Guvernul României

 
Hotărâre nr. 114/2011

din 09/02/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 135 din 23/02/2011

pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (5) şi al art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - (1) Se aprobă acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, prevăzut în anexa nr. 1.
   (2) Se aprobă acţiunile cuprinse în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2011, prevăzut în anexa nr. 2.
   Art. 2. - Programul prevăzut la art. 1 alin. (1) stabileşte supravegherea şi controlul bolilor animalelor domestice şi sălbatice şi ale cauzelor care pot influenţa starea de sănătate a acestora, cât şi calitatea produselor de origine animală provenite de la acestea.
   Art. 3. - Obiectivele programelor prevăzute la art. 1 sunt stabilirea statusului de sănătate a animalelor domestice şi sălbatice, a corelaţiei dintre bolile animalelor şi transmiterea acestora la om, precum şi asigurarea condiţiilor de igienă a produselor de origine animală provenite de la acestea şi a produselor de origine nonanimală destinate consumului uman, asigurarea sănătăţii publice şi protejarea intereselor consumatorilor.
   Art. 4. - Pentru situaţiile cu risc epidemiologic major, cu implicaţii pentru sănătatea publică şi economia naţională, determinat de apariţia unei pandemii, epidemii, boli emergente şi boli transfrontaliere, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor solicită sprijinul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, în condiţiile legii.
   Art. 5. - Se aprobă tarifele maximale pentru anul 2011 aferente acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul menţionat la art. 1 alin. (1), prevăzute în anexa nr. 3, destinate exploataţiilor nonprofesionale, potrivit art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 6. - (1) Fondurile necesare realizării în cadrul exploataţiilor nonprofesionale a acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2011 şi de către proprietari, iar în cazul exploataţiilor comerciale, de către proprietarii acestora.
   (2) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea normelor metodologice privind realizarea acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), se stabilesc modalităţile de suportare a costurilor aferente acestor acţiuni.
   Art. 7. - Fondurile necesare realizării acţiunilor din cadrul Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2011, prevăzut la art. 1 alin. (2), se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2011, precum şi de către operatorii economici, potrivit prevederilor anexei nr. 2.
   Art. 8. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, se aprobă normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, precum şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2011.
   (2) Acţiunile de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi cu prevederile ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emise în aplicarea acestora.
   Art. 9. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor referitoare la realizarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul prevăzut la art. 1 alin. (1), destinate exploataţiilor nonprofesionale, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie contracte de servicii cu medicii veterinari de liberă practică, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.
   Art. 10. - (1) Constituie contravenţii la normele sanitar-veterinare şi se sancţionează după cum urmează:
   a) nerespectarea prevederilor legale de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi şi de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în aplicarea măsurilor de control al pestei suine clasice, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
   b) transportul de suine vii fără certificat sanitar-veterinar de sănătate şi formular de mişcare, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 de lei, precum şi cu confiscarea suinelor;
   c) neasigurarea spaţiilor pentru depozitarea temporară a cadavrelor de suine de către proprietarii exploataţiei de animale înregistrată/autorizată sanitar-veterinar, în vederea colectării şi transmiterii acestora la o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală autorizată sanitar-veterinar, astfel încât să se evite apariţia oricărui risc de difuzare a unor boli infecto- contagioase, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.
   (2) Uciderea suinelor, distrugerea cadavrelor, a cărnii, a produselor şi a subproduselor de origine animală confiscate se realizează prin sistemul oficial de ecarisare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
   (3) Cheltuielile care derivă din aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (2) se suportă de către persoana fizică sau juridică deţinătoare a suinelor, a cărnii, a produselor şi a subproduselor de origine animală care au fost confiscate, ucise şi distruse.
   (4) Constatarea şi aplicarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente.
   (5) Sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta hotărâre se aplică atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.
   Art. 11. - Contravenţiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 12. - Fondurile necesare realizării acţiunilor din cadrul programelor prevăzute la art. 1, provenind din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2011, se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate.
   Art. 13. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 14. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2009 pentru aprobarea continuării acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să le pună în aplicare, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010 şi prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2010 şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2009 pentru aprobarea continuării acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să le pună în aplicare, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 22 decembrie 2009, se abrogă.

    PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
                    Contrasemnează:
───────────────
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor,
Roatiş Cheţan Radu
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
    Bucureşti, 9 februarie 2011.
    Nr. 114.

