Guvernul Romāniei

 
Hotărāre nr. 933/2010

din 01/09/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 14/09/2010

pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide


 

    Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

    Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

   Art. I. - Hotărārea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 852 din 21 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.
   2. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 12. - Produsele biocide sunt plasate pe piaţă şi folosite pe teritoriul Romāniei numai dacă:
    a) sunt autorizate īn conformitate cu prevederile prezentei hotărāri; sau
    b) sunt avizate īn conformitate cu procedura prevăzută la art. 92 alin. (2) şi (3)."
   3. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Este interzisă plasarea pe piaţă a unei substanţe sau a unui produs biocid neautorizat ori fără acte administrative eliberate de autoritatea competentă, cu excepţia cazurilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare prevăzute la art. 52 alin. (1) şi la cap. XIII."
   4. La articolul 45, partea introductivă şi litera c.1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 45. - Autoritatea competentă nu utilizează informaţiile cuprinse īn documentele prevăzute la art. 35 īn beneficiul unui al doilea sau ulterior solicitant decāt:
    ...............................................................................................
    c.1) pānă la data de 14 mai 2014 pentru toate informaţiile transmise īn temeiul prezentei hotărāri, cu excepţia cazurilor īn care aceste informaţii sunt deja protejate īn temeiul altor dispoziţii referitoare la produsele biocide. Īn acele cazuri, informaţiile continuă să fie protejate pānă la expirarea oricărei perioade de protecţie a datelor prevăzute de legislaţia naţională, fără să depăşească īnsă data de 14 mai 2014 sau, dacă este cazul, data pānă la care se prelungeşte perioada de tranziţie menţionată la art. 92 alin. (2), īn conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Directiva 98/8/CE;".
   5. La articolul 46, partea introductivă şi litera c.1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 46. - Autoritatea competentă nu utilizează informaţiile cuprinse īn documentele prevăzute la art. 35 īn beneficiul unui al doilea sau ulterior solicitant decāt:
    ...............................................................................................
    c.1) pānă la data de 14 mai 2014 pentru toate informaţiile transmise īn temeiul prezentei hotărāri, cu excepţia cazului īn care aceste informaţii sunt deja protejate īn temeiul altor dispoziţii referitoare la produsele biocide, caz īn care datele continuă să fie protejate pānă la expirarea oricărei perioade de protecţie a datelor prevăzute de legislaţia naţională, fără să depăşească īnsă data de 14 mai 2014 sau, dacă este cazul, data pānă la care se prelungeşte perioada de tranziţie menţionată la art. 92. alin. (2), īn conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Directiva 98/8/CE;".
   6. La articolul 77, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) plasarea pe piaţă sau utilizarea produselor biocide neautorizate, fără acte administrative eliberate de autoritatea competentă sau ale căror acte administrative au fost anulate;".
   7. La articolul 78, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Fapta prevăzută la art. 77 lit. e) se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei."
   8. La articolul 92, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Autoritatea competentă stabileşte durata necesară epuizării stocurilor de produse biocide avizate potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), care nu au fost īnregistrate pānă la data includerii substanţelor active īn anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărārii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare, īn Registrul european al produselor biocide, stabilit prin Decizia Comisiei 2010/296/UE din 21 mai 2010 de instituire a registrului produselor biocide, cu respectarea practicilor din celelalte state membre."
   9. La articolul 92, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile art. 12 şi art. 24 alin. (1) şi (2), prin derogare de la prevederile art. 1 şi 2 din Normele metodologice de aplicare a Hotărārii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi fără să aducă atingere prevederilor art. 16 alin. (2) din Directiva 98/8/CE şi art. 92 alin. (1) din prezenta hotărāre, autoritatea competentă aplică pānă la data de 14 mai 2014 procedura de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul Romāniei. Īn cazul īn care o decizie de includere a unei substanţe active īn anexa nr. I sau IA la Normele metodologice de aplicare a Hotărārii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte o dată ulterioară datei de 14 mai 2014, pentru asigurarea conformităţii cu prevederile art. 92 alin. (1), această derogare se aplică īn continuare produselor care conţin substanţa activă īn cauză pānă la data stabilită de respectiva decizie.
    Īn conformitate cu dispoziţiile naţionale, se poate autoriza plasarea pe piaţă a unui produs biocid care conţine substanţe active care nu sunt cuprinse īn anexa nr. I sau IA la Normele metodologice de aplicare a Hotărārii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru respectivul tip de produs. Acele substanţe active trebuie să fie pe piaţă la data prevăzută īn art. 34 alin. (1) din Directiva 98/8/CE ca substanţe active ale unui produs biocid destinate altor scopuri decāt cele definite la art. 10 lit. o) şi p)."
    *
    Prezenta hotărāre transpune Directiva 2009/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE privind introducerea pe piaţă a produselor biocide, īn ceea ce priveşte prelungirea anumitor termene, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 262 din 6 octombrie 2009, şi creează cadrul juridic necesar punerii īn aplicare a Deciziei Comisiei 2010/296/UE din 21 mai 2010 de instituire a registrului produselor biocide, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126 din 22 mai 2010.
   Art. II. - Hotărārea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 852 din 21 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, cāt şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărāre, se va republica, dāndu-se textelor o nouă numerotare.

    PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
                       Contrasemnează:
───────────────
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
Ministrul mediului şi pădurilor,
Laszlo Borbely
Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Radu Roatiş Cheţan
Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
    Bucureşti, 1 septembrie 2010.
    Nr. 933.