dimetil-1H-asindaceno[3,2d]oxaciclo dodecin-7,15dionă
Nr. CAS: 131929-63-0
850 g/kg 1.11.2012 31.10.2014 31.10.2022 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost luate în considerare în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene.
Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:
1. Autorizaţiile trebuie să facă obiectul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special, produsele autorizate pentru uz profesional prin pulverizare trebuie utilizate cu un echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.
2. Pentru produsele conţinând spinosad care pot determina reziduuri în alimente sau furaje, statele membre trebuie să verifice necesitatea de a stabili noi limite maxime de reziduuri (LMR) şi/sau de a le modifica pe cele existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanţelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.377/90 al Consiliului şi de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 152, 16.06.2009, p.11) şi/sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale şi de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.03.2005, p.1), precum şi să adopte măsuri adecvate de reducere a riscului care să garanteze că limitele maxime de reziduuri aplicabile nu vor fi depăşite.
    ___________
    Tabelul a fost completat prin litera a) din Ordinul nr. 1594/2010 începând cu 08.03.2011.
    ___________
   *) Potrivit art. II, alin. (1) şi (2) din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1594/2010/5/2011/941/2011, prevederile de la poziţia 36 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, intră în vigoare la data de 1 mai 2012, iar prevederile de la poziţiile 7a şi 37 intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2012.
   *) Potrivit art. II alin (1) şi (2) din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1240/1900/115/2010, prevederile poziţiilor 20a, 26, 32 şi 33 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 februarie 2012, iar prevederile poziţiilor 34 şi 35 intră în vigoare la data de 1 august 2012.
   *) Potrivit art. II, alin. (1), (2), (3) şi (4) din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1090/1297/104/2010, prevederile de la poziţia nr. 30 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, intră în vigoare la data de 1 septembrie 2010, prevederile de la poziţiile nr. 21 şi 28 intră în vigoare la data de 1 iulie 2011, prevederile de la poziţiile nr. 20, 22, 23, 24, 25 şi 27 intră în vigoare la data de 1 septembrie 2011, iar prevederile de la poziţiile nr. 29 şi 31 intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011.
   *) Potrivit art. III, alin. (2) şi (3) din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1080/907/53/2010, prevederile de la poziţiile 1a, 12, 15 şi 17 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, intră în vigoare la data de 1 iulie 2011, iar prevederile de la poziţia 16 intră în vigoare la data de 1 februarie 2012.
   *) Potrivit art. III, alin. (1), (2) şi (3) din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 233/438/15/2009, prevederile de la poziţia 7 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2009, prevederile de la poziţiile 6, 8 şi 9 intră în vigoare la 1 aprilie 2010, iar prevederile de la poziţiile 10, 11, 13 şi 14 intră în vigoare la 1 iulie 2010.
   *) Potrivit art. III, alin. (1) şi (2) din Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1002/948/59/2008, prevederile de la poziţiile nr. 3 şi 5 din anexa nr. I laNormele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, intră în vigoare la data de 1 februarie 2010, iar prevederile de la poziţia nr. 4 intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2009.
   *) Potrivit art. III, alin. (1) şi (2) din Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 2164/2007/81/5/2008, prevederile de la poziţia 1 din anexa nr. I laNormele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009, iar prevederile de la poziţia 2 intră în vigoare la data de 1 martie 2009.
    ___________
    ANEXA Nr. I a fost introdusă prin punctul 2. din Ordinul nr. 2164/2007 începând cu 12.02.2008.

   ANEXA Nr. IA la normele metodologice

    LISTA
substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa
produselor biocide cu risc scăzut

   
Poziţia Denumirea comună Denumirea IUPAC/ Numere de identificare Puritatea minimă a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă Data includerii Termen limită pentru punere în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu art. 16(3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanţele active ale respectivelor produse] Data la care expiră includerea Tip de produs Dispoziţii specifice(1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Dioxid de carbon Dioxid de carbon 990 ml/l 1.11.2009 31.10.2011 31.10.2019 14 Destinat exclusiv utilizării în recipiente de gaz gata de utilizare, prevăzute cu un dispozitiv de blocare
Nr. CE: 204-696-9
Nr. CAS: 124-38-9
    ___________
   *) Potrivit art. III, alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1002/948/59/2008, prevederile de la poziţia nr. 1 din anexa nr. IA laNormele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2009.
    ___________
    ANEXA Nr. IA a fost introdusă prin punctul 3. din Ordinul nr. 1002/2008 începând cu 08.09.2008.

   ANEXA Nr. IIA
  la normele metodologice

    DATE COMUNE DE BAZĂ STABILITE PENTRU SUBSTANŢE ACTIVE

    SUBSTANŢE CHIMICE

   1. Dosarele referitoare la substanţele active trebuie să conţină cel puţin toate punctele enumerate în "Cerinţe pentru dosar". Răspunsurile trebuie susţinute cu date. Datele necesare pentru dosar trebuie adaptate la evoluţia tehnică.
   2. Informaţiile care nu sunt necesare datorită naturii produsului biocid sau utilizărilor sale nu trebuie neapărat furnizate. Se aplică aceeaşi regulă dacă furnizarea acestor informaţii nu este necesară din punct de vedere ştiinţific sau este imposibilă din punct de vedere tehnic. În aceste cazuri trebuie înaintată o justificare acceptabilă autorităţii competente. O astfel de justificare poate consta în existenţa unei formulări-cadru la care solicitantul are drept de acces.
    CERINŢE PENTRU DOSAR
   I. Solicitant
   II. Identitatea substanţei active
   III. Proprietăţi fizice şi chimice ale substanţei active
   IV. Metode de detectare şi de identificare
   V. Eficacitate împotriva organismelor-ţintă şi utilizări preconizate
   VI. Profilul toxicologic pentru oameni şi animale, inclusiv metabolismul
   VII. Profilul ecotoxicologic, inclusiv evoluţia şi comportamentul în mediu
   VIII. Măsurile necesare pentru protecţia omului, a animalelor şi a mediului
   IX. Clasificare şi etichetare
   X. Rezumatul şi evaluarea secţiunilor II-IX
    Datele şi informaţiile următoare trebuie să susţină punctele menţionate anterior.
   I. Solicitant
   1.1. Numele şi adresa etc.
   1.2. Fabricantul substanţei active (nume, adresă, locaţia fabricii)
   II. Identitate
   2.1. Numele comun propus sau acceptat de ISO şi sinonime
   2.2. Denumirea chimică în nomenclatura IUPAC
   2.3. Numărul/Numerele de cod atribuite de fabricant
   2.4. Numerele CAS şi CE (dacă există)
   2.5. Formula moleculară şi formula structurală (inclusiv date complete despre izomeri), masa moleculară
   2.6. Metodă de fabricare (procesul de sinteză pe scurt) a substanţelor active
   2.7. Gradul de puritate al substanţei active exprimate în g/kg sau g/l, după caz
   2.8. Natura impurităţilor şi aditivilor (de exemplu, stabilizatori), împreună cu formula structurală şi cantitatea existentă exprimată în g/kg sau g/l, după caz
   2.9. Originea substanţei active naturale sau a precursorilor substanţei active, de exemplu, un extras dintr-o inflorescenţă
   2.10. Date privind expunerea la substanţă conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare
   III. Proprietăţi fizice şi chimice
   3.1. Punctul de topire, punctul de fierbere, densitatea relativă1)
   3.2. Presiunea de vapori (în Pa)1)
   3.3. Aspect (stare fizică, culoare)2)
   3.4. Date spectrale (UV/VIS, IR, RMN), şi spectrul de masă, extincţie moleculară la lungimi de undă relevante, dacă este cazul1)
   3.5. Solubilitate în apă, inclusiv efectul pH-ului (de la 5 la 9) şi temperatura de solubilitate, dacă este cazul1)
   3.6. Coeficient de partiţie n - octanol/apă, inclusiv efectul pH-ului (de la 5 la 9) şi temperatura1)
   3.7. Stabilitate termică, identitatea produşilor de degradare
   3.8. Punct de inflamabilitate, inclusiv autoinflamabilitate şi identitatea produselor de combustie
   3.9. Punct de aprindere
   3.10. Tensiunea superficială
   3.11. Proprietăţi explozive
   3.12. Proprietăţi oxidante
   3.13. Reactivitate la materialul în care este stocat
   IV. Metode analitice de detectare şi identificare
   4.1. Metode analitice pentru determinarea substanţei active pure şi, unde este cazul, pentru produşii de degradare relevanţi, izomerii şi impurităţile substanţei active şi aditivilor (de exemplu, stabilizatori)
   4.2. Metode analitice, inclusiv ratele de recuperare şi limitele de determinare pentru substanţa activă şi pentru reziduurile acesteia şi, unde este cazul, pentru următoarele:
   a) sol;
   b) aer;
   c) apă: solicitantul trebuie să confirme că substanţa în sine şi oricare dintre produşii de degradare a acesteia, care se încadrează în definiţia pentru pesticide dată pentru parametrul 55 din anexa I la Directiva Consiliului 80/778/CEE din 15 iulie 1980, cu referire la calitatea apei destinate consumului de către oameni, poate fi estimată cu exactitate adecvată la concentraţia maximă admisă precizată în respectiva directivă pentru fiecare pesticid;
   d) fluide şi ţesături umane şi animale
   V. Eficacitatea împotriva organismelor-ţintă şi utilizări preconizate
   5.1. Funcţia, de exemplu, fungicid, rodenticid, insecticid, bactericid
   5.2. Organism/organisme dăunătoare care trebuie controlat/controlate şi produse, organisme sau obiecte care trebuie protejate
   5.3. Efecte asupra organismelor-ţintă şi concentraţia probabilă la care este utilizată substanţa activă
   5.4. Mod de acţiune (inclusiv intervalul de timp necesar)
   5.5. Domeniul de utilizare destinat
   5.6. Utilizator: industrial, profesional, populaţie (neprofesional)
   5.7. Informaţii despre rezistenţă sau posibilă rezistenţă şi strategiile de control adecvate
   5.8. Cantitatea prevăzută a fi plasată pe piaţă anual
   VI. Studii toxicologice şi metabolice
   6.1. Toxicitate acută:
    Pentru studiile prevăzute la pct. 6.1.1.-6.1.3., substanţele chimice, altele decât cele gazoase, vor fi administrate pe cel puţin două căi, una dintre ele fiind cea orală. Alegerea celei de-a doua căi va depinde de natura substanţei chimice şi de calea adecvată expunerii umane. Gazele şi lichidele volatile vor fi administrate prin inhalare.
   6.1.1. Administrare orală
   6.1.2. Administrare cutanată
   6.1.3. Administrare prin inhalare
   6.1.4. Iritaţia pielii şi a ochilor3)
   6.1.5. Sensibilizarea pielii
   6.2. Studii de metabolism la mamifere. Toxicocinetică de bază, inclusiv un studiu de absorbţie cutanată
    Pentru studiile următoare, prevăzute la pct. 6.3 (dacă este cazul), 6.4, 6.5, 6.7 şi 6.8, calea de administrare cerută este cea orală, cu excepţia cazului când se poate justifica faptul că o cale alternativă este mai potrivită.
   6.3. Toxicitatea după doză repetată (28 de zile)
    Acest studiu nu este necesar dacă există un studiu de toxicitate subcronică la un rozător.
   6.4. Toxicitate subcronică, studiu de 90 de zile, la o specie de rozătoare şi o altă specie de mamifer
   6.5. Toxicitate cronică4) la o specie de rozătoare şi o altă specie de mamifer
   6.6. Studii de mutagenitate:
   6.6.1. Studiu in vitro al mutaţiilor genetice la bacterii
   6.6.2. Studiu in vitro de citogenitate pe celulele mamifere
   6.6.3. Studiu in vitro al mutaţiilor genetice asupra celulelor de mamifere
   6.6.4. Dacă rezultatul este pozitiv la pct. 6.6.1, 6.6.2 sau 6.6.3, se impune un studiu de mutagenitate in vivo (test citogenetic de măduvă osoasă pentru aberaţii cromozomiale sau testul micronucleilor celulari)
   6.6.5. Dacă rezultatul este negativ la pct. 6.6.4, dar pozitiv la testele in vitro, trebuie efectuat un al doilea studiu in vivo pentru a examina dacă mutagenitatea sau proba de deteriorare la nivelul ADN-ului poate fi demonstrată la alte ţesuturi decât la măduva osoasă
   6.6.6. Dacă rezultatul este pozitiv la pct. 6.6.4, se cere un test pentru evaluarea efectelor posibile asupra celulei germinale
   6.7. Studiu de carcinogenitate4) la o specie de rozătoare şi o altă specie de mamifer. Aceste studii pot fi combinate cu cele de la 6.5
   6.8. Toxicitate asupra procesului de reproducere5):
   6.8.1. Test de teratogenitate la iepure şi o altă specie de rozătoare
   6.8.2. Studiu de fertilitate la o specie, mascul şi femelă, cel puţin două generaţii
   6.9. Date medicale în formă anonimă:
   6.9.1. Date de supraveghere medicală ale personalului din unitatea de fabricaţie, dacă există
   6.9.2. Observaţie directă, de exemplu, cazuri clinice, cazuri de otrăvire accidentală, dacă există
   6.9.3. Fişe medicale, provenind atât din industrie, cât şi din alte surse disponibile;
   6.9.4. Studii epidemiologice asupra populaţiei, dacă există
   6.9.5. Diagnostic de otrăvire, inclusiv simptomele specifice otrăvirii, şi testele clinice, dacă există
   6.9.6. Observaţii asupra sensibilizării/alergiilor, dacă există
   6.9.7. Tratament specific în cazul unui accident sau în caz de otrăvire; măsuri de prim ajutor, antidoturi şi tratament medical, dacă se cunoaşte
   6.9.8. Prognosticul după otrăvire
   6.10. Rezumat al toxicologiei la mamifere şi concluzii, inclusiv nivelul de concentraţie la care nu se evidenţiază efecte adverse (NOAEL), nivelul de concentraţie fără efecte observabile (NOEL), evaluare globală cu privire la toate datele de toxicologie şi alte informaţii referitoare la substanţele active. Unde este posibil, trebuie să se includă măsuri de protecţie a lucrătorilor, într-o formă scurtă.
   VII. Studii ecotoxicologice
   7.1. Toxicitate acută la peşti
   7.2. Toxicitatea acută la Daphnia magna
   7.3. Test de inhibare a creşterii la alge
   7.4. Inhibarea activităţii microbiologice
   7.5. Bioconcentrarea
    Evoluţia şi comportamentul în mediu:
   7.6. Degradarea:
   7.6.1. Biotică:
   7.6.1.1. Biodegrabilitate imediată
   7.6.1.2. Biodegrabilitate inerentă, unde este cazul
   7.6.2. Abiotică:
   7.6.2.1. Prin hidroliză în funcţie de pH şi identificarea produşilor analizaţi de degradare
   7.6.2.2. Fototransformarea în apă, inclusiv identitatea produşilor de transformare1)
   7.7. Test screening de adsorbţie/desorbţie
    Dacă rezultatele acestui test indică necesitatea de a efectua testul descris în anexa nr. IIIA secţiunea XII pct. 1 subpct. 1.2 şi/sau testul descris în anexa nr. IIIA secţiunea XII pct. 2 subpct. 2.2, acestea trebuie efectuate.
   7.8. Rezumat al efectelor ecotoxicologice, al evoluţiei şi comportamentului în mediu
   VIII. Măsuri necesare pentru protecţia omului, animalelor şi mediului
   8.1. Metode şi măsuri de precauţie recomandate la manipulare, utilizare, stocare, transport sau incendiu
   8.2. În caz de incendiu, natura produşilor de reacţie, a gazelor de combustie etc.
   8.3. Măsuri de urgenţă în caz de accidente
   8.4. Proceduri de distrugere sau de decontaminare, în caz de răspândire, în sau asupra:
   a) aerului;
   b) apei, inclusiv apei potabile;
   c) solului
   8.5. Proceduri de gestionare a deşeurilor substanţei active pentru utilizatorii industriali sau profesionali:
   8.5.1. Posibilitatea de refolosire sau reciclare
   8.5.2. Posibilitatea de neutralizare a efectelor
   8.5.3. Condiţii pentru evacuare controlată, incluzând calităţile levigatului la eliminare
   8.5.4. Condiţii pentru incinerare controlată
   8.6. Observaţii asupra efectelor secundare nedorite sau neintenţionate, de exemplu, asupra organismelor folositoare sau organismelor nonţintă
   IX. Clasificare şi etichetare
    Propuneri, inclusiv justificări ale propunerilor pentru clasificare şi etichetare a substanţei active, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
   - simbol/simboluri de pericol;
   - indicaţii de pericol;
   - fraze de risc;
   - fraze de prudenţă
   X. Rezumat şi evaluare a secţiunilor cap. II-cap. IX
    ___________
   1) Aceste date trebuie furnizate pentru substanţa activă purificată a cărei specificaţie tehnică este indicată.
   2) Aceste date trebuie furnizate pentru substanţa activă a cărei specificaţie tehnică este indicată.
   3) Testul referitor la iritaţia ochilor nu este necesar dacă s-a demonstrat că substanţa activă are proprietăţi potenţial corozive.
   4) Studiul referitor la toxicitate şi la efectele cancerigene pe termen lung poate să nu fie necesar dacă se poate demonstra, printr-o justificare completă, că aceste studii nu sunt necesare.
   5) Dacă, în condiţii excepţionale, se afirmă că astfel de studii nu sunt necesare, această afirmaţie trebuie justificată exact.