   ANEXA Nr. 1

    PROGRAMUL
acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor
la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia
animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011

   CAPITOLUL I
  Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale

   SECŢIUNEA 1
  Programe naţionale de supraveghere, control şi eradicare
a bolilor la animale

   1. Febra aftoasă
   2. Tuberculoza
   3. Leucoza bovină
   4. Pesta porcină africană
   5. Turbarea sau rabia
   6. Antrax
   7. Boala de Newcastle sau Pseudopesta aviară
   8. Boala veziculoasă a porcului
   9. Stomatita veziculoasă
   10. Pesta bovină
   11. Pesta micilor rumegătoare
   12. Pleuropneumonia contagioasă bovină
   13. Variola ovină şi caprină
   14. Pesta africană a calului
   15. Boala Aujeszky
   16. Paratuberculoza
   17. Bruceloza la bovine
   18. Bruceloza la ovine şi caprine, respectiv infecţia cu Brucella melitensis
   19. Bruceloza la ovine, respectiv infecţia cu Brucella ovis
   20. Bruceloza la suine
   21. Campilobacterioza bovină
   22. Campilobacterioza la alte specii de interes economic: ovine, suine, păsări
   23. Rinotraheita infecţioasă bovină-IBR
   24. Trichomonoza bovină
   25. Artrita encefalita caprină
   26. Maedi Visna
   27. Echinococoza
   28. Durina
   29. Anemia infecţioasă ecvină:
   a) probele de ser cu rezultat neconcludent sau în cazurile de litigiu sunt supuse unei contraexpertize la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală;
   b) cabalinele care ies din ţară, cu destinaţia sport, sunt testate serologic.
   30. Morva
   31. Infecţia cu virusul West Nile
   32. Diareea virală a bovinelor, respectiv boala mucoaselor BVD-MD
   33. Septicemia hemoragică virală la salmonide
   34. Necroza hematopoietică infecţioasă a salmonidelor
   35. Viremia de primăvară a crapului
   36. Boala cu virusul herpes koi
   37. Necroza pancreatică infecţioasă a salmonidelor
   38. Boala bacteriană a rinichiului la salmonide
   39. Necroza epizootică hematopoietică
   40. Sindromul epizootic ulcerativ
   41. Anemia infecţioasă a somonului
   42. Girodactilaza
   43. Bonamioza
   44. Haplosporidioza
   45. Perkinsoza
   46. Marteilioza
   47. Microcitoza
   48. Sindromul taura
   49. Boala capului galben
   50. Boala petelor albe
   51. Acarapioza albinelor
   52. Loca americană la albine
   53. Loca europeană
   54. Nosemoza albinelor
   55. Varrooza albinelor
   56. Tropilelapsoza albinelor
   57. Atacul gândacului mic de stup
   58. Poliedria viermilor de mătase
   59. Flaşeria viermilor de mătase
   60. Nosemoza viermilor de mătase
   61. Muscardina viermilor de mătase

   SECŢIUNEA a 2-a
  Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor tumorale

   1. Oncopatii la păsări - leucemii şi limfoame, inclusiv boala Marek, alte tumori
   2. Oncopatii la mamiferele de producţie şi carnasiere

   SECŢIUNEA a 3-a
  Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor în funcţie
de antecedentele epizootice la animale

   1. Leptospiroza
   2. Febra Q
   3. Avortul salmonelic al oilor
   4. Influenţa ecvină
   5. Rinopneumonia ecvină
   6. Arterita virală ecvină
   7. Avortul salmonelic al iepelor
   8. Tularemia
   9. Bruceloza la canide
   10. Bruceloza la iepuri
   11. Furunculoza salmonidelor cu Aeromonas salmonicida
   12. Yersinioza, respectiv boala gura roşie, la salmonide
   13. Mixosomiaza
   14. Boala Columnaris la salmonide
   15. Eritrodermatita la ciprinide
   16. Ihtioftiriaza
   17. Criptobiaza
   18. Coccidioza moluştelor bivalve
   19. Nematodoze ale moluştelor bivalve
   20. Ricketioza moluştelor bivalve
   21. Vibrioza moluştelor bivalve
   22. Moluşte gasteropode Criptobya heticis, Klossia helicina, cestode, metacercari, nematode
   23. Batracieni, trematode, acantocefali, pseudomonoze, aeromonoze şi microbacterioze
   24. Pesta racilor
   25. Amibiaza albinelor
   26. Brauloza albinelor
   27. Ascosferoza şi aspergiloza albinelor
   28. Puietul în sac şi boala botcilor negre
   29. Bolile virale paralizante ale albinelor adulte
   30. Aspergiloza viermilor de mătase
   31. Listerioza
   32. Toxoplasmoza

   SECŢIUNEA a 4-a
  Supravegherea, profilaxia şi controlul altor boli transmisibile,
zoonoze şi emergente la animale

   1. Bacterioze:
   a) rujetul;
   b) streptococia;
   c) stafilococia;
   d) yersinioza;
   e) chlamydioza aviară;
   f) colibaciloza.
   2. Micoze:
   a) aspergiloza;
   b) dermatomicoza.
   3. Viroze:
   a) boala Lyme;
   b) boala de Crimeea - Congo;
   c) encefalita japoneză;
   d) encefalomielita ecvină venezueleană;
   e) encefalita de căpuşe;
   f) oncopatii ale animalelor de producţie în libertate şi exotice.
   4. Parazitoze:
   a) Cochliomyia hominivorax;
   b) Chrysomya bezziana;
   c) echinococoza/hidatidoza;
   d) cisticercoza bovină;
   e) cisticercoza porcină;
   f) trichineloza: contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei este suportată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
   g) leishmanioza;
   h) fascioloza;
   i) filarioze;
   j) ancilostomoza carnivorelor;
   k) balantidioza;
   l) hemosporidioze;
   m) pneumocistoza;
   n) sacrocistoza;
   o) teniaze;
   p) thelazioza;
   q) dermatoze produse de acarieni, paraziţii animalelor.

