Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 11/2010

din 04/03/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 29/03/2010

privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României


 

    Nr. 10/368/11

    Ministerul Sănătăţii
    Ministerul Mediului şi Pădurilor
    Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. 188/2010,
    având în vedere prevederile art. 92 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008* privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, al art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
    ___________
   * Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010.

    ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aprobă procedura de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României.
   Art. 2. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni şi expresii se definesc astfel:
   a) aviz - act administrativ emis de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide (CNPB), prin care produsul biocid este avizat pentru plasare pe piaţă pe teritoriul României, pe baza unui referat de evaluare, în care sunt înscrise datele şi caracteristicile produsului biocid plasat pe piaţă; domeniul de utilizare prevăzut în prezentul act are valoare indicativă şi nu constituie o aprobare a folosirii produsului în domenii reglementate specific, cum ar fi cel medical, alimentar, veterinar, apa potabilă, apa de îmbăiere;
   b) aviz de extindere - act administrativ emis de către CNPB în perioada de valabilitate a avizului definit la lit. a), pe baza completării dosarului tehnic al produsului biocid, pentru: modul de ambalare, domeniul şi aria de utilizare, eficacitate, indicaţii de utilizare, etichetare, categoria de utilizatori;
   c) aviz de prelungire - act administrativ emis de către CNPB în perioada de valabilitate a avizului definit la lit. a), pe baza cererii depuse de către solicitant pentru prelungirea valabilităţii produsului biocid asupra căruia nu au intervenit modificări în compoziţie sau modul de folosire;
   d) referat de evaluare - document cu caracter justificativ intern întocmit de către experţii desemnaţi din partea autorităţilor prevăzute la art. 6 alin. (1), în care sunt înscrise datele privind identitatea solicitantului, a producătorului, încadrarea produsului biocid, substanţele active, forma de condiţionare şi modul de ambalare, domeniul şi indicaţiile de utilizare, proprietăţile fizico-chimice, date toxicologice, date ecotoxicologice şi comportarea în mediu din fişa cu date de securitate şi din documentaţia care a stat la baza întocmirii acestei fişe, date de eficacitate ale produsului biocid din rapoartele de testare sau echivalente, etichetarea şi clasificarea produsului biocid şi categoriile de utilizatori, conforme cu documentele conţinute în dosarul tehnic al produsului biocid, concluziile referitoare la riscul pe care îl reprezintă produsul pentru sănătate şi mediu, precum şi posibilităţile de control sau diminuare a acestuia;
   e) dosar tehnic - documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (1);
   f) solicitant - persoană juridică ce intenţionează să plaseze pe piaţă în România un produs biocid.
   Art. 3. - (1) Pentru obţinerea avizului, solicitantul depune la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) - Secretariatul tehnic al CNPB un dosar tehnic însoţit de o cerere-tip, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.
   (2) Pentru fiecare produs biocid dosarul tehnic se depune în 4 exemplare: 1 exemplar pe suport hârtie şi 3 exemplare pe format CDROM/DVD.
   (3) Pentru produsele biocide încadrate în tipurile de produs 3, 4, 5 şi 20, solicitantul înregistrează cererea la INSP - Secretariatul tehnic al CNPB, unde depune cele 4 exemplare ale dosarului tehnic. Dosarul tehnic pe suport hârtie este înaintat de către Secretariatul tehnic al CNPB la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.
   Art. 4. - (1) Dosarul tehnic al produsului biocid supus avizării conform prevederilor prezentului ordin conţine următoarele documente:
   a) document de prezentare emis de solicitant, din care să rezulte următoarele informaţii:
   a.1 . denumirea comercială;
   a.2 . tipul de produs biocid, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare;
   a.3 . domeniul de utilizare corespunzător tipului de produs biocid, indicaţiile de utilizare, concentraţia şi timpul de contact pentru fiecare utilizare (timpul de contact pentru utilizare să fie susţinut de concluzia raportului de testare);
   a.4 . forma de condiţionare (de exemplu: concentrat lichid, granule, aerosoli, pulbere), modul de ambalare şi cantităţile exprimate în unităţi metrice;
   a.5 . compoziţia chimică: identitatea fiecărei substanţe active (denumirea, nr. CAS, nr. CE) şi concentraţia în unităţi metrice;
   a.6 . indicaţii privind condiţiile de păstrare, depozitare şi de eliminare finală;
   a.7 . categoria de utilizări;
   a.8 . indicaţii privind periculozitatea şi măsuri de prim ajutor;
   b) declaraţia solicitantului privind identitatea substanţei/substanţelor active, respectiv: pentru substanţe chimice, numere de identificare CAS, CE, precum şi concentraţia în unităţi metrice; pentru microorganisme, numele comun al organismului, numele taxonomic şi tulpina, numărul de referinţă al colecţiei şi culturii unde este depozitată această cultură;