   ANEXA Nr. IIB
  la normele metodologice

    DATE COMUNE DE BAZĂ STABILITE PENTRU PRODUSE BIOCIDE

    PRODUSE CHIMICE

   1. Dosarele referitoare la produsele biocide trebuie să conţină cel puţin toate punctele enumerate în "Cerinţe pentru dosar". Răspunsurile trebuie susţinute cu date. Datele necesare pentru dosar trebuie adaptate la evoluţia tehnică.
   2. Informaţiile care nu sunt necesare datorită naturii produsului biocid sau utilizărilor sale nu trebuie neapărat furnizate. Se aplică aceeaşi regulă dacă furnizarea acestor informaţii nu este necesară din punct de vedere ştiinţific sau este imposibilă din punct de vedere tehnic.
    În aceste cazuri trebuie înaintată o justificare acceptabilă autorităţii competente. O astfel de justificare poate consta în existenţa unei formulări-cadru la care solicitantul are drept de acces.
   3. Informaţiile pot fi obţinute din datele existente dacă autorităţii competente îi este comunicată o justificare pe care aceasta o apreciază ca fiind acceptabilă. În special, pentru reducerea la minimum a testărilor pe animale, se aplică în toate cazurile posibile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase.

    CERINŢE PENTRU DOSAR

   I. Solicitant
   II. Identitatea produsului biocid
   III. Proprietăţi fizice şi chimice ale produsului biocid
   IV. Metode de identificare şi de analiză a produsului biocid
   V. Utilizările preconizate ale produsului biocid şi eficacitatea pentru aceste utilizări
   VI. Date toxicologice pentru produsul biocid (pe lângă cele furnizate pentru substanţa activă)
   VII. Date ecotoxicologice pentru produsul biocid (pe lângă cele furnizate pentru substanţa activă)
   VIII. Măsuri necesare pentru protecţia omului, a animalelor şi a mediului
   IX. Clasificare, ambalare şi etichetare
   X. Rezumatul şi evaluarea secţiunilor II-IX
    Datele şi informaţiile următoare trebuie să susţină punctele menţionate anterior.
   I. Solicitant
   1.1. Numele şi adresa etc.
   1.2. Fabricantul produsului biocid şi al substanţei(lor) active (nume, adrese, inclusiv locaţia fabricii/fabricilor)
   II. Identitate
   2.1. Numele comercial sau numele comercial propus şi numărul de cod atribuit de fabricant pentru preparat, dacă este alocat
   2.2. Informaţii cantitative şi calitative detaliate despre compoziţia produsului biocid, de exemplu: substanţă/substanţe activă/active, impurităţi, adjuvanţi, componente inerte
   2.3. Starea fizică şi natura produsului biocid, de exemplu: concentrat emulsionabil, pulbere umectabilă, soluţie
   III. Proprietăţi fizice, chimice şi tehnice
   3.1. Aspect (stare fizică, culoare)
   3.2. Proprietăţi explozive
   3.3. Proprietăţi oxidante
   3.4. Punct de inflamabilitate şi alte indicaţii referitoare la inflamabilitate sau la aprinderea spontană
   3.5. Aciditate/alcalinitate şi, dacă este cazul, valoarea pH-ului (1% în apă)
   3.6. Densitate relativă
   3.7. Depozitare-stabilitate şi termenul de valabilitate. Efectele luminii, ale temperaturii şi ale umidităţii asupra caracteristicilor tehnice ale produsului biocid; reactivitatea faţă de materialul containerului
   3.8. Caracteristicile tehnice ale produsului biocid, de exemplu, umectabilitate, persistenţa spumei, fluiditate, capacitatea de curgere şi pulverulenţă
   3.9. Compatibilitatea fizică şi chimică cu alte produse, inclusiv cu alte produse biocide, a căror utilizare combinată se va autoriza
   IV. Metode de identificare şi de analiză
   4.1. Metoda analitică pentru determinarea concentraţiei de substanţă(e) activă(e) din produsul biocid
   4.2. În măsura în care nu sunt acoperite de anexa nr. IIA pct. 4.2, metodele analitice care includ ratele de recuperare şi limitele de determinare pentru componentele relevante din punct de vedere toxicologic şi ecotoxicologic ale produsului biocid şi/sau ale reziduurilor care rezultă din acesta, dacă sunt relevante, în sau pentru următoarele:
   a) sol;
   b) aer;
   c) apă (inclusiv apa potabilă);
   d) fluide şi ţesuturi umane şi animale;
   e) alimente sau furaje tratate
   V. Utilizări preconizate şi eficacitate
   5.1. Tipul de produs şi domeniul de utilizare preconizat
   5.2. Metoda de aplicare, inclusiv descrierea echipamentului folosit
   5.3. Doza de aplicare şi, dacă este cazul, concentraţia finală a produsului biocid şi a substanţei active din sistemul în care se va folosi preparatul, de exemplu, apă de răcire, apă de suprafaţă, apă folosită pentru încălzire
   5.4. Numărul şi frecvenţa aplicărilor şi, acolo unde este relevant, orice informaţie deosebită referitoare la variaţiile geografice, climatice sau perioade de aşteptare necesare pentru a proteja oamenii şi animalele
   5.5. Funcţia, de exemplu, fungicid, rodenticid, insecticid, bactericid
   5.6. Organism/organisme dăunător/dăunătoare care trebuie controlate şi produse, organisme sau obiecte care trebuie protejate
   5.7. Efecte asupra organismelor-ţintă
   5.8. Mod de acţiune (inclusiv intervalul de timp necesar), în măsura în care acesta nu este precizat în anexa nr. II A pct. 5.4
   5.9. Utilizator: industrial, profesional, populaţie (neprofesional)
    Date de eficacitate:
   5.10. Afirmaţiile care figurează pe eticheta produsului şi datele despre eficacitatea produsului menite să susţină aceste afirmaţii, inclusiv toate standardele de protocoale disponibile, testele de laborator sau, dacă este cazul, testele de teren, unde este adecvat
   5.11. Orice alte limitări cunoscute ale eficacităţii, inclusiv ale rezistenţei
   VI. Studii toxicologice
   6.1. Toxicitate acută:
    Pentru studiile prevăzute la pct. 6.1.1-6.1.3, produsele biocide, altele decât cele gazoase, vor fi administrate pe cel puţin două căi, una dintre ele fiind cea orală. Alegerea celei de-a doua căi va depinde de natura produsului şi de calea adecvată expunerii umane. Gazele şi lichidele volatile vor fi administrate prin inhalare.
   6.1.1. Administrare orală
   6.1.2. Administrare cutanată
   6.1.3. Administrare prin inhalare
   6.1.4. Pentru produsele biocide care urmează a fi autorizate în scopul utilizării împreună cu alte produse biocide, amestecul de produse trebuie, dacă este posibil, testat pentru toxicitate cutanată acută şi, dacă este cazul, pentru iritaţia pielii şi a ochilor
   6.2. Iritaţia pielii şi a ochilor1)
    ___________
   1) Testul referitor la iritaţia ochilor nu mai este necesar acolo unde s-a demonstrat că produsul biocid are posibile proprietăţi corozive.