   SECŢIUNEA a 5-a
  Acţiuni strategice de supraveghere sanitar-veterinară a
reproducţiei şi a tulburărilor genetice la animale

   1. Supravegherea sanitară veterinară a materialului seminal congelat din import
   2. Supravegherea tulburărilor inflamatorii ale glandei mamare

   SECŢIUNEA a 6-a
  Acţiuni de protecţie ecologică

   1. Ecopatologie şi protecţia mediului, potabilitatea apei
   2. Analiza apei din bazine piscicole, lacuri şi iazuri amenajate pentru piscicultură, precum şi din ape curgătoare
   3. Verificarea eficienţei decontaminării după evoluţia unor boli, de necesitate

   SECŢIUNEA a 7-a
  Acţiuni generale de medicină veterinară preventivă, de protecţie
şi bunăstare a animalelor şi protecţie a mediului

   1. Urmărirea, respectarea regulilor generale de biosecuritate
   2. Protecţia animalelor în timpul transportului
   3. Protecţia animalelor folosite pentru experimentare sau în alte scopuri
   4. Acţiuni generale de medicină preventivă, de identificare şi înregistrare a animalelor:
   a) expertiza pajiştilor naturale şi a păşunilor;
   b) expertiza parazitologică a pajiştilor naturale şi a păşunilor;
   c) expertiza sanitar-veterinară a furajelor care au contribuit la apariţia morbidităţii şi mortalităţii crescute;
   d) expertiza sanitar-veterinară a zonelor de recoltare a moluştelor bivalve;
   e) acţiuni profilactice de decontaminare, deratizare şi dezinfecţie;
   f) controlul ecarisării.

   SECŢIUNEA a 8-a
  Supraveghere toxicologică

    Obiectiv: Supraveghere pasivă prin monitorizarea documentelor şi activă prin diagnostic de laborator.

   SECŢIUNEA a 9-a
  Acţiuni imunologice obligatorii sau de urgenţă pentru unele boli
la animale

   1. Antrax
   2. Boala de Newcastle
   3. Turbarea sau rabia
    Obiectiv: Reducerea presiunii infecţioase şi protecţia animalelor din speciile receptive.

   SECŢIUNEA a 10-a
  Activităţi de elaborare, omologare, evaluare, pregătire
profesională, analiză, monitorizare în domeniul sanitar-veterinar

   1. Activitatea de elaborare şi difuzare de materiale ştiinţifice în domeniul sanitar-veterinar
   2. Activitatea de instruire şi perfecţionare continuă a specialiştilor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi din structurile subordonate, pe domeniile de competenţă, prin organizarea de cursuri pe profil, în ţară şi în străinătate
   3. Analize epidemiologice, de statistică medicală veterinară, analiză de risc şi prognoze sanitare veterinare şi protecţia consumatorului
   4. Acţiuni de instruire, informare şi educaţie sanitar-veterinară a populaţiei pentru apărarea sănătăţii publice şi protecţia consumatorilor
   5. Monitorizarea activităţilor şi a situaţiei sanitar-veterinare la nivel judeţean, al institutelor veterinare de profil şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, astfel:
   a) monitorizarea de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a bolilor infecţioase şi parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om;
   b) monitorizarea de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală a bolilor infecţioase şi parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om;
   c) monitorizarea datelor privind ecopatologia şi identificarea factorilor de risc pentru sănătatea animalelor şi sănătatea publică;
   d) monitorizarea avorturilor la animale;
   e) monitorizarea datelor privind supravegherea ecotoxicologică;
   f) monitorizarea unităţilor de producere a furajelor;
   g) monitorizarea programului de supraveghere în domeniul sanitar veterinar, monitorizarea rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om;
   h) monitorizarea rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om.

   CAPITOLUL II
  Programe naţionale de supraveghere, control şi eradicare
a bolilor la animale, aprobate şi cofinanţate
de Comisia Europeană

   1. Programul pentru monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei suine clasice în România pentru anul 2011
   2. Programul de supraveghere a influenţei aviare la păsările domestice şi sălbatice în România pentru anul 2011
   3. Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice la găinile de reproducţie din România pentru anul 2011
   4. Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice la găinile ouătoare din România pentru anul 2011
   5. Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice în efectivele de broileri din România pentru anul 2011
   6. Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice în efectivele de curcani din România pentru anul 2011
   7. Programul pentru supravegherea Bluetongue în România pentru anul 2011
   8. Programul pentru eradicarea şi monitorizarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile pentru anul 2011
   9. Programul pentru supravegherea, controlul şi eradicarea rabiei la vulpi în România pentru anul 2011