   c) fişa cu date de securitate a produsului, întocmită conform art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei Comisiei nr. 1.999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei nr. 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE şi nr. 2000/21/CE ale Comisiei, în limba română, şi copie de pe fişa cu date de securitate a producătorului şi documentaţia care a stat la baza întocmirii fişei cu date de securitate;
   d) proiect de etichetă, cu text în limba română, care să cuprindă următoarele informaţii:
   d.1 . identitatea fiecărei substanţe active şi concentraţia în unităţi metrice;
   d.2 . tipul amestecului, cum ar fi: concentrat lichid, granule, pulberi, substanţe solide şi altele;
   d.3 . utilizările pentru care produsul biocid este autorizat, cum ar fi: conservarea lemnului, dezinfecţie, biocid de suprafaţă, antidepunere etc.;
   d.4 . indicaţiile de folosire şi dozaj pentru fiecare utilizare, conform condiţiilor prevăzute în autorizaţie, exprimate în unităţi metrice;
   d.5 . detalii privind efectele adverse directe sau indirecte pentru sănătate şi mediu care pot apărea şi instrucţiuni de prim ajutor acolo unde este cazul;
   d.6 . sintagma "Citiţi instrucţiunile ataşate înainte de folosire", dacă produsul este însoţit de un prospect;
   d.7 . instrucţiuni pentru eliminarea în siguranţă a produsului biocid şi a ambalajului său, inclusiv o interdicţie de refolosire a ambalajului pentru produsele biocide destinate publicului larg;
   d.8 . numărul sau denumirea lotului de fabricaţie şi data expirării în condiţii normale de depozitare;
   d.9 . perioada de timp necesară pentru efectul biocid, intervalul care trebuie respectat între utilizările produsului biocid sau între prima aplicare şi, acolo unde este cazul, informaţii privind: următoarea aplicare pe materialul tratat ori primul acces al oamenilor sau animalelor în zone în care s-a folosit produsul biocid, inclusiv detaliile cu privire la metodele şi măsurile de decontaminare şi perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate; detalii cu privire la curăţarea corespunzătoare a echipamentelor; măsurile de precauţie pe perioada utilizării, depozitării şi transportului, de exemplu îmbrăcămintea şi echipamentele de protecţie ale personalului, măsuri de protecţie împotriva incendiilor, acoperirea mobilierului, îndepărtarea alimentelor şi hranei şi indicaţii pentru prevenirea contaminării animalelor şi în funcţie de tipul de produs;
   d.1 0. categoriile de utilizatori pentru care produsul biocid este restricţionat;
   d.1 1. informaţiile asupra oricărui risc specific pentru mediu, în special pentru protejarea organismelor care nu sunt vizate şi pentru evitarea contaminării apei;
   d.1 2. pentru produsele biocide microbiologice, cerinţele de etichetare cu privire la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor aferente expunerii la agenţi biologici la locul de muncă;
   d.1 3. se admite ca informaţiile prevăzute la pct. d.4, d.5, d.7, şi d.9 să figureze pe o altă parte a ambalajului sau să fie incluse în prospectul care însoţeşte produsul;
   e) copie de pe eticheta pentru produsul biocid din ţara de origine, acolo unde este cazul;
   f) prospect cu text în limba română, în conformitate cu art. 69 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
   g) rapoartele de testare pentru demonstrarea eficacităţii biocide în funcţie de tipul de produs, activitatea afirmată pe eticheta produsului şi în recomandările de utilizare vor fi efectuate în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, conform unor metode elaborate de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO), de Comitetul European de Standardizare (CEN). Rapoartele de testare efectuate prin standarde europene (EN) sunt acceptate cu condiţia efectuării în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene. Pentru susţinerea activităţii produsului biocid asupra altor organisme decât cele pentru care sunt prevăzute standardele europene se acceptă rapoarte de testare efectuate prin metode asimilate, metode naţionale sau metode individuale standardizate după dezbatere în cadrul CNPB, la propunerea evaluatorului;
   h) dovada înregistrării/notificării/autorizării ca produs biocid în ţara de origine sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, acolo unde este cazul;
   i) un document emis şi semnat de către firma producătoare prin care se autorizează firma solicitantă ca reprezentant pentru plasarea produsului pe piaţă pe teritoriul României.
   (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copie de pe original şi în traducere în limba română de un traducător autorizat conform art. 41 alin. (2.) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
   (3) Documentele trebuie prezentate strict în ordinea prevăzută la alin. (1).
   Art. 5. - (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea dosarului tehnic al produsului biocid, experţii şi Secretariatul tehnic al CNPB verifică dosarul tehnic.
   (2) În cazul în care sunt necesare completări ale dosarului tehnic, Secretariatul tehnic al CNPB înştiinţează în scris solicitantul, în termenul prevăzut la alin. (1). Dacă dosarul a fost înaintat pentru evaluare la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, completările se solicită de către acesta, şi nu de către Secretariatul tehnic al CNPB. Dacă dosarul cu date ecotoxicologice şi comportare în mediu a fost înaintat pentru evaluare la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, completările se solicită de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