   6.3. Sensibilizarea pielii
   6.4. Informaţii despre absorbţia cutanată
   6.5. Date toxicologice disponibile referitoare la substanţe inactive şi semnificative din punct de vedere toxicologic, de exemplu, substanţe potenţial periculoase
   6.6. Informaţii legate de expunerea umană la produsul biocid
    Acolo unde este necesar, testul/testele descris/descrise în anexa nr. IIA este/sunt obligatoriu/obligatorii pentru substanţele inactive ale preparatului care prezintă proprietăţi toxicologice semnificative.
   VII. Studii ecotoxicologice
   7.1. Căile previzibile de pătrundere în mediu în urma utilizării preconizate
   7.2. Informaţii ecotoxicologice referitoare la substanţa activă din produs, acolo unde aceasta nu poate fi extrapolată din însăşi informaţia despre substanţa activă
   7.3. Informaţii ecotoxicologice disponibile referitoare la substanţele inactive şi semnificative din punct de vedere toxicologic, de exemplu substanţe potenţial periculoase, cum ar fi informaţiile din fişele tehnice de securitate
   VIII. Măsuri necesare pentru protecţia omului, animalelor şi mediului
   8.1. Metode şi măsuri de precauţie recomandate la manipulare, utilizare, stocare, transport sau în caz de incendiu
   8.2. Tratamente specifice în cazul unui accident, de exemplu, măsuri de prim ajutor, antidoturi, tratament medical, dacă există; măsuri de urgenţă pentru protecţia mediului, în măsura în care nu sunt acoperite de anexa nr. IIA pct. 8.3
   8.3. Proceduri, dacă există, pentru curăţarea echipamentului folosit la aplicare
   8.4. Identitatea produşilor de combustie relevanţi, în caz de incendiu
   8.5. Proceduri de gestionare a deşeurilor din produsul biocid şi a ambalajelor, pentru utilizatorii industriali sau profesionali şi pentru populaţie (utilizatori neprofesionali), de exemplu, posibilitatea de refolosire sau reciclare, neutralizare, condiţiile pentru evacuare controlată sau pentru incinerare
   8.6. Proceduri de distrugere sau decontaminare, în caz de eliberare, în sau din:
   a) aer;
   b) apă, inclusiv apă potabilă;
   c) sol.
   8.7. Observaţii asupra efectelor secundare nedorite sau neintenţionate, de exemplu, asupra organismelor utile sau a organismelor non-ţintă
   8.8. Menţionarea oricăror repelente sau a măsurilor de control, a otrăvurilor incluse în preparat care sunt prezente, pentru prevenirea acţiunii împotriva organismelor nonţintă
   IX. Clasificare, ambalare şi etichetare
   - Propuneri pentru ambalare şi etichetare
   - Propuneri pentru fişa tehnică de securitate, dacă este cazul
   - Justificare pentru clasificare şi etichetare, în conformitate cu cap. XVI din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide
   - Simboluri de pericol
   - Indicaţiile de pericol
   - Fraze de risc
   - Fraze de prudenţă
   - Ambalare (tip, materiale, dimensiune etc.), compatibilitatea preparatului cu materiale de ambalaj propuse
   X. Rezumatul şi evaluarea secţiunilor II-IX

   ANEXA Nr. IIIA
  la normele metodologice

    SET SUPLIMENTAR DE DATE PENTRU SUBSTANŢE ACTIVE

    SUBSTANŢE CHIMICE

   1. Dosarele referitoare la substanţele active trebuie să conţină cel puţin toate punctele enumerate în "Cerinţe pentru dosar". Răspunsurile trebuie susţinute cu date. Datele necesare pentru dosar trebuie adaptate la evoluţia tehnică.
   2. Informaţiile care nu sunt necesare datorită naturii produsului biocid sau utilizării sale propuse nu trebuie neapărat furnizate. Se aplică aceeaşi regulă dacă furnizarea acestor informaţii nu este necesară din punct de vedere ştiinţific sau este imposibilă din punct de vedere tehnic. În aceste cazuri trebuie înaintată o justificare acceptabilă autorităţii competente. O astfel de justificare poate consta în existenţa unei formulări-cadru la care solicitantul are drept de acces.
   III. Proprietăţi fizice şi chimice
   1. Solubilitatea în solvenţi organici, inclusiv efectul temperaturii asupra solubilităţii1)
   2. Stabilitatea în solvenţi organici utilizaţi în produsele biocide şi identitatea produşilor de degradare relevanţi2)
   IV. Metode analitice pentru detectare şi identificare
   - Metode analitice, inclusiv ratele de recuperare şi limitele de determinare pentru substanţa activă şi pentru reziduuri, în alimente sau hrana pentru animale şi în alte produse, dacă este cazul
   VI. Studii toxicologice şi metabolice
   1. Studiu de neurotoxicitate:
    Dacă substanţa activă este un compus organo-fosforic sau dacă există orice alte indicaţii că substanţa activă poate avea proprietăţi neurotoxice, se impun studii de neurotoxicitate. Specia testată va fi reprezentată de galinaceele adulte sau altă specie, dacă se demonstrează că aceasta este mai adecvată pentru testare. Dacă este cazul, se poate solicita amânarea testelor de neurotoxicitate întârziată. Dacă este detectată activitatea anticolinesterazică, trebuie pregătit un test de răspuns la agenţii de reactivare.
   2. Efecte toxice asupra animalelor de interes economic sau animalelor de companie
   3. Studii privind expunerea umană la substanţa activă
   4. Alimente şi hrană pentru animale
    Dacă substanţa activă este utilizată în preparate folosite în locuri unde sunt pregătite, consumate sau păstrate produsele alimentare destinate consumului uman sau în locuri unde sunt preparate, pregătite, consumate sau păstrate furajele destinate animalelor, se impun testele prevăzute în secţiunea XI pct. 1.
   5. Dacă sunt considerate necesare orice altfel de teste legate de expunerea oamenilor la substanţa activă din produsele biocide, se impun testele prevăzute în secţiunea XI pct. 2.
   6. Dacă substanţa activă urmează să fie folosită în produse destinate combaterii unor plante, se impun teste care să evalueze efectele toxice ale metaboliţilor din plantele tratate, dacă există, acolo unde acestea diferă de cele identificate în animale.
   7. Studiu mecanicist - orice studii necesare pentru clarificarea efectelor raportate în studiile de toxicitate
   VII. Studii ecotoxicologice
   1. Test de toxicitate acută asupra unui alt organism nonacvatic sau nonţintă
   2. Dacă rezultatele studiilor ecotoxicologice şi ale utilizării sau utilizărilor preconizate pentru substanţa activă indică un risc pentru mediu, se impun testele descrise în secţiunile XII şi XIII.
   3. Dacă rezultatul testului prevăzut la pct. 7.6.1.2 din anexa nr. IIA este negativ şi dacă ruta probabilă de evacuare a substanţei active este prin staţia de epurare, se impune testul descris în secţiunea XIII pct. 4.1.
   4. Orice alte teste de biodegradabilitate care sunt relevante în urma rezultatelor obţinute la pct. 7.6.1.1 şi 7.6.1.2 din anexa nr. IIA
   5. Fototransformarea în aer (metoda de estimare), inclusiv identificarea produşilor de degradare1)
   6. Dacă rezultatele prevăzute la pct. 7.6.1.2 din anexa nr. IIA sau la pct. 4 de mai sus indică necesitatea acestor teste sau dacă substanţa activă prezintă o degradare abiotică globală scăzută sau nulă, se impun testele descrise în secţiunea XII pct. 1.1 şi pct. 2.1 şi, dacă este cazul, pct. 3.
    ___________
   1) Aceste date trebuie furnizate pentru substanţa activă purificată a cărei specificaţie este indicată.
   2) Aceste date trebuie furnizate pentru substanţa activă a cărei specificaţie este indicată.

   VIII. Măsuri necesare pentru protecţia oamenilor, animalelor şi mediului
   - Identificarea oricăror substanţe relevante din lista I sau II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.
   XI. Alte studii referitoare la sănătatea umană
   1. Studii asupra alimentelor şi hranei pentru animale:
   1.1. Identificarea produşilor de degradare şi de reacţie, precum şi a metaboliţilor din substanţa activă conţinută în alimentele sau hrana pentru animale, tratată sau contaminată
   1.2. Comportamentul reziduului substanţei active, al produşilor săi de degradare şi, dacă este cazul, al metaboliţilor aupra alimentelor şi hranei pentru animale, tratată sau contaminată, inclusiv cinetica dispariţiei
   1.3. Bilanţul material general de substanţă activă. Date suficiente privitoare la reziduuri, rezultate în urma testărilor supravegheate, pentru demonstrarea faptului că reziduurile ce vor apărea ca urmare a utilizării produsului nu vor prezenta pericole pentru sănătatea umană şi a animalelor
   1.4. Estimarea expunerii potenţiale sau efective a omului la substanţa activă prin alimentaţie sau prin alte moduri
   1.5. Dacă reziduurile din substanţa activă rămân în hrana pentru animale o perioadă semnificativă de timp, atunci se impune efectuarea de studii pe alimente şi metabolice asupra animalelor de interes economic pentru a se permite evaluarea reziduurilor din alimentele de origine animală
   1.6. Efectele prelucrării industriale şi/sau ale preparării casnice asupra naturii şi cantităţii de reziduuri ale substanţei active
   1.7. Reziduuri maxim acceptabile şi justificarea acceptabilităţii lor
   1.8. Alte informaţii disponibile relevante
   1.9. Rezumat şi evaluarea datelor furnizate conform pct. 1.1-1.8
   2. Alt/alte test/teste referitor/referitoare la expunerea omului
    Se impun teste adecvate şi furnizarea unui caz motivat.
   XII. Alte studii despre evoluţia şi comportamentul în mediu
   1. Evoluţia şi comportamentul în sol:
   1.1. Rata şi calea de degradare, inclusiv identificarea proceselor implicate şi identificarea oricăror metaboliţi şi a produşilor de degradare în cel puţin 3 tipuri de sol, în condiţii adecvate
   1.2. Absorbţia şi desorbţia în cel puţin 3 tipuri de sol şi, unde este relevant, absorbţia şi desorbţia metaboliţilor şi produşilor de degradare
   1.3. Mobilitatea în cel puţin 3 tipuri de soluri şi, unde este relevant, mobilitatea metaboliţilor şi a produşilor de degradare
   1.4. Proporţia şi natura reziduurilor legate
   2. Evoluţia şi comportamentul în apă:
   2.1. Rata şi calea de degradare în mediul acvatic (dacă nu sunt acoperite prin anexa nr. IIA pct. 7.6), inclusiv identificarea metaboliţilor şi a produşilor de degradare
   2.2. Absorbţia şi desorbţia în apă (sisteme sediment sol) şi, unde este cazul, absorbţia şi desorbţia metaboliţilor şi a produşilor de degradare
   3. Evoluţia şi comportamentul în aer:
    Dacă substanţa activă urmează să fie folosită în preparate fumigante, dacă urmează a fi aplicată prin pulverizare, dacă este volatilă sau dacă există alte informaţii legate de acestea, atunci rata şi calea degradării în aer vor fi determinate în măsura în care nu sunt acoperite prin secţiunea VII pct. 5.
   4. Rezumatul şi evaluarea pct. 1, 2 şi 3
   XIII. Alte studii ecotoxicologice
   1. Efecte asupra păsărilor:
   1.1. Toxicitate acută pe cale orală - acest studiu nu trebuie efectuat dacă în secţiunea VII pct. 1 a fost selecţionată pentru studiu o specie aviară
   1.2. Toxicitate pe termen scurt - studiu de 8 zile asupra hranei pentru cel puţin o specie (alta decât puii de găină)
   1.3. Efecte asupra procesului de reproducere
   2. Efecte asupra organismelor acvatice:
   2.1. Toxicitate pe termen lung asupra unei specii de peşte
   2.2. Efecte asupra procesului de reproducere şi ratei de creştere la o specie adecvată de peşte
   2.3. Bioacumularea la o specie adecvată de peşte
   2.4. Reproducerea şi rata de creştere la Daphnia magna
   3. Efecte asupra altor organisme nonţintă:
   3.1. Toxicitate acută asupra albinelor şi asupra altor artropode utile, de exemplu, răpitorii.
    Organismul ales pentru testare trebuie să difere de cel utilizat pentru testul prevăzut în secţiunea VII pct. 1.
   3.2. Toxicitatea asupra râmelor şi asupra altor macroorganisme nonţintă din sol
   3.3. Efecte asupra microorganismelor nonţintă din sol
   3.4. Efecte asupra altor organisme nonţintă specifice (floră şi faună) care ar putea fi expuse riscului
   4. Alte efecte:
   4.1. Test de inhibiţie respiratorie asupra nămolurilor activate
   5. Rezumatul şi evaluarea pct. 1, 2, 3 şi 4.

   ANEXA Nr. IIIB
  la normele metodologice

    SET SUPLIMENTAR DE DATE PENTRU PRODUSE BIOCIDE

    PRODUSE CHIMICE

   1. Dosarele referitoare la produsele biocide trebuie să conţină cel puţin toate punctele enumerate în "Cerinţe pentru dosar". Răspunsurile trebuie susţinute cu date. Datele necesare pentru dosar trebuie adaptate la evoluţia tehnică.
   2. Informaţiile care nu sunt necesare datorită naturii produsului biocid sau utilizărilor sale nu trebuie neapărat furnizate. Se aplică aceeaşi regulă dacă furnizarea acestor informaţii nu este necesară din punct de vedere ştiinţific sau este imposibilă din punct de vedere tehnic. În aceste cazuri trebuie înaintată o justificare acceptabilă autorităţii competente. O astfel de justificare poate consta în existenţa unei formulări-cadru la care solicitantul are drept de acces.
   3. Informaţiile pot fi obţinute din datele existente, dacă autorităţii competente îi este comunicată o justificare pe care aceasta o apreciază ca fiind acceptabilă. În special, pentru reducerea la minimum a testărilor pe animale, se aplică în toate cazurile posibile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase.
   XI. Alte studii referitoare la sănătatea umană
   1. Studii asupra alimentelor şi hranei pentru animale:
   1.1. Dacă reziduurile produsului biocid rămân în hrana pentru animale o perioadă semnificativă de timp, atunci se impune efectuarea de studii pe alimente şi de metabolism asupra şeptelului pentru a se permite evaluarea reziduurilor din alimentele de origine animală.
   1.2. Efectele prelucrării industriale şi/sau ale preparării casnice asupra naturii şi cantităţii de reziduuri de produs biocid
   2. Alt/alte test/teste referitoare la expunerea omului
    Se impun teste adecvate şi furnizarea unui caz motivat pentru produsul biocid.
   XII. Alte studii despre evoluţia şi comportamentul în mediu
   1. Dacă este cazul, toate informaţiile cerute la anexa nr. IIIA secţiunea XII
   2. Teste pentru distribuţie şi dispersie în:
   a) sol;
   b) apă;
   c) aer.
    Cerinţele pentru testele prevăzute la pct. 1 şi 2 sunt aplicabile numai pentru componentele produsului biocid care sunt semnificative din punct de vedere ecotoxicologic.
   XIII. Alte studii ecotoxicologice
   1. Efecte asupra păsărilor:
   1.1. Toxicitate acută pe cale orală, dacă nu a fost deja efectuată în conformitate cu anexa nr. IIB secţiunea VII
   2. Efecte asupra organismelor acvatice:
   2.1. În caz de aplicare pe, în sau în apropierea apelor de suprafaţă:
   2.1.1. Studii specifice asupra peştilor şi altor organisme acvatice
   2.1.2. Date referitoare la reziduurile substanţei active prezente în peşti, inclusiv metaboliţii semnificativi din punct de vedere toxicologic
   2.1.3. Studiile prevăzute în anexa nr. IIIA secţiunea XIII pct. 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 pot fi cerute pentru componentele relevante ale produsului biocid.
   2.2. Dacă produsul biocid trebuie pulverizat în apropierea apelor de suprafaţă, se poate cere un studiu asupra surplusului pulverizat cu scopul de a se evalua riscurile existente pentru organismele acvatice în condiţii reale.
   3. Efecte asupra altor organisme nonţintă:
   3.1. Toxicitate la alte vertebrate terestre decât păsările
   3.2. Toxicitate acută la albine
   3.3. Efecte asupra artropodelor utile, altele decât albinele
   3.4. Efecte asupra râmelor şi asupra altor macroorganisme nonţintă din sol, care ar putea fi expuse riscului
   3.5. Efecte asupra microorganismelor nonţintă din sol
   3.6. Efecte asupra altor organisme nonţintă specifice (floră şi faună) care ar putea fi expuse riscului
   3.7. Dacă produsul biocid este sub formă de momeală sau granule:
   3.7.1. Studii supravegheate de evaluare a riscurilor pentru organismele nonţintă în condiţii reale
   3.7.2. Studii asupra toleranţei prin ingestie a produsului biocid de către organisme nonţintă care ar putea fi expuse riscului
   4. Rezumatul şi evaluarea pct. 1, 2 şi 3.