   CAPITOLUL III
  Expertiza sanitară veterinară a alimentelor de origine
animală şi a furajelor

   SECŢIUNEA 1
  Depistarea principalelor zoonoze la animale

   1. Bruceloza
   2. Campilobacterioza
   3. Echinococoza
   4. Listerioza
   5. Salmoneloza
   6. Trichineloza
   7. Tuberculoza produsă de Mycobacterium bovis
   8. Escherichia coli verotoxigenă
   9. Influenţa aviară
   10. Rabia
   11. Botulism
   12. Leptospiroza
   13. Tuberculoza, alta decât cea produsă de Mycobacterium bovis
   14. Yersinioza
   15. Anisakidoza şi alte parazitoze la peşti
   16. Cisticercoza
   17. Antrax
    Obiectiv: Apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Controlul oficial în unităţile autorizate sanitar-veterinar

   1. Activităţi generale:
   a) depozit frigorific;
   b) unitate de reambalare;
   c) piaţă angro.
   2. Carne de ungulate domestice:
   a) abator;
   b) unitate de tranşare.
   3. Carne de pasăre şi de lagomorfe:
   a) abator;
   b) unitate de tranşare.
   4. Carne de vânat de crescătorie:
   a) abator;
   b) unitate de tranşare a cărnii de vânat de crescătorie.
   5. Carne de vânat sălbatic:
   a) unitate care manipulează carnea de vânat sălbatic;
   b) unitate de tranşare a cărnii de vânat sălbatic.
   6. Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic:
   a) unitate pentru carne tocată;
   b) unitate pentru carne preparată;
   c) unitate pentru carne separată mecanic.
   7. Produse din carne: unitate de procesare
   8. Moluşte bivalve vii:
   a) centru de colectare;
   b) centru de purificare.
   9. Peşte şi produse din pescuit:
   a) vas-fabrică;
   b) vas-congelator;
   c) unitate pentru produse proaspete din pescuit (cherhana);
   d) unitate de procesare a produselor din pescuit;
   e) piaţă de licitaţie;
   f) piaţă de desfacere.
   10. Lapte crud şi produse din lapte:
   a) exploataţii de animale producătoare de lapte, care livrează lapte la unităţile de procesare;
   b) unitate de procesare a laptelui materie primă;
   c) unitate de procesare a produselor lactate.
   11. Ouă şi produse din ouă:
   a) centru de ambalare a ouălor;
   b) unitate pentru producere a ouălor lichide;
   c) unitate de procesare a ouălor.
   12. Pulpe de broască şi melci: unitate de procesare
   13. Grăsimi animale, untură, jumări:
   a) centru de colectare a grăsimilor animale;
   b) unitate de procesare a grăsimilor animale.
   14. Gelatină:
   a) centru de colectare a materiilor prime pentru gelatină;
   b) unitate de procesare a gelatinei.
   15. Colagen:
   a) centru de colectare a materiilor prime pentru colagen;
   b) unitate de procesare a colagenului.
   16. Alte activităţi:
   a) unitate de procesare a mierii de albine şi/sau a altor produse apicole;
   b) mijloc de transport.
    Obiectiv: Apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Controlul oficial în unităţile înregistrate sanitar-veterinar

   1. Carne:
   a) carmangerie;
   b) măcelărie;
   c) centru de colectare a vânatului sălbatic;
   d) centru pentru sacrificarea păsărilor şi/sau lagomorfelor la nivelul fermei.
   2. Lapte:
   - centru de prelucrare a laptelui.
   3. Peşte şi produse din pescuit:
   a) centru de colectare a peştelui;
   b) ambarcaţiune comercială de pescuit;
   c) punct de debarcare;
   d) magazin de desfacere (pescărie);
   e) centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor.
   4. Miere:
   a) centru de colectare a mierii şi a altor produse apicole;
   b) centre de extracţie a mierii;
   c) magazin de desfacere a mierii.
   5. Alimentaţie publică şi alte activităţi:
   a) restaurant şi alte unităţi în care se prepară şi se servesc mâncăruri gătite;
   b) pizzerie;
   c) laborator patiserie;
   d) pensiuni turistice;
   e) unităţi cu vânzare prin internet;
   f) depozit alimentar;
   g) hipermarket;
   h) supermarket;
   i) cantină;
   j) magazin alimentar.
   6. Prepararea mâncărurilor la comandă:
   - catering.
   7. Produse primare destinate vânzării directe:
   a) vânat sălbatic;
   b) carne de pasăre şi lagomorfe;
   c) peşte proaspăt;
   d) melci şi moluşte bivalve;
   e) ouă;
   f) miere de albine;
   g) lapte.
    Obiectiv: Apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Expertiza sanitară veterinară a alimentelor de origine animală
prin examene de laborator obligatorii

