Guvernul României

 
Hotărâre nr. 545/2005

din 09/06/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 581 din 06/07/2005

privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi a Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Rovinari" - S.A.


 

    Având în vedere prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile pct. 4 lit. f) subpct. (ii) şi (iii) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 102/2004 pentru aprobarea Strategiei de accelerare a atragerii de investiţii şi privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice, precum şi prevederile art. 215 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - (1) Se mandatează Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, să semneze împreună cu Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi, respectiv, împreună cu Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. contractele pentru servicii de consultanţă financiară cu consorţiul compus din Deloitte Central Europe Limited şi Fondul Româno-American de Investiţii.
   (2) Se aprobă prevederile contractelor prevăzute la alin. (1), în forma şi conţinutul prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ___________
   *) Anexele nr. 1 şi 2 se comunică Ministerului Economiei şi Comerţului.

   Art. 2. - (1) Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. suportă, după caz, plata sumelor datorate consultantului în baza contractelor pentru servicii de consultanţă financiară, astfel:
   a) Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, partea din componenta variabilă a onorariului de succes aferentă fiecărui contract, pentru sumele încasate aferente acţiunilor vândute, în situaţia în care strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi, respectiv, a Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. prevede vânzarea de acţiuni ca metodă de privatizare;
   b) Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A., respectiv Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., suma ce reprezintă componenta fixă a onorariului, aferentă fiecărui contract, şi din componenta variabilă a onorariului, aferentă fiecărui contract, pentru:
   - sumele cu care investitorul/investitorii se angajează prin contractele de privatizare să majoreze capitalul social al societăţii comerciale, în situaţia în care în strategia de privatizare a fiecăreia dintre cele două societăţi comerciale este prevăzută majorarea de capital ca metodă de privatizare;
   - sumele privind angajamentele de investiţii în Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A., respectiv în Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., asumate de investitor/investitori prin contractele de privatizare şi pentru care în contractele de privatizare sunt prevăzute mecanisme de garantare;
   - sumele reprezentând datorii ale Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Craiova" - S.A., respectiv ale Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., asumate, care urmează să fie plătite de către investitor/investitori din surse proprii şi pentru care în contractele de privatizare sunt prevăzute mecanisme de garantare.
   (2) Prin strategiile de privatizare vor fi stabilite şi modalităţi de plată a sumelor datorate consultantului, în cazul în care aceste strategii vor prevedea pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A., respectiv pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., şi alte modalităţi de atragere de investiţii.
   (3) Cheltuielile pentru pregătirea şi realizarea privatizării Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Craiova" - S.A., respectiv a Societăţii Comerciale "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., inclusiv cele pentru plata unor firme de avocatură angajate de Ministerul Economiei şi Comerţului prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, altele decât cele prevăzute la alin. (1), vor fi suportate de Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A., respectiv de Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A.
   (4) Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. vor efectua plata cheltuielilor prevăzute la alin. (3) către firmele de avocatură, în baza confirmării Ministerului Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, a îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contractele încheiate în acest sens.
   (5) Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. asigură, după caz, sursele de finanţare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1), respectiv la alin. (3).
   Art. 3. - Contractele de privatizare sau, după caz, celelalte documente ale tranzacţiei care se vor încheia pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi, respectiv, pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. vor include în mod obligatoriu o clauză nenegociabilă, în temeiul căreia, în situaţia desfiinţării acestora din culpa investitorului/investitorilor ca urmare a neîndeplinirii de către aceştia a angajamentelor asumate, se vor reţine de la investitor/investitori cu titlu de despăgubire următoarele:
   - sumele achitate consultantului cu titlu de componentă variabilă a onorariului până la data desfiinţării contractelor de privatizare sau, după caz, a celorlalte documente ale tranzacţiei din culpa investitorului/investitorilor;
   - dobânda corespunzătoare sumelor achitate consultantului cu titlu de componentă variabilă a onorariului pentru perioada cuprinsă între momentul efectuării plăţilor şi data desfiinţării contractelor de privatizare sau, după caz, a celorlalte documente ale tranzacţiei, stabilită la nivelul dobânzii LIBOR/EURIBOR, la care se adaugă două procente.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                            Contrasemnează:
───────────────
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş
Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu
    Bucureşti, 9 iunie 2005.
    Nr. 545.