   ANEXA Nr. IVA la normele metodologice

    DATE DE BAZĂ
pentru substanţe active microorganisme, inclusiv virusuri şi fungi

   1. În sensul aplicării prezentei anexe, termenul microorganisme trebuie înţeles ca incluzând şi virusurile şi fungii. Dosarele referitoare la microorganisme trebuie să conţină toate punctele enumerate la "Cerinţe pentru dosar". La aceste dosare pot fi aduse date suplimentare, după caz. Pentru toate microorganismele care fac obiectul cererii de includere în anexa nr. I sau anexa nr. IA, trebuie furnizate toate cunoştinţele relevante şi informaţiile din literatură. Informaţiile privind identificarea şi caracterizarea unui microorganism, inclusiv modul de acţiune, sunt deosebit de importante şi trebuie indicate în secţiunile I-IV; acestea constituie baza pentru evaluarea posibilelor efecte asupra mediului şi sănătăţii omului.
   2. Acolo unde informaţia nu este necesară datorită naturii microorganismului, se aplică prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din ordin.
   3. În sensul art. 6 alin. (1) din ordin, trebuie pregătit un dosar referitor la tulpina microorganismului, cu excepţia cazului în care informaţiile demonstrează că specia este cunoscută ca fiind suficient de omogenă în privinţa tuturor caracteristicilor sau solicitantul furnizează alte argumente în conformitate cu art. 3 alin. (1) şi (2) din ordin.
   4. Acolo unde microorganismul a fost modificat genetic în sensul art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, trebuie furnizată o copie a evaluării datelor referitoare la riscurile pentru mediu în conformitate cu dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007.
   5. În cazul în care este cunoscut faptul că acţiunea produsului biocid este parţial sau total datorată efectului unei toxine/metabolit sau dacă se prevăd reziduuri semnificative de toxine/metaboliţi fără nicio legătură cu efectul microorganismului activ, trebuie prezentat un dosar cu privire la toxină/metabolit, conform cerinţelor anexei nr. IIA şi, după caz, conform părţilor relevante din anexa nr. IIIA.
    Cerinţe pentru dosar
    Secţiuni
   I. Identitatea microorganismului
   II. Proprietăţi biologice ale microorganismului
   III. Informaţii suplimentare privind microorganismul
   IV. Metode analitice
   V. Efecte asupra sănătăţii omului
   VI. Reziduuri în/pe materiale tratate, alimente şi hrana animalelor
   VII. Evoluţia şi comportamentul în mediu
   VIII. Efecte asupra organismelor non-ţintă
   IX. Clasificare şi etichetare
   X. Rezumatul şi evaluarea secţiunilor I-IX, inclusiv concluziile evaluării riscului şi recomandări
    Datele prezentate în continuare sunt necesare pentru susţinerea informaţiilor aferente punctelor menţionate anterior.
   I. IDENTITATEA MICROORGANISMULUI
   1.1. Solicitant
   1.2. Fabricant
   1.3. Denumirea şi descrierea speciei, caracterizarea tulpinii
   1.3.1. Numele comun al microorganismului (inclusiv nume alternative şi nume care nu se mai folosesc)
   1.3.2. Numele taxonomic şi tulpina, care să indice dacă este vorba despre o variantă stoc sau despre o tulpină mutantă ori un organism modificat genetic (OMG); pentru virusuri, desemnarea taxonomică a agentului, serotipului, a tulpinii sau a mutantului
   1.3.3. Numărul de referinţă al colecţiei şi culturii unde este depozitată această cultură
   1.3.4. Metode, proceduri şi criterii folosite pentru a se stabili prezenţa sau identitatea microorganismului (de exemplu, morfologie, biochimie, serologie etc.)
   1.4. Specificarea materialului folosit la fabricarea produselor formulate
   1.4.1. Conţinutul în microorganisme
   1.4.2. Identitatea şi conţinutul de impurităţi, aditivi şi microorganisme contaminante
   1.4.3. Profilul analitic al loturilor
   II. PROPRIETĂŢI BIOLOGICE ALE MICROORGANISMULUI
   2.1. Istoricul microorganismului şi al utilizărilor sale. Prezenţa în natură şi distribuţia geografică
   2.1.1. Istoric
   2.1.2. Originea şi prezenţa în natură
   2.2. Informaţii despre organismul/organismele-ţintă
   2.2.1. Descrierea organismului/organismelor-ţintă
   2.2.2. Mod de acţiune
   2.3. Interval de specificitate în raport cu gazda şi efecte asupra speciilor, altele decât organismul-ţintă
   2.4. Stadii de dezvoltare/ciclu de viaţă ale/al microorganismului
   2.5. Infecţiozitate, capacitatea de dispersie şi colonizare
   2.6. Relaţie cu agenţi patogeni vegetali, animali sau umani, cunoscuţi
   2.7. Stabilitate genetică şi factorii care o influenţează
   2.8. Informaţii despre producerea de metaboliţi (în special toxine)
   2.9. Antibiotice şi alţi agenţi antimicrobieni
   2.10. Rezistenţa la factorii de mediu
   2.11. Efecte asupra materialelor, substanţelor şi produselor
   III. INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND MICROORGANISMUL
   3.1. Fucţia
   3.2. Domeniul preconizat de utilizare
   3.3. Tipul/tipurile de produs şi categoria de utilizatori pentru care microorganismul ar trebui să figureze în anexele nr. I, IA sau IB
   3.4. Metoda de producţie şi controlul de calitate
   3.5. Informaţii referitoare la apariţia rezistenţei organismului/organismelor-ţintă sau posibilitatea ca acestea să o dezvolte
   3.6. Metode pentru prevenirea pierderii virulenţei stocului de bază a microorganismului
   3.7. Metode recomandate şi precauţii în timpul manipulării, depozitării, transportului şi în caz de incendiu
   3.8. Proceduri de distrugere sau decontaminare
   3.9. Măsuri în caz de accident
   3.10. Proceduri de gestionare a deşeurilor
   3.11. Plan de supraveghere utilizat pentru microorganismul activ, cuprinzând manipulare, depozitare, transport şi utilizare
   IV. METODE ANALITICE
   4.1. Metode de analiză a microorganismului aşa cum este fabricat
   4.2. Metode de determinare şi cuantificare a reziduurilor (viabile sau neviabile)
   V. EFECTE ASUPRA SĂNĂTĂŢII OMULUI
    Nivelul I
   5.1. Informaţii de bază
   5.1.1. Date medicale
   5.1.2. Supravegherea medicală a personalului de la instalaţiile de fabricare
   5.1.3. Observaţii referitoare la sensibilizare/alergenitate
   5.1.4. Observaţii directe, de exemplu, cazuri clinice
   5.2. Studii de bază
   5.2.1. Sensibilizare
   5.2.2. Toxicitate acută, patogenitate şi infecţiozitate
   5.2.2.1. Toxicitate acută orală, patogenitate şi infecţiozitate
   5.2.2.2. Toxicitate acută prin inhalare, patogenitate şi infecţiozitate
   5.2.2.3. Doza unică intraperitoneală/subcutanată
   5.2.3. Testarea in vitro a genotoxicităţii
   5.2.4. Studiu pe culturi de celule
   5.2.5. Informaţii despre patogenitatea şi toxicitatea pe termen scurt
   5.2.5.1. Efecte asupra sănătăţii după expuneri repetate prin inhalare
   5.2.6. Tratament propus: măsuri de prim ajutor, tratament medical
   5.2.7. Patogenitate şi infecţiozitate la om şi alte mamifere, în condiţii de imunosupresie
    Sfârşitul nivelului I
    Nivelul II
   5.3. Studii de toxicitate specifică, patogenitate şi infecţiozitate
   5.4. Genotoxicitate - Studii in vivo pe celule somatice
   5.5. Genotoxicitate - Studii in vivo pe celule germinale
    Sfârşitul nivelului II
   5.6. Rezumatul toxicităţii pentru mamifere, a patogenităţii şi infecţiozităţii şi evaluare globală
   VI. REZIDUURI ÎN/PE MATERIALE TRATATE, ALIMENTE ŞI HRANA ANIMALELOR
   6.1. Persistenţa şi posibilitatea de multiplicare în/pe materiale tratate, produse alimentare, hrană pentru animale
   6.2. Informaţii suplimentare necesare
   6.2.1. Reziduuri neviabile
   6.2.2. Reziduuri viabile
   6.3. Rezumatul şi evaluarea reziduurilor în/pe materiale tratate, alimente, hrană pentru animale
   VII. EVOLUŢIA ŞI COMPORTAMENTUL ÎN MEDIU
   7.1. Persistenţă şi multiplicare
   7.1.1. Sol
   7.1.2. Apă
   7.1.3. Aer
   7.2. Mobilitate
   7.3. Rezumatul şi evaluarea evoluţiei şi comportamentului în mediu
   VIII. EFECTE ASUPRA ORGANISMELOR NON-ŢINTĂ
   8.1. Efecte asupra păsărilor
   8.2. Efecte asupra organismelor acvatice
   8.2.1. Efecte asupra peştilor
   8.2.2. Efecte asupra nevertebratelor de apă dulce
   8.2.3. Efecte asupra creşterii algelor
   8.2.4. Efecte asupra plantelor, altele decât algele
   8.3. Efecte asupra albinelor
   8.4. Efecte asupra artropodelor, altele decât albinele
   8.5. Efecte asupra râmelor
   8.6. Efecte asupra microorganismelor din sol
   8.7. Studii suplimentare
   8.7.1. Plante terestre
   8.7.2. Mamifere
   8.7.3. Alte specii şi procese relevante
   8.8. Rezumatul şi evaluarea efectelor asupra organismelor non-ţintă
   IX. CLASIFICARE ŞI ETICHETARE
    Dosarul trebuie însoţit de o propunere motivată pentru alocarea unei substanţe active care este sub forma unui microorganism, la unul din grupele de risc specificate în art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă, precum şi indicaţii referitoare la necesitatea aplicării pe produse a semnului de pericol biologic prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006.
   X. REZUMATUL ŞI EVALUAREA SECŢIUNILOR I-IX, INCLUSIV CONCLUZIILE EVALUĂRII RISCURILOR ŞI RECOMANDĂRI
    ___________
    ANEXA Nr. IVA a fost modificată prin punctul 3. din Ordinul nr. 2164/2007 începând cu 12.02.2008.