   1. Alimente cu destinaţie nutriţională specială, altele decât cele reglementate în atribuţiile Ministerului Sănătăţii
   2. Alimente gata pentru consum ce constituie suport de creştere pentru L. Monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor şi alimente gata preparate în scopuri medicale speciale
   3. Alimente gata pentru consum ce nu constituie suport de creştere pentru L. Monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor şi alimente gata preparate în scopuri medicale speciale
   4. Carcase de bovine, ovine, caprine, cabaline
   5. Carcase de suine
   6. Carcase de păsări, respectiv pui broileri şi curcani
   7. Carne de vânat sălbatic
   8. Carne proaspătă şi subproduse comestibile
   9. Carne tocată şi carne preparată destinată să fie consumată crudă
   10. Carne tocată şi carne preparată provenită de la păsări, destinată să fie consumată gătită
   11. Carne tocată şi carne preparată provenită de la alte specii decât pasăre, destinată să fie consumată gătită
   12. Carne separată mecanic
   13. Produse din carne destinate a fi consumate crude
   14. Produse din carne de pasăre destinate să fie preparate (gătite)
   15. Produse din carne tratate termic
   16. Gelatină şi colagen
   17. Produse din pescuit proaspete
   18. Produse din pescuit preparate
   19. Produse din pescuit transformate
   20. Conserve din peşte
   21. Carne de peşte separată mecanic
   22. Moluşte, crustacee întregi sau decochiliate/decojite refrigerate sau congelate, fructe de mare refrigerate, congelate şi altele
   23. Pulpe de broască, melci fără cochilie congelaţi
   24. Moluşte bivalve vii, echinoderme, tunicate şi gasteropode vii
   25. Crustacee şi moluşte decochiliate gătite
   26. Produse decorticate şi decochiliate provenite de la crustacee şi moluşte gătite
   27. Conserve din carne
   28. Lapte crud provenit din unităţile de procesare a laptelui materie primă
   29. Lapte crud destinat procesării provenit din exploataţiile de vaci producătoare de lapte
   30. Lapte pasteurizat şi alte produse lactate lichide pasteurizate
   31. Alte produse lactate şi subproduse din lapte tratat termic
   32. Alte produse lactate din lapte netratat termic
   33. Lapte praf şi zer praf
   34. Formulă uscată pentru sugari şi alimente dietetice deshidratate pentru diferite scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni, formulă uscată de continuare pentru copii cu vârsta de peste 6 luni
   35. Brânză, unt şi smântână obţinute din lapte crud sau lapte ce a fost supus unui tratament termic mai scăzut decât pasteurizarea
   36. Brânzeturi maturate şi nematurate, produse din lapte sau din zer ce a fost supus tratamentului termic
   37. Îngheţată şi deserturi pe bază de produse lactate, congelate
   38. Produse din ouă, cu excepţia produselor care în timpul procesului de fabricaţie sau datorită compoziţiei elimină riscul de Salmonella
   39. Alimente gata preparate care conţin ouă crude, cu excepţia produselor care în timpul procesului de fabricare sau datorită compoziţiei produsului elimină riscul de Salmonella
   40. Ouă pentru consum
   41. Miere de albine
   42. Preparate şi semipreparate culinare prelucrate din materii prime, de origine animală
    Obiectiv: Apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.

   SECŢIUNEA a 5-a
  Determinări rapide efectuate pe autolaborator în zone de interes
turistic sau alte programe de supraveghere de necesitate
dispuse de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor

   1. Determinări microbiologice;
   2. Deteriminări fizico-chimice.
    Obiectiv: Apărarea sănătăţii publice.

   SECŢIUNEA a 6-a
  Supravegherea prin examene de laborator în timpul producţiei a
altor produse care intră în compoziţia materiilor prime şi
produselor de origine animală sau care vin în contact cu acestea

   1. Apă potabilă
   2. Aditivi alimentari şi condimente
   3. Materiale utilizate pentru preambalarea produselor de origine animală
    Obiectiv: Apărarea sănătăţii publice.

   SECŢIUNEA a 7-a
  Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor
de igienizare de interes sanitar-veterinar

    Teste de sanitaţie.
    Obiectiv: Apărarea sănătăţii publice.

   SECŢIUNEA a 8-a
  Controlul eficienţei operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare
în sectorul sanitar-veterinar