   (3) În cazul în care solicitantul nu depune completările necesare în termen de 120 de zile de la data comunicării, cererea şi dosarul tehnic al produsului biocid se anulează şi se returnează solicitantului, care va fi înştiinţat să îşi preia dosarul la adresa de contact menţionată în cerere. Dacă în termen de 30 de zile solicitantul nu preia cererea şi dosarul tehnic anulate, acestea se distrug astfel încât să nu mai poată fi reconstituite.
   (4) Termenul pentru evaluarea dosarului începe doar după ce dosarul este complet. Întocmirea referatului de evaluare şi decizia asupra emiterii avizului se fac în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data acceptării dosarului complet pentru produsele biocide noi şi, respectiv, de maximum 45 de zile pentru produsele biocide care deţin aviz şi pentru care se solicită aviz de extindere.
   (5) CNPB stabileşte criteriile de acceptare a produsului biocid şi de emitere a avizului de plasare pe piaţă, în baza procedurii interne stabilite în prima şedinţă a CNPB de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
   Art. 6. - (1) Atribuţiile experţilor prevăzuţi la art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:
   a) experţii din cadrul INSP întocmesc referatele de evaluare cu datele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), cu excepţia datelor ecotoxicologice şi comportării în mediu pentru tipurile de produse 1, 2 şi 6-19, 21-23, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) experţii nominalizaţi de către Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului întocmesc referatele de evaluare cu datele prevăzute la art. 4 lit. c), cu excepţia datelor ecotoxicologice şi comportării în mediu pentru tipurile de produse 3, 4, 5 şi 20, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
   c) experţii nominalizaţi de către Ministerul Mediului şi Pădurilor întocmesc referatele de evaluare cu datele ecotoxicologice şi comportarea în mediu prevăzute la art. 2 lit. d), pentru toate tipurile de produse prevăzute în anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Desemnarea experţilor, metodologia de întocmire a referatelor de evaluare şi circuitul documentelor se fac prin ordin al conducerii instituţiilor prevăzute la alin. (1).
   (3) Lista experţilor este adusă la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii, Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi CNPB.
   (4) Referatele de evaluare întocmite şi semnate de către experţi, vizate de către şeful de serviciu, se depun la INSP - Secretariatul tehnic al CNPB, care informează CNPB ţinând cont de termene.
   (5) Pentru exactitatea datelor înscrise în referatele de evaluare în raport cu documentele din dosarul tehnic al produsului biocid, experţii răspund în conformitate cu prevederile legale incidente.
   Art. 7. - (1) Modelul de aviz al produsului biocid este prevăzut în anexa nr. 2.
   (2) Termenul de valabilitate a avizului emis conform prevederilor prezentului ordin este 14 mai 2014, conform Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive, revizuită.
   Art. 8. - (1) Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a avizului, solicitantul poate cere CNPB emiterea unui aviz de extindere.
   (2) Extinderea se realizează în urma depunerii unei cereri de către solicitant la INSP - Secretariatul tehnic al CNPB şi completării dosarului tehnic al produsului biocid cu documente justificative şi întocmirii referatului de evaluare de către experţi.
   (3) În baza referatului de evaluare, CNPB decide emiterea unui aviz de extindere pentru produsul biocid respectiv, valabil pe termenul de valabilitate a avizului.
   (4) Modelul de aviz de extindere este prevăzut în anexa nr. 3.
   Art. 9. - Orice modificare a substanţei active şi a altor ingrediente din produsul biocid atrage anularea avizului.
   Art. 10. - (1) Actele administrative eliberate pentru produsele biocide anterior datei publicării prezentului ordin şi care se regăsesc în Registrul naţional al produselor biocide se prelungesc până la data de 14 mai 2014. După data de 14 mai 2010, produsele biocide existente pe piaţă şi ale căror acte administrative sunt eliberate de alte autorităţi decât CNPB sunt supuse procedurii de avizare prevăzute în prezentul ordin.
   (2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate înscris în actul administrativ eliberat de către CNPB, dacă asupra produsului biocid nu au intervenit modificări în compoziţie sau modul de folosire, solicitantul poate depune la INSP - Secretariatul tehnic al CNPB cererea-tip completată, conform anexei nr. 4, pentru prelungirea valabilităţii actului administrativ emis anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în baza căreia produsul este păstrat în Registrul naţional al produselor biocide.
   Art. 11. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
p. Ministrul sănătăţii,       p. Ministrul mediului şi pădurilor,       p. Preşedintele Autorităţii Naţionale
Adrian Streinu-Cercel, Mircea Ioan Cotoşman, Sanitare Veterinare şi pentru
secretar de stat secretar de stat Siguranţa Alimentelor,
Corneliu Ceică
   ANEXA Nr. 1