   ANEXA Nr. IVB la normele metodologice

    DATE COMUNE
pentru produsele biocide microorganisme, inclusiv virusuri şi fungi

   1. În sensul aplicării prezentei anexe, termenul microorganisme trebuie înţeles ca incluzând şi virusurile şi fungii. Prezenta anexă precizează datele necesare pentru autorizarea unui produs biocid pe bază de preparate de microorganisme. Pentru toate produsele biocide pe bază de preparate care conţin microorganisme şi care fac obiectul unei solicitări de autorizare, trebuie furnizate toate cunoştinţele relevante şi informaţiile din literatură. Informaţiile privind identificarea şi caracterizarea tuturor componentelor unui produs biocid sunt deosebit de importante şi trebuie indicate în secţiunile I-IV; acestea constituie baza pentru evaluarea posibilelor efecte asupra mediului şi sănătăţii omului.
   2. Acolo unde informaţia nu este necesară datorită naturii produsului biocid, se aplică prevederile art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2007.
   3. Dacă autorităţii competente îi este comunicată o justificare pe care o consideră acceptabilă, informaţiile pot fi extrase din datele existente. Acolo unde este cazul, trebuie aplicate în special prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, cu modificările ulterioare, pentru a reduce la minimum testările pe animale.
   4. Acolo unde a fost efectuată testarea, trebuie furnizată o descriere (specificare) detailată a materialului utilizat şi a impurităţilor sale, conform prevederilor secţiunii II. Acolo unde este necesar, vor fi solicitate datele prevăzute în anexa nr. IIB şi anexa nr. IIIB pentru toate componentele cu relevanţă toxicologică/ecotoxicologică din produsul biocid, în special dacă acestea sunt substanţe potenţial periculoase, în sensul definiţiei cuprinse la art. 10 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările ulterioare.
   5. În cazul unui preparat nou, poate fi acceptată o extrapolare pornindu-se de la anexa nr. IVA, cu condiţia să fie evaluate toate efectele posibile ale constituenţilor şi în special patogenitatea şi infecţiozitatea.
    Cerinţe pentru dosar
    Secţiuni:
   I. Identitatea produsului biocid
   II. Proprietăţi fizice, chimice şi tehnice ale produsului biocid
   III. Date referitoare la aplicare
   IV. Informaţii suplimentare privind produsul biocid
   V. Metode analitice
   VI. Date privind eficacitatea
   VII. Efecte asupra sănătăţii omului
   VIII. Reziduuri în/pe materiale tratate, alimente şi hrana animalelor
   IX. Evoluţia şi comportamentul în mediu
   X. Efecte asupra organismelor non-ţintă
   XI. Clasificarea, ambalarea şi etichetarea produsului biocid
   XII. Rezumatul şi evaluarea secţiunilor I-IX, inclusiv concluziile evaluării riscului şi recomandări
    Datele prezentate în continuare sunt necesare pentru susţinerea informaţiilor aferente punctelor menţionate anterior
   I. IDENTITATEA PRODUSULUI BIOCID
   1.1. Solicitant
   1.2. Fabricantul produsului biocid şi al microorganismului/ microorganismelor
   1.3. Denumirea comercială sau denumirea comercială propusă şi numărul codului de dezvoltare, atribuit produsului biocid de către producător
   1.4. Informaţii detaliate privitoare la compoziţia cantitativă şi calitativă a produsului biocid
   1.5. Starea fizică şi natura produsului biocid
   1.6. Funcţia
   II. PROPRIETĂŢI FIZICE, CHIMICE ŞI TEHNICE ALE PRODUSULUI BIOCID
   2.1. Aspecte (culoare şi miros)
   2.2. Stabilitate la depozitare şi termen de valabilitate
   2.2.1. Efectele luminii, temperaturii şi umidităţii asupra caracteristicilor tehnice ale produsului biocid
   2.2.2. Alţi factori care influenţează stabilitatea
   2.3. Explozivitate şi proprietăţi oxidante
   2.4. Punct de aprindere şi alte indicaţii referitoare la inflamabilitatea sau aprindere spontană
   2.5. Aciditate, alcalinitate şi valoarea pH-ului
   2.6. Viscozitate şi tensiune superficială
   2.7. Caracteristici tehnice ale produsului biocid
   2.7.1. Umectabilitate
   2.7.2. Persistenţa spumei
   2.7.3. Capacitatea de a forma suspensii şi stabilitatea în suspensie
   2.7.4. Testul de cernere umedă şi testul de cernere uscată
   2.7.5. Distribuţia granulometrică (pulberi fine şi umectabile, granule), conţinutul prafului/particule fine (granule), frecare şi friabilitate (granule)
   2.7.6. Capacitatea de a forma emulsii, proprietatea de a fi reemulsionabil, stabilitatea emulsiilor
   2.7.7. Capacitatea de curgere, de turnare şi de formare a pulberilor
   2.8. Compatibilitate fizică, chimică şi biologică cu alte produse, inclusiv produse biocide a căror utilizare trebuie autorizată sau înregistrată
   2.8.1. Compatibilitate fizică
   2.8.2. Compatibilitate chimică
   2.8.3. Compatibilitate biologică
   2.9. Rezumatul şi evaluarea proprietăţilor fizice, chimice şi tehnice ale produsului biocid
   III. DATE REFERITOARE LA APLICARE
   3.1. Domeniul preconizat de utilizare
   3.2. Mod de acţiune
   3.3. Detalii privind utilizarea preconizată
   3.4. Doza de aplicare
   3.5. Conţinutul în microorganisme al materialului utilizat (de exemplu, în dispozitivul de aplicare sau în momeală)
   3.6. Metoda de aplicare
   3.7. Numărul şi frecvenţa aplicărilor şi durata protecţiei
   3.8. Perioadele de aşteptare necesare sau alte precauţii necesare pentru a se evita efectele adverse asupra sănătăţii omului, a animalelor şi a mediului
   3.9. Instrucţiuni de utilizare propuse
   3.10. Categoria de utilizatori
   3.11. Informaţii referitoare la apariţia şi creşterea rezistenţei
   3.12. Efecte asupra materialelor sau produselor tratate cu produsul biocid
   IV. INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND PRODUSUL BIOCID
   4.1. Ambalarea şi compatibilitatea produsului biocid cu materialele ambalajelor propuse
   4.2. Proceduri de curăţare a echipamentului de aplicare utilizat pentru aplicări
   4.3. Perioade de reintroducere, perioade de aşteptare necesare sau alte măsuri de precauţie pentru protecţia omului, şeptelului şi mediului
   4.4. Metode şi precauţii recomandate pentru manipulare, depozitare şi transport sau în caz de incendiu
   4.5. Măsuri în caz de accident
   4.6. Proceduri de distrugere sau decontaminare, aplicabile produsului biocid şi ambalajului acestuia
   4.6.1. Incinerare controlată
   4.6.2. Altele
   4.7. Plan de supraveghere ce trebuie utilizat pentru microorganismul activ şi alte microorganisme conţinute în produsul biocid, cuprinzând manipulare, depozitare, transport şi utilizare
   V. METODE ANALITICE
   5.1. Metode de analiză pentru produsul biocid
   5.2. Metode de determinare şi cuantificare a reziduurilor
   VI. DATE PRIVIND EFICACITATEA
   VII. EFECTE ASUPRA SĂNĂTĂŢII OMULUI
   7.1. Studii de bază pentru toxicitatea acută
   7.1.1. Toxicitatea acută pe cale orală
   7.1.2. Toxicitatea acută prin inhalare
   7.1.3. Toxicitatea acută percutanată
   7.2. Studii suplimentare pentru toxicitatea acută
   7.2.1. Iritarea pielii
   7.2.2. Iritarea ochilor
   7.2.3. Sensibilizarea pielii
   7.3. Date referitoare la expunere
   7.4. Date toxicologice disponibile referitoare la substanţele inactive
   7.5. Studii suplimentare referitoare la combinaţii între produse biocide
   7.6. Rezumatul şi evaluarea efectelor asupra sănătăţii omului
   VIII. REZIDUURI ÎN/PE MATERIALE TRATATE, ALIMENTE ŞI HRANA ANIMALELOR
   IX. EVOLUŢIA ŞI COMPORTAMENTUL ÎN MEDIU
   X. EFECTE ASUPRA ORGANISMELOR NON-ŢINTĂ
   10.1. Efecte asupra păsărilor
   10.2. Efecte asupra organismelor acvatice
   10.3. Efecte asupra albinelor
   10.4. Efecte asupra artropodelor, altele decât albinele
   10.5. Efecte asupra râmelor
   10.6. Efecte asupra microorganismelor din sol
   10.7. Studii suplimentare asupra altor specii sau studii de nivel superior, precum studiile asupra unor organisme non-ţintă selectate
   10.7.1. Plante terestre
   10.7.2. Mamifere
   10.7.3. Alte specii şi procese relevante
   10.8. Rezumatul şi evaluarea efectelor asupra organismelor non-ţintă
   XI. CLASIFICAREA, AMBALAREA ŞI ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID
    Conform art. 66 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, trebuie prezentate propuneri justificate pentru clasificarea şi etichetarea produsului biocid, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 92/2003. Clasificarea constă în descrierea categoriei/categoriilor de pericol şi atribuirea frazelor de risc pentru toate proprietăţile periculoase. În funcţie de clasificare, trebuie prezentată o propunere de etichetare cuprinzând simbolul/simbolurile de pericol, frazele de risc şi frazele de prudenţă. Clasificarea şi etichetarea trebuie să ţină cont de substanţele conţinute de produsul biocid. Dacă este necesar, trebuie furnizate autorităţii competente specimene pentru ambalajul propus.
    Dosarul trebuie să fie însoţit de o propunere justificată pentru alocarea la unul dintre grupurile de risc specificate în art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă, împreună cu indicaţii referitoare la necesitatea aplicării pe produse a semnului de pericol biologic prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006.
   XII. REZUMATUL ŞI EVALUAREA SECŢIUNILOR I-XI, INCLUSIV CONCLUZIILE EVALUĂRII RISCURILOR ŞI RECOMANDĂRI
    ___________
    ANEXA Nr. IVB a fost modificată prin punctul 4. din Ordinul nr. 2164/2007 începând cu 12.02.2008.

   ANEXA Nr. VI
  la normele metodologice

    PRINCIPII COMUNE PENTRU EVALUAREA DOSARELOR PENTRU PRODUSELE BIOCIDE

    DEFINIŢII

   a) Identificarea pericolului - identificarea efectelor adverse pe care un produs biocid are capacitatea inerentă de a le genera.
   b) Evaluarea relaţiei doză (concentraţie)-răspuns (efect) - estimarea relaţiei dintre doză sau nivelul de expunere la o substanţă activă sau la o substanţă potenţial periculoasă dintr-un produs biocid şi incidenţa şi gravitatea unui efect.
   c) Evaluarea expunerii - determinarea emisiilor, căilor şi vitezei de deplasare a unei substanţe active sau a unei substanţe potenţial periculoase dintr-un produs biocid şi transformarea sau degradarea acesteia în vederea estimării concentraţiei/dozelor la care sunt sau pot fi expuse populaţiile umane, animalele sau compartimentele de mediu.
   d) Caracterizarea riscului - estimarea incidenţei şi a gravităţii efectelor adverse ce pot apărea în rândul populaţiei umane, la animale sau în compartimentele de mediu datorită expunerii, reale ori anticipate, la orice substanţă activă sau substanţă potenţial periculoasă dintr-un produs biocid. Aceasta poate include "estimarea riscului", de exemplu cuantificarea acestei probabilităţi.
   e) Mediul - apa, inclusiv sedimentele, aerul, solul, speciile sălbatice ale florei şi faunei, orice interacţiune între ele, precum şi orice relaţie cu organismele vii.

    INTRODUCERE

   1. Prezenta anexă stabileşte principiile necesare pentru a asigura faptul că evaluările făcute şi deciziile luate privind autorizarea unui produs biocid, cu condiţia ca acesta să fie un preparat chimic, au drept rezultat un nivel ridicat şi armonizat de protecţie pentru oameni, animale şi mediu, în conformitate cu art. 24 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide.
   2. Pentru a asigura un nivel ridicat şi armonizat de protecţie a sănătăţii oamenilor, animalelor şi mediului, trebuie identificat orice risc care apare în urma utilizării unui produs biocid. În acest scop se face o evaluare a riscului pentru a stabili acceptarea sau inacceptarea oricărui risc identificat pe durata unei utilizări normale propuse pentru produsul biocid. Această evaluare se face asupra tuturor riscurilor asociate componentelor individuale relevante din produsul biocid.
   3. Substanţa sau substanţele active conţinute în produsul biocid sunt evaluate din punct de vedere al riscurilor prezentate. Această evaluare este deja efectuată pentru înscrierea în anexa nr. I, IA sau IB. Evaluarea riscului presupune identificarea pericolelor şi, după cum este cazul, evaluarea relaţiei doză (concentraţie)-răspuns (efect), evaluarea expunerii şi caracterizarea riscului. În cazul în care nu se poate face o evaluare cantitativă a riscului, se face o evaluare calitativă.
   4. Se realizează evaluări de risc suplimentare, în acelaşi mod ca şi cel prezentat anterior, privind orice altă substanţă potenţial periculoasă prezentă în produsul biocid, în cazul în care acest lucru este relevant pentru utilizarea produsului biocid.
   5. Evaluarea riscurilor necesită anumite date. Aceste date sunt detaliate în anexele nr. II, III şi IV şi, deoarece există o varietate mare de tipuri de produse, acestea sunt adaptate conform tipului de produs şi riscurilor asociate acestora. Datele solicitate reprezintă minimul necesar pentru a face o evaluare corectă a riscului. Se ţine seama de cerinţele art. 45-47 şi art. 48-49 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, pentru a evita repetarea transmiterii datelor. Cu toate acestea, setul minim de date cerute pentru o substanţă activă din orice tip de produs biocid este cel detaliat în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002; aceste date au fost deja înaintate şi evaluate în cadrul evaluării riscurilor, cerută cu scopul înscrierii unei substanţe active în anexa nr. I, IA sau IB. De asemenea, pot fi solicitate şi informaţii despre o substanţă potenţial periculoasă prezentă în produsul biocid.
   6. Rezultatele evaluărilor de risc efectuate asupra unei substanţe active şi asupra unei substanţe potenţial periculoase din produsul biocid sunt prelucrate pentru a obţine o evaluare globală a produsului biocid în sine.
   7. Pentru realizarea evaluărilor şi luarea deciziilor privind autorizarea unui produs biocid:
   a) se iau în considerare alte informaţii tehnice sau ştiinţifice relevante care sunt disponibile acestuia cu privire la proprietăţile produsului biocid, componentele acestuia, metaboliţi sau reziduuri;
   b) se evaluează, acolo unde este necesar, justificarea prezentată de solicitant pentru lipsa unor anumite date.
   8. Se respectă cerinţele de recunoaştere mutuală prevăzute la art. 19, 20 şi 23 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide.
   9. Multe produse biocide prezintă doar diferenţe minore în compoziţie şi acest fapt trebuie luat în considerare la evaluarea dosarelor. Conceptul de "formulare-cadru" este relevant aici.
   10. Anumite produse biocide sunt considerate ca având doar risc scăzut; aceste produse biocide, deşi respectă cerinţele prezentei anexe, fac subiectul unei proceduri simplificate în conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide.
   11. Aplicarea acestor principii comune poate duce la decizia de a autoriza sau nu un produs biocid, de a include în autorizaţie restricţii privind utilizarea sau alte condiţii. În anumite cazuri se poate stabili că sunt necesare informaţii suplimentare înainte de a fi luată decizia de autorizare.
   12. Pe durata evaluării şi a procesului decizional, autoritatea competentă şi solicitanţii cooperează pentru a rezolva rapid orice probleme privind solicitările de informaţii sau pentru a identifica din vreme orice studii suplimentare necesare ori pentru a modifica condiţiile propuse pentru utilizarea produsului biocid sau pentru a modifica natura ori compoziţia acestuia pentru a asigura respectarea întocmai a tuturor cerinţelor prezentei anexe. Sarcina administrativă, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) este păstrată la minimul necesar fără a aduce atingere nivelului de protecţie permis oamenilor, animalelor şi mediului.
   13. Observaţiile formulate de autoritatea competentă pe durata evaluării şi procesului decizional trebuie să se bazeze pe principii ştiinţifice, de preferinţă recunoscute la nivel internaţional, şi să beneficieze de avizul experţilor.