    Obiectiv: Apărarea sănătăţii publice

   SECŢIUNEA a 9-a
  Expertiza sanitară veterinară a furajelor

   1. Nutreţuri de volum: fibroase, masă verde, rădăcinoase, tuberculi şi derivate
   2. Siloz
   3. Materii prime vegetale pentru nutreţuri combinate: cereale boabe, subproduse, seminţe întregi, oleaginoase şi derivate, şroturi
   4. Materii prime de origine minerală pentru nutreţuri combinate: fosfaţi, carbonaţi
   5. Aditivi furajeri: aminoacizi sintetici, vitamine, microelemente, enzime furajere, drojdii, acidifianţi, emulgatori, antioxidanţi, coloranţi
   6. Produse şi derivate din lapte, înlocuitori de lapte praf
   7. Făină de peşte
   8. Premixuri vitamino-minerale şi amestecuri minerale
   9. Premixuri, concentrate proteino-vitamino-minerale şi zooforturi cu un conţinut de proteină brută peste 5%
   10. Nutreţuri combinate pentru păsări
   11. Nutreţuri combinate pentru rumegătoare
   12. Amestecuri de uruieli pentru rumegătoare - amestec unic
   13. Nutreţuri combinate pentru porci
   14. Nutreţuri pentru cabaline
   15. Nutreţuri granulate pentru peşti de crescătorie
   16. Hrană deshidratată pentru animalele de companie
   17. Hrană umedă pentru animalele de companie
    Obiective:
   a) Monitorizarea şi controlul furajelor destinate animalelor din exploataţiile profesionale şi din gospodăriile populaţiei, în vederea reducerii contaminării de orice tip pentru menţinerea stării de sănătate a animalelor şi obţinerea de produse de origine animală sigure pentru consumul uman
   b) Controlul substanţelor interzise în furajele de origine animală
   c) Monitorizarea producerii de hrană pentru consumul animalelor de companie, în vederea asigurării statusului de sănătate al acestora
   d) Reţete furajere pentru păsări, respectiv curci şi găini, în funcţie de categoria de vârstă
   e) Reţete furajere pentru porci, în funcţie de categoria de vârstă
   f) Monitorizarea concentraţiei coccidiostaticelor şi utilizarea acestora în vederea obţinerii de produse sigure pentru consumul uman

   SECŢIUNEA a 10-a
  Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora,
furaje şi apă

   1. Substanţe cu efect anabolizant şi substanţe neautorizate
   2. Produse medicinale veterinare şi contaminaţi
    Obiective:
   a) Monitorizarea substanţelor anabolizante în vederea reducerii efectelor nedorite asupra sănătăţii oamenilor şi animalelor
   b) Monitorizarea administrării produselor medicinale veterinare în vederea reducerii cantităţii de reziduuri din produsele de origine animală şi a diminuării rezistenţei agenţilor patogeni la antibiotice
   c) Reducerea riscului de expunere a organismului uman la metale grele provenite din produsele de origine animală destinate consumului uman

   SECŢIUNEA a 11-a
  Determinarea nivelurilor de contaminare radioactivă a
produselor de origine animală şi a furajelor (radioactivitate
cumulată de 137Cs şi 134Cs)

   1. Materii prime şi produse de origine animală
   2. Furaje
   3. Apă utilizată ca materie primă
    Obiectiv: Monitorizarea tuturor produselor cu risc de contaminare radioactivă în vederea protejării stării de sănătate a oamenilor şi a animalelor.

   SECŢIUNEA a 12-a
  Controlul oficial al unităţilor din domeniul hranei pentru animale
autorizate/înregistrate sanitar-veterinar

   1. Activităţi generale:
   a) fabrici;
   b) depozit de furaje;
   c) unitate de ambalare furaje;
   d) magazin de furaje.
   2. Aditivi şi preamestecuri:
   a) fabrică de aditivi furajeri;
   b) fabrică de preamestecuri de aditivi;
   c) microfabrici de preamestecuri;
   d) unităţi de ambalare aditivi;
   e) depozit de aditivi;
   f) magazine de furaje.
   3. Furaje medicamentate:
   a) fabrici de furaje medicamentate;
   b) depozite de produse medicinale veterinare;
   c) depozite de furaje;
   d) farmacii veterinare.
   4. Furaje combinate:
   a) fabrică de nutreţuri combinate pentru mai multe specii;
   b) fabrici de furaje combinate pentru o singură specie;
   c) microfabrici de fermă;
   d) unităţi de ambalare a furajelor combinate;
   e) depozit de furaje;
   f) magazine de furaje.
   5. Furaje simple:
   a) mori de furaje;
   b) unităţi producătoare de furaje fără aditivi.

   CAPITOLUL IV
  Supravegherea sanitară veterinară a unităţilor care produc, depozitează
şi comercializează produse medicinale de uz veterinar

   1. Unităţi pentru producerea, ambalarea, divizarea şi condiţionarea produselor medicinale veterinare - produse biologice de uz veterinar
   2. Importatori produse biologice de uz veterinar din ţări terţe
   3. Unităţi pentru producerea, ambalarea, divizarea şi condiţionarea produselor medicinale veterinare
   4. Depozite de produse medicinale veterinare
   5. Farmacii şi puncte farmaceutice veterinare
    Obiective:
   a) Obţinerea de produse biologice care să asigure o acoperire imunologică eficientă
   b) Comercializarea de produse sigure, autorizate pentru comercializare în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare
   c) Monitorizarea reacţiilor adverse a produselor medicinale veterinare şi a condiţiilor de comercializare a acestora

   CAPITOLUL V
  Acţiunile privind identificarea şi înregistrarea suinelor,
ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011

   1. Fiecare exploataţie de animale va fi înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE
   2. Fiecărui proprietar de exploataţie de animale i se va elibera o carte de exploataţie
   3. Fiecare animal va fi identificat individual şi va fi înregistrat în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA, cu excepţia suinelor din exploataţiile comerciale industriale
   4. Fiecare mişcare a animalelor, reprezentată de naştere, tăiere, intrare/ieşire în/din exploataţia de animale, moarte şi dispariţie, va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare şi va fi înregistrată în SNIIA
    Obiectiv: Asigurarea condiţiilor de realizare a trasabilităţii, în scopul supravegherii sanitar-veterinare şi a combaterii bolilor animalelor.

   CAPITOLUL VI
  Acţiunile privind identificarea şi înregistrarea bovinelor
pentru anul 2011

   1. Fiecare exploataţie de animale va fi înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor - RNE
   2. Fiecărui proprietar de exploataţie de animale i se va elibera o carte de exploataţie
   3. Fiecare animal va fi identificat individual şi va fi înregistrat în SNIIA
   4. Animalelor li se va elibera un paşaport
   5. Fiecare mişcare a animalelor, reprezentată de naştere, tăiere, intrare/ieşire în/din exploataţia de animale, moarte şi dispariţie, va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare şi va fi înregistrată în SNIIA
    Obiectiv: Asigurarea condiţiilor de realizare a trasabilităţii, în scopul supravegherii sanitar-veterinare şi a combaterii bolilor animalelor.

   ANEXA Nr. 2

    PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL
în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2011

   A. Expertiza contaminanţilor în produse de origine nonanimală
   
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ 1.│Aflatoxină (totală şi B1) │a), b), c), d)│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2.│Ochratoxină A │a), b), c), d)│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3.│Patulina │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4.│Deoxinivalenol │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5.│Zearalenonă │a), b), c), d)│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6.│Fumonisină (sumă de B1 şi B2) │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7.│Cadmiu │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8.│Plumb │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 9.│Nitraţi │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│10.│3 MCPD │a), b), c), d)│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│11.│Precursori de dioxină şi PCB similare dioxinei - conform secţiunii │a), c), d) │
│ │5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006 al Comisiei din 19 │ │
│ │decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi │ │
│ │contaminanţi din produsele alimentare, cu amendamentele ulterioare │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│12.│Staniu │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│13.│Hidrocarburi aromatice policiclice │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│ │MONITORIZARE │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤
│ 1.│Furan │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2.│Acrilamida │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3.│Etilcarbamat │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4.│Toxina T-2, HT2 │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5.│Substanţe perfluoroalchilate │a), b), c), d)│
│ │Alcaloizii ergot │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
   B. Expertiza reziduurilor de pesticide în produse de origine nonanimală
   
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│1. │Pesticide organo-fosforice │a), b), c), d)│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2. │Pesticide organo-clorurate │a), b), c), d)│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3. │Carbamaţi │a), b), c), d)│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│4. │Piretroizi de sinteză │a), b), c), d)│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│5. │Alte tipuri de pesticide │a), b), c), d)│
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
   C. Supravegherea şi controlul unităţilor care procesează, depozitează şi valorifică produse de origine nonanimală
    C1. Condiţii microbiologice
   
┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│1. │Legume şi fructe tăiate (gata pentru a fi consumate) │a), d) │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│2. │Sucuri de legume şi fructe nepasteurizate (gata pentru a fi consumate) │a), d) │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│3. │Seminţe încolţite (gata pentru a fi consumate) │a), d) │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│4. │Apă potabilă utilizată ca ingredient │a), d) │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│5. │Apa îmbuteliată în sticle sau alte recipiente │a), d) │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│6. │Ape minerale naturale │a), d) │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│7. │Apă de izvor │a), d) │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│8. │Alimente gata pentru consum (care conţin ingrediente de origine nonanimală)│a), d) │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘
    C2. Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizare
   
┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│1. │Teste de sanitaţie │a) │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘
   D. Expertiza aditivilor/substanţelor interzise în produse de origine nonanimală
   
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ 1.│Tartrazina (E102) │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2.│Para Red │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3.│Sunset Yellow │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4.│Amarant │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5.│Eritozina │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6.│Sulfiţi (E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228) │a), b), c), d)│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7.│Benzoaţi (E210, E211, E212, E213) │a), b), c), d)│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8.│Aspartam (E951) │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 9.│Zaharina (E954) şi sărurile sale de Na, Ca, K │a), c), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│10.│Acesulfam │a), c), d) │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
   E. Determinarea gradului de contaminare radioactivă a produselor alimentare de origine nonanimală
   
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│1. │Produse alimentare provenite din producţia internă şi produsele provenind│a), c), d)│
│ │din comerţul intracomunitar │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2. │Produse alimentare la import │b), c), d)│
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
   F. Determinarea tratării cu radiaţii ionizante a produselor alimentare şi ingredientelor alimentare de origine nonanimală
   
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│1. │Condimente │a), b), c), d)│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2. │Plante aromatice │a), b), c), d)│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3. │Ingrediente vegetale uscate │a), b), c), d)│
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
   G. Determinarea prezenţei uleiului mineral în uleiul de floarea-soarelui
   
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│1. │Ulei de floarea-soarelui, încadrat la codurile NC 1512 11 91 sau │b), d) │
│ │1512 19 90 10, originar sau expediat din Ucraina │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
   H. Determinarea melaminei din produse care conţin lapte sau produse din lapte
   