    Domnule Preşedinte,

    Firma ..................................................................................................................., în calitate de producător [], reprezentant al producătorului [], importator autorizat [], solicit eliberarea avizului pentru plasarea pe piaţă în România a produsului biocid ...................................................................................................... (denumirea comercială).

    Destinaţia utilizării produsului biocid
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grupa principală* ................................... Tipul de produs*: ...........................................│
│ Domeniul de utilizare │
│ ...................................................................................................................│
│......................................................................................................................│
│......................................................................................................................│
│......................................................................................................................│
│ Categorii de utilizatori: industriali [], profesionali [], populaţie [] │
│ │
│ * În conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor │
│biocide, cu modificările şi completările ulterioare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Producător
   
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Numele şi adresa completă (inclusiv telefon, fax şi e-mail) │
│ ....................................................................................................................│
│.......................................................................................................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Reprezentant sau importator autorizat
    La prezenta cerere anexez dosarul tehnic cu documentaţia produsului biocid conform art. 5 din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României.
   
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Numele şi adresa completă (inclusiv ţara, telefon, fax şi e-mail) │
│ ....................................................................................................................│
│.......................................................................................................................│
│ │
│ Nr. de înregistrare la registrul comerţului ............................................... │
│ Numele şi adresa completă (inclusiv telefon, fax şi e-mail) ale persoanei de contact din firmă │
│.......................................................................................................................│
│.......................................................................................................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Data Semnătura şi ştampila
.................................... ....................................
    Domnului preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide

   ANEXA Nr. 2

    Antet

    Data emiterii .......................

    AVIZ
Nr. ...... BIO/TP...