    EVALUAREA

    Principii generale

   14. Datele furnizate în cadrul unei cereri de autorizare a unui produs biocid sunt analizate de autoritatea competentă pentru a se stabili dacă sunt complete şi au valoare ştiinţifică. După acceptarea acestor date, datele sunt utilizate la evaluarea riscului în baza utilizării propuse pentru produsul biocid.
   15. Întotdeauna se face o evaluare a riscului prezentat de substanţa activă prezentă în produsul biocid. Dacă există, în plus, substanţe potenţial periculoase prezente în produsul biocid, atunci se face o evaluare a riscului şi pentru fiecare dintre acestea. Evaluarea riscului acoperă utilizarea normală propusă a produsului biocid, împreună cu un scenariu realist pentru cel mai defavorabil caz, inclusiv orice alte măsuri relevante privind producţia şi eliminarea produsului biocid în sine sau a oricărui material tratat cu acesta.
   16. Pentru fiecare substanţă activă şi fiecare substanţă potenţial periculoasă prezente în produsul biocid, evaluarea riscului presupune o identificare a pericolelor şi stabilirea nivelelor de concentraţie la care nu se evidenţiază efecte adverse (NOAEL), acolo unde este posibil. Mai este inclusă, de asemenea, o evaluare a relaţiei doză (concentraţie) - răspuns (efect), împreună cu o evaluare a expunerii şi o caracterizare a riscului.
   17. Rezultatele obţinute în urma unei comparaţii a expunerii la nivelul de concentraţie ce nu produce efecte pentru fiecare dintre substanţele active şi pentru oricare dintre substanţele potenţial periculoase sunt prelucrate pentru a obţine o evaluare generală a riscului prezentat de produsul biocid. În cazul în care rezultatele cantitative nu sunt disponibile, rezultatele evaluărilor calitative sunt integrate în mod similar.
   18. Evaluarea riscului stabileşte:
   a) riscul pentru oameni şi animale;
   b) riscul pentru mediu;
   c) măsurile necesare pentru protecţia oamenilor, animalelor şi a mediului, în general, atât pe durata utilizării propuse a produsului biocid, cât şi în situaţia realistă pentru cel mai defavorabil caz posibil.
   19. În anumite cazuri se poate ajunge la concuzia că trebuie solicitate date suplimentare pentru a putea finaliza evaluarea riscurilor. Aceste date solicitate trebuie să constituie un minimum necesar pentru finalizarea evaluărilor riscurilor.

    Efectele asupra sănătăţii oamenilor

   20. Evaluarea riscului ţine cont de efectele potenţiale ce apar în urma utilizării produselor biocide şi a populaţiilor ce pot fi expuse.
   21. Efectele menţionate anterior rezultă din proprietăţile substanţelor active şi ale oricărei substanţe potenţial periculoase prezente. Acestea sunt:
   - toxicitate acută şi cronică;
   - iritaţie;
   - acţiune corozivă;
   - sensibilizare;
   - toxicitate prin doze repetate;
   - mutagenitate;
   - carcinogenitate;
   - toxicitate asupra procesului de reproducere;
   - neurotoxicitate;
   - orice alte proprietăţi speciale ale substanţelor active sau ale substanţelor potenţial periculoase;
   - alte efecte datorate proprietăţilor fizico-chimice.
   22. Populaţiile menţionate anterior sunt:
   - utilizatorii profesionali;
   - utilizatorii neprofesionali;
   - oamenii expuşi indirect, prin intermediul mediului.
   23. Identificarea pericolului se bazează pe proprietăţile şi efectele adverse potenţiale ale substanţei active şi ale oricărei substanţe potenţial periculoase prezentă în produsul biocid. Dacă în urma acestui proces produsul biocid este clasificat conform cerinţelor cap. XVI din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, atunci evaluarea relaţiei doză (concentraţie) - răspuns (efect), evaluarea expunerii şi caracterizarea riscului devin necesare.
   24. În cazurile în care a fost efectuat testul potrivit pentru identificarea pericolului privind un anumit efect potenţial al unei substanţe active sau al unei substanţe potenţial periculoase prezentă într-un produs biocid, însă rezultatele nu au condus la o clasificare a produsului biocid, atunci caracterizarea în raport cu acest efect nu este necesară decât dacă există motive întemeiate de îngrijorare, de exemplu, efecte adverse asupra mediului sau reziduuri inacceptabile.
   25. Atunci când se realizează o evaluare a relaţiei doză (concentraţie) - răspuns (efect) asupra substanţei active sau a unei substanţe potenţial periculoase prezentă într-un produs biocid, se aplică prevederile pct. 26-29.
   26. Pentru toxicitate în urma dozelor repetate sau în caz de toxicitate asupra procesului de reproducere, se evaluează relaţia doză - răspuns pentru fiecare substanţă activă sau substanţă potenţial periculoasă şi, acolo unde este cazul, se identifică nivelul de concentraţie la care nu se observă efecte adverse (NOAEL). Dacă această identificare nu este posibilă, se identifică nivelul de concentraţie cel mai scăzut la care se observă un efect advers (LOAEL).
   27. Pentru toxicitatea acută, efecte corozive sau iritaţie, de obicei nu este posibilă derivarea unui NOAEL sau LOAEL în baza testelor efectuate în conformitate cu cerinţele prezentelor anexe. Pentru toxicitatea acută, se determină valoarea DL50 (doză letală medie) sau valoarea CL50 (concentraţia letală medie) sau, în cazul în care s-a utilizat metoda dozei fixe, se determină valoarea dozei distinctive. Pentru celelalte efecte este suficient să se stabilească dacă substanţa activă sau substanţa potenţial periculoasă are o capacitate inerentă de a provoca aceste efecte în timpul utilizării produsului.
   28. Pentru mutagenitate şi carcinogenitate este suficient să se stabilească dacă substanţa activă sau substanţa potenţial periculoasă are capacitatea inerentă de a provoca astfel de efecte în timpul utilizării produsului biocid. Totuşi, dacă se poate demonstra că o substanţă activă sau o substanţă potenţial periculoasă identificată ca fiind carcinogenă nu este genotoxică, trebuie identificată limita NOAEL sau LOAEL, conform pct. 26.
   29. Referitor la sensibilizarea cutanată şi respiratorie, în măsura în care nu există un consens asupra posibilităţii de a determina o doză sau o concentraţie sub care nu se pot produce efecte adverse la un subiect deja sensibilizat la o anumită substanţă, este suficient să se determine dacă substanţa activă sau substanţa potenţial periculoasă are capacitatea inerentă să provoace asemenea efecte în timpul utilizării produsului biocid.
   30. Dacă informaţiile privind toxicitatea obţinute în urma studierii expunerii umane, cum ar fi informaţiile obţinute de la producător, de la Centrul de Informare Toxicologică sau din studiile epidemiologice, sunt disponibile, trebuie acordată o atenţie specială informaţiilor respective la evaluarea riscului.
   31. Se face o evaluare a expunerii pentru fiecare dintre populaţiile umane (utilizatori profesionali, neprofesionali şi populaţia expusă indirect prin intermediul mediului) deja expuse la un produs biocid sau care va fi probabil expusă în viitor. Obiectivul evaluării constă în estimarea cantitativă sau calitativă a dozei/concentraţiei din fiecare substanţă activă sau substanţă potenţial periculoasă la care o populaţie este sau riscă să fie expusă în timpul utilizării produsului biocid.
   32. Evaluarea expunerii se bazează pe informaţiile din dosarul tehnic înaintat conform art. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pe baza altor informaţii disponibile şi relevante. Se acordă o atenţie specială, după cum este cazul, următoarelor informaţii:
   - datele corect măsurate privind expunerea;
   - forma sub care este comercializat produsul;
   - tipul de produs biocid;
   - metoda şi doza de aplicare;
   - proprietăţile fizico-chimice ale produsului;
   - căile probabile de expunere şi potenţialul de absorbţie;
   - frecvenţa şi durata expunerii;
   - tipul şi dimensiunea populaţiilor specifice expuse pentru care sunt disponibile astfel de informaţii.
   33. Dacă sunt disponibile date de expunere reprezentative şi corect măsurate, se acordă o atenţie specială acestora la evaluarea expunerii. Dacă se utilizează metode de calcul la evaluarea nivelelor de expunere, se aplică modelele adecvate.
    Aceste modele trebuie să respecte următoarele reguli:
   - să realizeze cea mai bună estimare posibilă a tuturor proceselor relevante, ţinându-se cont de parametri şi ipoteze realiste;
   - să fie supuse unei analize care să integreze eventualii factori de incertitudine;
   - să fie validate corect de măsurări efectuate în circumstanţe relevante în raport cu utilizarea modelului;
   - să fie relevante în raport cu condiţiile reale din domeniul de utilizare.
    Datele obţinute din monitorizarea substanţelor referitoare la modalităţile de utilizare, condiţiile de expunere sau proprietăţile analoage trebuie să fie de asemenea luate în considerare.
   34. Dacă pentru oricare dintre efectele menţionate la pct. 21 a fost identificată o valoare NOAEL sau LOAEL, caracterizarea riscurilor implică compararea NOAEL sau LOAEL cu evaluarea dozei/concentraţiei la care populaţia va fi expusă. Dacă nu a putut fi determinată o limită NOAEL sau LOAEL, se face o comparare calitativă.
    Efectele asupra animalelor
   35. Se examinează riscurile pe care le prezintă produsul biocid pentru animale, utilizându-se aceleaşi principii relevante ca şi cele descrise în secţiunea ce tratează efectele asupra oamenilor.
    Efectele asupra mediului înconjurător
   36. Evaluarea riscurilor ia în considerare orice efecte adverse care apar în urma utilizării produsului biocid şi afectează oricare dintre compartimentele de mediu - aer, sol şi apă (inclusiv sedimentele) -, precum şi biota.
   37. Identificarea pericolului se adresează proprietăţilor şi efectelor adverse potenţiale ale substanţei active şi ale oricărei substanţe potenţial periculoase prezentă în produsul biocid. Dacă acest lucru conduce la clasificarea produsului biocid conform cerinţelor Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, atunci este necesară o evaluare a relaţiei doză (concentraţie) - răspuns (efect), o evaluare a expunerii şi o caracterizare a riscului.
   38. În acele cazuri în care a fost efectuat testul adecvat pentru identificarea pericolului relativ la un potenţial efect al unei substanţe active sau al unei substanţe potenţial periculoase prezentă într-un produs biocid, însă rezultatele nu au condus la nicio clasificare a produsului biocid, atunci caracterizarea riscului cu privire la respectivul efect nu mai este necesară decât dacă există alte motive de îngrijorare. Aceste motive pot rezulta din proprietăţile şi efectele oricărei substanţe active sau substanţe potenţial periculoase din produsul biocid, în special:
   - orice indicaţii privind potenţialul de bioacumulare;
   - caracteristicile de persistenţă;
   - forma curbei toxicitate/timp obţinute din testul de ecotoxicitate;
   - concluziile studiilor toxicologice care indică faptul că substanţa are alte efecte adverse (de exemplu, clasificarea substanţei în categoria celor mutagene);
   - datele despre substanţele structural analoage;
   - efectele endocrine.
   39. Se efectuează o evaluare a relaţiei doză (concentraţie) - răspuns (efect) pentru substanţa activă şi pentru oricare dintre substanţele potenţial periculoase prezente în produsul biocid, pentru a se estima valoarea concentraţiei sub care nu se aşteaptă apariţia efectelor adverse în compartimentul de mediu vizat. Această valoare a concentraţiei este cunoscută sub numele de concentraţie previzibilă fără efect (PNEC). Totuşi, în anumite cazuri, este imposibilă determinarea PNEC şi trebuie făcută o estimare calitativă a relaţiei doză (concentraţie) - răspuns (efect).
   40. PNEC se stabileşte pe baza datelor privind efectele asupra organismelor şi a studiilor de ecotoxicitate prezentate în conformitate cu art. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide. Se calculează prin aplicarea unui factor de evaluare la valorile testelor efectuate asupra organismelor, de exemplu DL50(doza letală medie), CL50 (concentraţie letală medie), CE50 (concentraţie eficientă medie), CI50 (concentraţie ce produce o inhibiţie de 50% a unui anumit parametru, de exemplu creşterea), NOEL (C) (concentraţia sau nivelul de concentraţie la care nu se observă niciun efect) sau LOEL (C) (concentraţia sau nivelul de concentraţie cel mai scăzut la care se observă un efect).
   41. Un factor de evaluare este expresia gradului de incertitudine prin extrapolare a rezultatelor testelor efectuate pe un număr limitat de specii la mediul real. Prin urmare, în general, cu cât datele sunt mai numeroase şi durata testelor mai lungă, cu atât gradul de incertitudine şi factorul de evaluare sunt mai mici.
    Specificaţiile tehnice pentru factorii de evaluare sunt elaborate şi bazate în special pe indicaţiile date în Hotărârea Guvernului nr. 2.167/2004 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu ale substanţelor notificate.
   42. Pentru fiecare compartiment de mediu se face o evaluare a expunerii pentru a se estima concentraţia fiecărei substanţe active sau a unei substanţe potenţial periculoase ce poate fi găsită în produsul biocid. Această concentraţie este cunoscută sub denumirea de "concentraţie previzibilă în mediu" (PEC). Totuşi, în unele cazuri nu poate fi stabilită valoarea PEC, iar în acest caz este necesară efectuarea unei estimări calitative a expunerii.
   43. Valoarea PEC sau, acolo unde este necesar, estimarea calitativă a expunerii trebuie determinată doar pentru compartimentele de mediu în care emisiile, reziduurile, eliminarea deşeurilor sau distribuţiile, inclusiv orice contribuţie relevantă a materialului tratat cu produse biocide, sunt cunoscute sau pot fi în mod rezonabil anticipate.
   44. PEC sau estimarea calitativă a expunerii se vor stabili ţinându-se cont, în special, şi dacă este cazul, de:
   - datele de expunere corect măsurate;
   - forma în care este comercializat produsul;
   - tipul de produs biocid;
   - metoda de aplicare şi doza de aplicare;
   - proprietăţile fizico-chimice;
   - produse de descompunere/transformare;
   - posibile căi de pătrundere în compartimentele de mediu şi potenţialul de absorbţie/desorbţie şi degradare;
   - frecvenţa şi durata expunerii.
   45. Dacă sunt disponibile date de expunere măsurate corect şi reprezentative, se ţine în special cont de acestea la evaluarea expunerii. Dacă se utilizează metode de calcul pentru estimarea nivelelor de expunere, trebuie aplicate modelele adecvate. Caracteristicile acestor modele sunt menţionate la pct. 33. Dacă este necesar, sunt de asemenea examinate, de la caz la caz, datele de monitorizare relevante referitoare la substanţele cu utilizări, condiţii de expunere sau proprietăţi analoge.
   46. Pentru orice compartiment de mediu dat, în măsura în care acest lucru este posibil, caracterizarea riscului impune comparaţia dintre PEC şi PNEC, stabilindu-se astfel raportul PEC/PNEC.
   47. Dacă nu poate fi stabilit raportul PEC/PNEC, caracterizarea riscului impune o evaluare calitativă a posibilităţii apariţiei unui efect în condiţiile curente de expunere sau a unei viitoare apariţii a acestuia în condiţiile de expunere prevăzute.
    Efecte inacceptabile
   48. Datele furnizate sunt evaluate pentru a se stabili dacă efectul produsului biocid nu provoacă suferinţă inutilă vertebratelor-ţintă. Acestea includ o evaluare a mecanismului prin care este obţinut efectul, precum şi efectele observabile asupra comportamentului şi sănătăţii vertebratelor-ţintă; în cazul în care efectul dorit este uciderea vertebratului-ţintă, trebuie evaluat timpul necesar pentru obţinerea decesului vertebratului-ţintă şi condiţiile în care survine moartea.
   49. Acolo unde este cazul, se evaluează posibilitatea dezvoltării la organismul-ţintă a rezistenţei la substanţa activă din produsul biocid.
   50. Dacă există indicaţii asupra posibilei apariţii a altor efecte inacceptabile, se evaluează posibilitatea apariţiei unor astfel de efecte. Un exemplu poate fi reacţia adversă la armături sau garnituri folosite la lemn, după ce acestuia i s-a aplicat un conservant pentru lemn.
    Eficacitate
   51. Datele prezentate sunt evaluate pentru a verifica dacă eficacitatea pretinsă a produsului biocid poate fi dovedită. Datele furnizate de către solicitant trebuie să poată demonstra eficacitatea produsului biocid împotriva organismului-ţintă, în condiţiile unei utilizări normale, în conformitate cu condiţiile de autorizare.
   52. Testele trebuie efectuate conform normelor comunitare, dacă acestea sunt disponibile şi aplicabile. Acolo unde este cazul, pot fi utilizate şi alte metode dintre cele enumerate mai jos:
   - metode standardizate ale Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO), ale Comitetului European de Normalizare (CEN) sau o altă metodă standard internaţională;
   - metodă naţională standardizată;
   - metodă standard pentru industrie (acceptată de autoritatea competentă);
   - metodă standard a producătorului individual (acceptată de autoritatea competentă);
   - date rezultate din procesul de obţinere a produsului biocid (acceptate de autoritatea competentă).
    Dacă există date relevante de teren (experimentări în teren), acestea pot fi utilizate.
    Rezumat
   53. Pentru fiecare dintre domeniile în care s-a efectuat o evaluare a riscurilor, de exemplu efectele asupra omului, animalelor şi mediului, se combină rezultatele obţinute pentru substanţa activă cu cele obţinute pentru oricare substanţă potenţial periculoasă, pentru a obţine o evaluare generală a produsului biocid. Această evaluare trebuie să ţină cont de toate efectele sinergice probabile ale substanţelor active şi substanţelor potenţial periculoase conţinute în produsul biocid.
   54. Pentru produsele biocide ce conţin mai multe substanţe active, toate efectele adverse se combină pentru a determina efectul general al produsului biocid.

    PROCESUL DECIZIONAL

    Principii generale

   55. Sub rezerva dispoziţiilor pct. 96, autoritatea competentă ia o decizie privind autorizarea pentru utilizare a unui produs biocid în urma evaluării tuturor riscurilor prezentate de fiecare substanţă activă împreună cu riscurile prezentate de fiecare substanţă potenţial periculoasă prezentă în produsul biocid. Evaluările de risc acoperă utilizarea normală a produsului biocid, împreună cu un scenariu realist pentru cea mai defavorabilă situaţie posibilă, inclusiv orice aspect relevant privind eliminarea produsului biocid sau a materialului tratat cu acesta.
   56. Pentru fiecare tip de produs şi pentru fiecare domeniu de utilizare a unui produs biocid pentru care a fost depusă cererea, autoritatea competentă hotărăşte asupra uneia dintre următoarele concluzii la luarea unei decizii de autorizare:
   1. produsul biocid nu poate fi autorizat;
   2. produsul biocid poate fi autorizat sub rezerva unor condiţii sau restricţii specifice;
   3. sunt necesare informaţii suplimentare înainte de a se lua decizia de autorizare.
   57. Dacă autoritatea competentă ajunge la concluzia că are nevoie de informaţii sau date suplimentare înainte de a putea lua decizia de autorizare, atunci trebuie justificată necesitatea obţinerii unor astfel de informaţii sau date. Informaţiile sau datele suplimentare vor constitui un minimum necesar pentru a finaliza evaluarea adecvată a riscurilor.
   58. Autoritatea competentă respectă principiile de recunoaştere mutuală după cum se prevede la cap. IV din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide.
   59. Autoritatea competentă aplică regulile privind conceptul de formulare-cadru atunci când ia o decizie de autorizare a unui produs biocid.
   60. Autoritatea competentă aplică regulile privind conceptul de produse cu risc scăzut atunci când ia o decizie de autorizare a unui produs biocid.
   61. Autoritatea competentă autorizează doar acele produse biocide care, utilizate conform condiţiilor de autorizare, nu prezintă un risc inacceptabil pentru om, animale sau mediu, sunt eficace şi conţin substanţe active permise la nivel comunitar pentru folosirea în produsele biocide.
   62. Autoritatea competentă impune, dacă este cazul, anumite condiţii sau restricţii la eliberarea unei autorizaţii. Natura şi rigoarea acestora depind de natura şi de importanţa avantajelor aşteptate, precum şi de riscurile pe care le poate provoca utilizarea produsului biocid.
   63. Autoritatea competentă ţine seama de următoarele aspecte la luarea de decizii:
   - rezultatele evaluării riscurilor, în special relaţia dintre expunere şi efect;
   - natura şi gravitatea efectului;
   - gestionarea riscului ce poate fi aplicată;
   - domeniul de utilizare a produsului biocid;
   - eficacitatea produsului biocid;
   - proprietăţile fizice ale produsului biocid;
   - beneficiile ce rezultă în urma utilizării produsului biocid.
   64. Atunci când ia o decizie privind autorizarea unui produs biocid, autoritatea competentă ia în considerare incertitudinea care rezultă din variabilitatea datelor utilizate în procesul de evaluare şi de luare a deciziei.
   65. Autoritatea competentă dispune ca produsele biocide să fie corect utilizate. Utilizarea corectă include aplicarea produselor biocide într-o doză eficace şi utilizarea produselor biocide la minimum necesar.
   66. Autoritatea competentă ia măsurile necesare pentru a se asigura că solicitantul propune pentru produsul biocid o etichetă şi, acolo unde este cazul, o fişă tehnică de securitate, care:
   - respectă cerinţele cap. XVI şi XVII din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide;
   - conţine informaţiile privind protecţia utilizatorilor impuse de legislaţia comunitară pentru protecţia muncitorilor;
   - specifică în detaliu condiţiile sau restricţiile în care produsul biocid poate sau nu poate fi utilizat.
    Înainte de a elibera autorizaţia, autoritatea competentă confirmă dacă aceste cerinţe sunt respectate.
   67. Autoritatea competentă ia măsurile necesare pentru a se asigura că solicitantul propune un ambalaj şi, acolo unde este cazul, procedurile pentru eliminarea sau decontaminarea produsului biocid şi a ambalajului acestuia ori a oricărui alt material relevant asociat cu produsul biocid, în conformitate cu dispoziţiile de reglementare relevante.
    Efecte asupra oamenilor
   68. Autoritatea competentă nu autorizează un produs biocid dacă evaluarea riscului confirmă faptul că produsul prezintă un risc inacceptabil pentru oameni, în condiţiile de aplicare prevăzute, inclusiv în scenariul realist pentru cazul cel mai defavorabil posibil.
   69. La luarea unei decizii de autorizare a unui produs biocid, autoritatea competentă analizează efectele posibile ale acestui produs asupra populaţiei umane, respectiv utilizatori profesionali, utilizatori neprofesionali şi populaţia expusă direct sau indirect prin intermediul mediului.
   70. Autoritatea competentă examinează relaţia dintre expunere şi efect şi o utilizează în cadrul procesului decizional. La examinarea acestei relaţii trebuie avut în vedere un număr de factori, iar unul dintre aceştia este natura efectului advers al substanţei. Aceste efecte includ toxicitatea acută, iritaţia, efectele corozive, sensibilizarea, toxicitatea după doze repetate, mutagenitatea, carcinogenitatea, neurotoxicitatea, toxicitatea asupra procesului de reproducere, împreună cu proprietăţile fizico-chimice şi alte proprietăţi adverse ale substanţei active sau ale substanţei potenţial periculoase.
   71. La luarea unei decizii de autorizare, acolo unde este posibil, autoritatea competentă compară rezultatele obţinute din evaluări de risc anterioare pentru un efect advers identic sau similar şi decide asupra "marginilor de siguranţă" (MOS) adecvate.
    O valoare adecvată a MOS este în general 100, dar poate fi acceptată şi o valoare a MOS mai mare sau mai mică de 100, în funcţie de, printre altele, natura efectului toxicologic critic.
   72. Autoritatea competentă impune, dacă este cazul, drept condiţie de autorizare purtarea echipamentului individual de protecţie, cum ar fi o mască de gaze, măşti de protecţie, salopete, mănuşi şi ochelari de protecţie, pentru a reduce expunerea în cazul utilizatorilor profesionali. Echipamentul trebuie să poată fi procurat cu uşurinţă.
   73. Dacă pentru utilizatorii neprofesionali purtarea echipamentului individual de protecţie constituie singura metodă posibilă de reducere a expunerii, în mod normal produsul nu este autorizat.
   74. Autoritatea competentă nu autorizează produsul biocid dacă relaţia dintre expunere şi efect nu poate fi redusă la un nivel acceptabil.
   75. În conformitate cu art. 25 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, niciun produs biocid care este toxic, foarte toxic, cancerigen din categoria 1 sau 2, mutagen din categoria 1 sau 2 ori clasificat toxic pentru reproducere categoria 1 sau 2 nu este autorizat pentru utilizare de către public.
    Efecte asupra animalelor
   76. Autoritatea competentă nu autorizează un produs biocid dacă evaluarea riscului confirmă faptul că produsul biocid, în condiţiile normale de utilizare, prezintă un risc inacceptabil pentru animalele nonţintă.
   77. La luarea deciziei de acordare a unei autorizaţii, autoritatea competentă ia în considerare riscurile prezentate de produsul biocid pentru animale, utilizând aceleaşi criterii ca şi cele descrise în secţiunea referitoare la efectele asupra oamenilor.
    Efecte asupra mediului înconjurător
   78. Autoritatea competentă nu autorizează un produs biocid dacă evaluarea riscului confirmă faptul că substanţa activă sau oricare substanţă potenţial periculoasă ori oricare produs de degradare sau de reacţie prezintă un risc inacceptabil pentru compartimentele de mediu, adică apă (inclusiv sedimente), sol şi aer. Este inclusă evaluarea riscurilor asupra organismelor nonţintă din aceste compartimente.
    La luarea unei decizii definitive conform pct. 96, autoritatea competentă ţine cont de criteriile prevăzute la pct. 81-91 pentru a aprecia dacă produsul prezintă un risc inacceptabil.
   79. Instrumentul de bază în procesul decizional este raportul PEC/PNEC sau, dacă acesta nu este disponibil, o estimare calitativă. Se acordă o atenţie deosebită acurateţei acestui raport datorită variabilităţii datelor utilizate atât la măsurătorile concentraţiei, cât şi la estimare.
    La stabilirea PEC, trebuie utilizat modelul cel mai adecvat ţinând cont de evoluţia şi comportamentul produsului biocid în mediu.
   80. Pentru orice compartiment de mediu, dacă raportul PEC/PNEC este egal cu sau mai mic decât 1, se concluzionează, la caracterizarea riscurilor, că nu sunt necesare informaţii şi/sau teste suplimentare.
    Dacă raportul PEC/PNEC este mai mare decât 1, autoritatea competentă judecă, pe baza valorii raportului respectiv şi a altor factori relevanţi, dacă sunt necesare informaţii şi/sau teste suplimentare pentru a clarifica necesitatea unor măsuri de reducere a riscurilor sau dacă produsul nu poate fi autorizat. Factorii relevanţi pentru examinare sunt cei menţionaţi la pct. 38.
    Apa
   81. Autoritatea competentă nu autorizează un produs biocid dacă, în baza condiţiilor de utilizare propuse, concentraţia estimată a substanţei active ori a oricărei substanţe potenţial periculoase sau a metaboliţilor relevanţi ori a produşilor de degradare sau de reacţie în apă (ori în sedimente) are un efect inacceptabil asupra speciilor nonţintă din mediul acvatic, marin sau din estuarii, cu excepţia cazului în care se demonstrează ştiinţific că, în condiţiile de utilizare reale, nu se produce niciun efect inacceptabil.
   82. Autoritatea competentă nu autorizează produsul biocid dacă, în condiţiile de utilizare propuse, concentraţia estimabilă a substanţei active ori a oricărei alte substanţe potenţial periculoase sau a metaboliţilor relevanţi ori a produşilor de degradare sau de reacţie în apele subterane depăşeşte cea mai mică valoare dintre următoarele concentraţii:
   a) concentraţia maximă admisă, stabilită prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004; sau
   b) concentraţia maximă stabilită în urma procedurii de includere a substanţei active în anexa nr. I, IA sau IB, pe baza datelor relevante, în special datele toxicologice, decât dacă se demonstrează ştiinţific că, în condiţiile de utilizare reale adecvate, nu se depăşeşte concentraţia cea mai scăzută.
   83. Autoritatea competentă nu autorizează produsul biocid dacă valoarea estimată a concentraţiei substanţei active ori a oricărei alte substanţe potenţial periculoase sau a metaboliţilor relevanţi ori a produşilor de degradare sau de reacţie poate fi regăsită în apa de suprafaţă (sau în sedimentele sale) în urma utilizării produsului biocid în condiţiile de utilizare propuse:
   - depăşeşte, în zona prizei de alimentare a apelor de suprafaţă destinată potabilizării, valorile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă; sau
   - are un impact considerat inacceptabil asupra speciilor nonţintă, cu excepţia cazului în care se demonstrează ştiinţific că, în condiţiile de utilizare reale adecvate, nu se depăşeşte concentraţia cea mai scăzută.
   84. Instrucţiunile de utilizare propuse pentru produsul biocid, inclusiv procedeele de curăţare a echipamentului de aplicare, trebuie să fie astfel încât să se reducă la minimum posibilitatea contaminării accidentale a apei sau a sedimentelor acesteia.
    Solul
   85. În cazul în care se estimează că poate apărea o contaminare inacceptabilă a solului, autoritatea competentă nu autorizează un produs biocid dacă, după utilizarea produsului biocid, substanţa activă sau substanţa potenţial periculoasă din acesta:
   - în cadrul testelor pe teren persistă în sol timp de peste un an; sau
   - în cadrul testelor de laborator formează reziduuri neextractibile în procent de peste 70% din doza iniţială, după 100 de zile, cu o rată de mineralizare mai mică de 5% în 100 de zile;
   - are consecinţe sau efecte inacceptabile asupra organismelor nonţintă, cu excepţia cazului în care se demonstrează ştiinţific că în condiţii reale de utilizare nu se produce o acumulare inacceptabilă în sol.
    Aer
   86. Autoritatea competentă nu autorizează un produs biocid dacă poate fi anticipată posibilitatea apariţiei unor efecte inacceptabile asupra compartimentului aer, decât dacă se demonstrează ştiinţific că în condiţii reale adecvate nu se produce niciun efect inacceptabil.
    Efecte asupra organismelor nonţintă
   87. Autoritatea competentă nu autorizează un produs biocid dacă poate fi anticipată posibilitatea ca organismele nonţintă să fie expuse la produsul biocid, dacă în cazul unei substanţe active sau potenţial periculoase:
   - PEC/PNEC este mai mare decât 1, decât dacă este stabilit în mod clar la evaluarea riscurilor că, în condiţii de utilizare reale, nu se produce niciun efect inacceptabil în urma utilizării produsului biocid conform condiţiilor de utilizare propuse; sau
   - factorul de bioconcentrare (BCF) în ţesuturile adipoase la vertebratele nonţintă este mai mare decât 1, cu excepţia cazului în care se stabileşte în mod clar la evaluarea riscurilor că, în condiţii reale de utilizare, nu survine niciun efect nedorit, direct sau indirect, în urma utilizării produsului în condiţiile de utilizare propuse.
   88. Autoritatea competentă nu autorizează un produs biocid dacă poate fi anticipată posibilitatea ca organismele acvatice, inclusiv organismele marine şi din estuare, să fie expuse la produsul biocid, dacă în cazul unei substanţe active sau potenţial periculoase:
   - PEC/PNEC este mai mare decât 1, decât dacă este stabilit în mod clar la evaluarea riscului că viabilitatea organismelor acvatice, inclusiv organismele marine şi din estuare, nu este ameninţată de produsul biocid conform condiţiilor de utilizare propuse; sau
   - factorul de bioconcentrare (BCF) este mai mare de 1000 pentru substanţele care sunt uşor biodegradabile sau mai mare de 100 pentru cele ce nu sunt uşor biodegradabile, cu excepţia cazului în care se stabileşte în mod clar la evaluarea riscurilor că, în condiţii reale de utilizare, nu se produce niciun efect inacceptabil, direct sau indirect, asupra viabilităţii organismelor expuse, inclusiv organismele marine şi din estuare, în urma utilizării produsului biocid în condiţiile de utilizare propuse.
    Prin derogare de la prevederile prezentului alineat, autoritatea competentă poate să autorizeze un produs antibiodermă utilizat pe navele comerciale, publice sau militare ce navighează pe mare, pentru o perioadă de până la 15 mai 2008 de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, dacă niciun alt mjloc utilizat nu permite controlul colmatării. La punerea în aplicare a prezentei dispoziţii, dacă este necesar, autoritatea competentă ia în considerare rezoluţiile şi recomandările relevante ale Organizaţiei Maritime Internaţionale (OIM).
   89. Autoritatea competentă nu autorizează un produs biocid dacă poate fi anticipată posibilitatea ca microorganismele din instalaţiile de epurare a apelor reziduale să fie expuse la produsul biocid dacă, pentru orice substanţă activă, substanţă potenţial periculoasă, metabolit relevant, produs de degradare sau de reacţie, raportul PEC/PNEC este mai mare decât 1, cu excepţia cazului în care se stabileşte în mod clar la evaluarea riscurilor că, în condiţii reale de utilizare, nu se produce niciun efect inacceptabil, direct sau indirect, asupra viabilităţii acestor microorganisme.
    Efecte inacceptabile
   90. Dacă se presupune o creştere a rezistenţei la o substanţă activă conţinută în produsul biocid, autoritatea competentă ia măsuri pentru a reduce la minimum consecinţele acestei rezistenţe. Măsurile posibile implică modificarea condiţiilor de autorizare şi chiar refuzul unei autorizări.
   91. Nu se autorizează niciun produs biocid destinat controlului vertebratelor dacă:
   - decesul nu este sincronizat cu pierderea cunoştinţei; sau
   - decesul nu survine imediat; sau
   - funcţiile vitale nu sunt treptat reduse, fără semne evidente de suferinţă.
    În cazul repelenţilor, efectul scontat se obţine fără suferinţă şi durere inutilă a vertebratelor-ţintă.
    Eficacitate
   92. Autoritatea competentă nu autorizează un produs biocid pentru care nu se prezintă dovada de eficacitate, atunci când este utilizat în conformitate cu condiţiile specificate în eticheta propusă sau în alte condiţii de autorizare.
   93. Nivelul, uniformitatea şi durata protecţiei, controlul sau alte efecte scontate trebuie, cel puţin, să fie similare celor care rezultă din utilizarea de produse de referinţă adecvate, dacă acestea există, sau din alte mijloace de control. Dacă nu există niciun produs de referinţă, produsul biocid trebuie să permită un nivel definit de protecţie sau control în domeniile de utilizare propuse. Concluziile privind performanţele produsului biocid trebuie să fie valabile pentru toate domeniile de utilizare propuse şi pentru toate regiunile ţării, cu excepţia cazului în care eticheta propusă indică faptul că produsul biocid este destinat utilizării în condiţii specifice. Autoritatea competentă evaluează datele de răspuns la dozele utilizate obţinute în timpul încercărilor (ce pot include controlul în care nu s-a utilizat produs) care presupun valori ale dozelor mai mici decât cele recomandate, pentru a evalua dacă doza recomandată este valoarea minimă necesară pentru a se obţine efectul dorit.
    Rezumat
   94. În fiecare dintre domeniile în care au fost făcute evaluări de risc, respectiv efectele asupra oamenilor, animalelor şi mediului, autoritatea competentă combină concluziile obţinute în cazul substanţei active şi al substanţei potenţial periculoase, pentru a ajunge la o concluzie generală pentru produsul biocid. Trebuie, de asemenea, elaborat un rezumat al evaluărilor gradului de eficacitate şi a efectelor inacceptabile.
    Rezultatul este:
   - rezumatul efectelor produsului biocid asupra oamenilor;
   - rezumatul efectelor produsului biocid aupra animalelor;
   - rezumatul efectelor produsului biocid asupra mediului;
   - rezumatul de evaluare a eficacităţii;
   - rezumatul efectelor inacceptabile.

    INTEGRAREA GENERALĂ A CONCLUZIILOR

   95. Autoritatea competentă combină concluziile individuale care rezultă din examinarea efectelor produsului biocid asupra omului, animalelor şi mediului, pentru a ajunge la o concluzie generală cu privire la efectul global al produsului biocid.
   96. Autoritatea competentă ia apoi în considerare orice efecte inacceptabile relevante, eficacitatea produsului biocid şi beneficiile utilizării produsului biocid, înainte de a lua decizia de autorizare a produsului biocid.
   97. Autoritatea competentă decide în final dacă produsul biocid poate fi autorizat sau nu şi dacă această autorizare se supune unei restricţii ori unor condiţii, în conformitate cu prevederile prezentei anexe şi ale Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide.

   98. Conţinutul şi rapoartele de evaluare pentru aplicarea principiilor comune din anexa nr. VI la normele metodologice sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene la adresa: http://ec.europa.eu./comm/environment/biocides/index.htm.
    ___________
    Punctul 98. a fost introdus prin punctul 5. din Ordinul nr. 2164/2007 începând cu 12.02.2008.