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│1. │Bicarbonat de amoniu destinat produselor alimentare │a), b), c), d)│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2. │Produse alimentare care conţin lapte, produse din lapte │a), b), c), d)│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3. │Soia sau produse pe bază de soia │a), b), c), d)│
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
   I. Supravegherea şi controlul alimentelor şi furajelor modificate genetic
   
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│1. │Produse constând, care conţin sau sunt obţinute din soia │a), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2. │Produse constând, care conţin sau sunt obţinute din porumb │a), d) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3. │Produse constând, care conţin sau sunt obţinute din orez │b), d) │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
    NOTĂ:
   a) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor sunt suportate din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
   b) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza la importul produselor de origine nonanimală sunt suportate de către operatorul economic;
   c) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a depistării unor probe neconforme sunt suportate de către operatorul economic;
   d) Costurile privind măsurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt suportate de către operatorul economic.

   ANEXA Nr. 3

    TARIFELE MAXIMALE
aferente acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul
acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a
bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,
protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum
şi acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în
domeniul siguranţei alimentelor efectuate de către medicii
veterinari de liberă practică împuterniciţi, pentru anul 2011
   
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Acţiunea desfăşurată │Tariful, exclusiv TVA │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1. │Inspecţia animalelor dispusă de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru │20 lei/gospodărie │
│ │siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 2. │Examinarea clinică a animalelor pentru │a) bovine │2,0 lei/cap de animal │
│ │suspiciunea bolilor majore: ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │b) ecvine │2,0 lei/cap de animal │
│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │c) ovine, caprine │1,0 lei/cap de animal │
│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │d) suine │2,5 lei/cap de animal │
│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │e) carnasiere │1,5 lei/cap de animal │
│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │f) păsări │0,8 lei/cap de animal │
│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │g) albine, viermi de mătase etc. │1,5 lei/familie │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 3. │Recoltări de probe de sânge pentru │a) animale mari │7,0 lei/cap de animal │
│ │examene de laborator (serologice, ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │hematologice, biochimice, │b) animale mici şi mijlocii │6,5 lei/cap de animal │
│ │virusologice, parazitologice etc.) ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │c) suine │7,0 lei/cap de animal │
│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │d) păsări │1,7 lei/cap de animal │
│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │e) alte specii │1,0 lei/cap de animal │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 4. │Recoltarea probelor de organe, │a) animale mari │21,0 lei/cap de animal│
│ │ţesuturi şi a altor probe pentru ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │analize de laborator, efectuarea de │b) animale mici şi mijlocii │10,6 lei/cap de animal│
│ │necropsii la: ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │c) păsări │7,4 lei/cap de animal │
│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │d) alte specii │- │
│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │e) alte probe, inclusiv │2,4 lei/cap de animal │
│ │ │coprologice │ │
├────┼───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 5. │Teste rapide pentru diagnosticul mamitelor subclinice │5,3 lei/cap de animal │
│ │ │(4 sferturi) │
├────┼───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 6. │Activităţi de depistare prin examen │a) tuberculinare test unic │9,5 lei/cap de animal │
│ │alergic ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │b) TCS │9,5 lei/cap de animal │
│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │c) maleinare │1,0 lei/cap de animal │
│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │d) paratuberculinare │1,0 lei/cap de animal │
├────┼───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 7. │Recoltare probe sanitaţie, apă, furaje │3,2 lei/probă │
├────┼───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 8. │Activităţi imunoprofilactice, conform │a) animale mari │5,0 lei/cap de animal │
│ │Programului acţiunilor de supraveghere,├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │prevenire, control şi eradicare a │b) ovine, caprine │2,7 lei/cap de animal │
│ │bolilor la animale, a celor ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │transmisibile de la animale la om, │c) suine │10,0 lei/cap de animal│
│ │protecţia animalelor şi protecţia ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │mediului, de identificare şi │d) carnasiere │5,7 lei/cap de animal │
│ │înregistrare a bovinelor, suinelor, │ │ │
│ │ovinelor şi caprinelor, pentru anul │ │ │
│ │2011: │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 9. │Lucrări de decontaminare, dezinfecţie, │a) în unităţi zootehnice, de │14,8 lei/100 m2
│ │dezinsecţie, deratizare şi de │industrie alimentară, la │ │
│ │necesitate: │gospodăriile populaţiei │ │
│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │b) în camere de incubaţie, viermi│1,5 lei/m2
│ │ │de mătase etc. │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│10. │Manopera privind identificarea şi │a) bovine │16,0 lei/cap de animal│
│ │înregistrarea animalelor şi a ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │mişcărilor acestora, corectarea │b) ovine, caprine - 2 crotalii │3,5 lei/cap de animal │
│ │eventualelor erori: ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │c) ovine, caprine - o singură │2,9 lei cap de animal │
│ │ │crotalie │ │
│ │ ├─────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │d) suine │3,5 lei/cap de animal │
└────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┘