    În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 şi cu Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005, cu modificările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în şedinţa din data ......................., a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piaţă în România, conform prevederilor legale în vigoare.
   I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Alte denumiri comerciale, după caz
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, ţara)
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, ţara)
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare)
   
┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│A. Grupa principală │ │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│B. Tipul/Tipurile de produs│ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
   V. DATE PRIVIND SUBSTANŢA ACTIVĂ/SUBSTANŢE
   A. Substanţe chimice
   
┌────┬───────────────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea chimică │ Nr. CE │ Nr. CAS │ Concentraţia │
│crt.│(IUPAC, ISO sau altele)│ │ │ în unităţi metrice │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────────────┘
   B. Microorganisme
   
┌────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ Numele │ Denumirea │ Tulpina │ Concentraţia │
│crt.│ │ taxonomică │ │ organismului │
├────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘
   VI. FORMA DE CONDIŢIONARE
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   VIII. DOMENIUL ŞI ARIA DE UTILIZARE
   
┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│A. Domeniul de utilizare│ │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│B. Aria de aplicare │ │
└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
    AVIZ Nr. ...... BIO/TP...
   IX. EFICACITATE
   
┌───────────┬─────────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────────┐
│Activitatea│ Metoda de testare/ │ Specia │Concentraţii│Timpi de acţiune│
│ │Protocolul de testare│ │ │ │
├───────────┼─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────────────┴──────────────┴────────────┴────────────────┘
   X. INDICAŢII DE UTILIZARE
   
┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│Metoda de aplicare│Concentraţia soluţiei de lucru/doza de aplicare│Timpul de acţiune│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘
   XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID
   A. Produs biocid cu substanţe active - substanţe chimice
   
┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Simboluri şi indicarea pericolului│ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Fraze de risc (R) │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Fraze de prudenţă (S) │ │
└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
   B. Produs biocid cu substanţe active - microorganisme
   
┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Simboluri şi indicarea pericolului│ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Grupa de risc │ │
└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
   XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   XIII. RECOMANDĂRI/RESTRICŢII PRIVIND PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII ŞI A FACTORILOR DE MEDIU
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Avizul este valabil până la data de: ..........................
    Avizul conţine - x - pagini.

    Preşedinte,
...........................

   ANEXA Nr. 3

    Antet

    Data emiterii ......

    AVIZ DE EXTINDERE

    În conformitate cu art. ...... din Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010, în baza documentelor depuse în completare la dosarul tehnic, CNPB, în şedinţa din data .........................., a decis că Avizul nr. ............ BIO/TP...... pentru produsul biocid ........................................................................ (denumirea comercială în România) se modifică/completează după cum urmează:

    Extinderea este valabilă pe perioada valabilităţii avizului.
    Documentul conţine - x - pagini.

    Preşedinte,
...........................

   ANEXA Nr. 4

    Domnule Preşedinte,

    Firma .................................................................................................................................................., în calitate de producător [], reprezentant al producătorului [], importator autorizat [], solicit prelungirea termenului de valabilitate a Avizului nr. ................. pentru plasarea pe piaţă în România a produsului biocid .............................................................................................. (denumirea comercială).
    Declar pe propria răspundere că nu s-a efectuat nicio modificare în compoziţia şi modul de utilizare a produsului biocid ................................. .

    Destinaţia utilizării produsului biocid
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grupa principală* ................................... Tipul de produs* ............................................│
│ Domeniul de utilizare │
│ ...................................................................................................................│
│......................................................................................................................│
│......................................................................................................................│
│......................................................................................................................│
│ Categorii de utilizatori: industriali [], profesionali [], populaţie [] │
│ │
│ * În conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor │
│biocide, cu modificările şi completările ulterioare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Producător
   
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Numele şi adresa completă (inclusiv telefon, fax şi e-mail) │
│ ....................................................................................................................│
│.......................................................................................................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Reprezentant sau importator autorizat
    La prezenta cerere anexez Avizul nr. ...........
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Numele şi adresa completă (inclusiv ţara, telefon, fax şi e-mail) │
│ ....................................................................................................................│
│......................................................................................................................│
│ Nr. de înregistrare la registrul comerţului ........................................................................│
│ Numele şi adresa completă (inclusiv telefon, fax şi e-mail) ale persoanei de contact din firmă │
│ ....................................................................................................................│
│......................................................................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Data Semnătura şi ştampila
.................................... ....................................
    Domnului preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide