Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

 
Ordin nr. 54/2010

din 14/06/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 18/06/2010

privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru produse medicinale veterinare


 

    Văzānd Referatul de aprobare nr. 204 din 23 aprilie 2010, īntocmit de Direcţia de coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA, farmacovigilenţă şi nutriţie animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    avānd īn vedere prevederile art. 610 şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    īn temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Comitetul pentru produse medicinale veterinare, denumit īn continuare Comitet, funcţionează pe lāngă Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.
   Art. 2. - Comitetul este format din 9 membri şi funcţionează ca organism de specialitate cu rol consultativ asupra problematicii referitoare la siguranţa şi eficacitatea produselor medicinale veterinare privind protecţia sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice, cāt şi asupra altor probleme din domeniul farmaceutic veterinar.
   Art. 3. - (1) Componenţa Comitetului este următoarea:
   a) 2 reprezentanţi ai Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar: director şi un reprezentant de specialitate, īn funcţie de tematică;
   b) 2 reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor: directorul general al Direcţiei Generale Sanitare Veterinare şi directorul Direcţiei de coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA, farmacovigilenţă şi nutriţie animală;
   c) un reprezentant al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară;
   d) un reprezentant al Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală;
   e) 3 experţi recunoscuţi īn domeniul de competenţă, respectiv farmaceutic, siguranţă şi reziduuri, preclinic şi clinic, nominalizaţi de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, īn funcţie de problematica supusă discuţiei.
   (2) Şedinţele Comitetului sunt coordonate de către directorul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.
   (3) Secretariatul tehnico-administrativ al Comitetului se asigură de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.
   (4) Nominalizarea membrilor Comitetului se stabileşte de către fiecare instituţie menţionată la alin. (1) īn funcţie de problematica supusă discuţiei.
   (5) Comitetul se convoacă de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar atunci cānd nu are capabilitatea tehnico-ştiinţifică să ia o decizie īn ceea ce priveşte autorizarea pentru comercializare a unor produse medicinale veterinare, precum şi la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
   (6) Experţii din cadrul Comitetului īntocmesc un raport scris cu privire la subiectele supuse evaluării, raport care se īnaintează celorlalţi membri ai Comitetului.
   (7) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar şi Direcţia de coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA, farmacovigilenţă şi nutriţie animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor iau īn considerare punctul de vedere al Comitetului după analiza raportului īntocmit de către experţi.
   Art. 4. - Comitetul are următoarele atribuţii īn domeniul farmaceutic veterinar:
   a) asistenţă ştiinţifică pentru acordarea autorizaţiei de comercializare pentru produsele la care Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar nu a putut lua o decizie;
   b) asistenţă ştiinţifică īn vederea acordării derogărilor prevăzute la art. 4 din Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările ulterioare;
   c) asistenţă ştiinţifică īn vederea acordării derogărilor referitoare la utilizarea provizorie a unor produse medicinale veterinare imunologice fără autorizaţie de comercializare, īn cazul unor boli epizootice grave şi īn absenţa produselor medicinale veterinare adecvate situaţiei, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările ulterioare;
   d) asistenţă ştiinţifică īn vederea acordării de excepţii privind valabilitatea autorizaţiei de comercializare, īn situaţii excepţionale referitoare la sănătatea publică şi sănătatea animalelor, conform prevederilor art. 33 alin. (6) din Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările ulterioare;
   e) asistenţă ştiinţifică īn vederea aplicării măsurilor de interzicere a fabricării, importului, distribuţiei, deţinerii şi/sau utilizării produselor medicinale veterinare imunologice pe teritoriul Romāniei īn cazurile prevăzute la art. 75 alin. (1) din Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările ulterioare;
   f) consultanţă ştiinţifică īn orice altă problemă legată de domeniul farmaceutic veterinar.
   Art. 5. - (1) Membrii Comitetului se supun prevederilor legale referitoare la confidenţialitate, completează, semnează īnainte de fiecare īntrunire declaraţia prevăzută īn anexa nr. 1.
   (2) Membrii Comitetului trebuie să declare interesele personale faţă de societăţile comerciale producătoare/distribuitoare de produse medicinale veterinare şi completează şi semnează īnainte de fiecare īntrunire declaraţia prevăzută īn anexa nr. 2.
   (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 6. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului pentru Produse Medicinale Veterinare, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 106 din 2 februarie 2005.
   Art. 8. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Corneliu Ceică

    Bucureşti, 14 iunie 2010.
    Nr. 54.

   ANEXA Nr. 1

    DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE
a membrilor Comitetului pentru produse medicinale veterinare

    Subsemnatul/Subsemnata ................................., avānd profesia de ................................... la ...................................., membru al Comitetului pentru Produse Medicinale Veterinare, mă angajez să păstrez confidenţialitatea tuturor documentelor discutate īn cadrul Comitetului pentru produse medicinale veterinare, cu excepţia celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
   
Data ..................                    Semnătura
...........................
   ANEXA Nr. 2

    DECLARAŢIE DE INTERESE
a membrilor Comitetului pentru produse medicinale veterinare

    Numele şi prenumele .................................................................................................
    Funcţia .............................................................................................................

    Locul de muncă

    Denumirea ...........................................................................................................
    Adresa ..............................................................................................................
    Telefon ................................................... Fax .....................................................
    E-mail ..............................................................................................................

    Activitate desfăşurată īn cadrul Comitetului pentru produse
medicinale veterinare

    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................

   A. Interese personale

    Participare financiară la capitalul unei societăţi producătoare, distribuitoare sau importatoare de produse medicinale veterinare1:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   1. Activităţi desfăşurate remunerate2:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   2. Studii clinice şi lucrări ştiinţifice3:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   3. Rapoarte de expertiză4:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   4. Activităţi de consiliere5:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   5. Conferinţe, colocvii, acţiuni de formare6:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   6. Altele7:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   7. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsămānt īn bugetul unei instituţii8:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   8. Alte legături neremunerate9:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................

   B. Interese ale soţului/soţiei

    Numele şi prenumele .................................................................................................
   1. Activităţi desfăşurate remunerate2:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   2. Studii clinice şi lucrări ştiinţifice3:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   3. Rapoarte de expertiză4:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   4. Activităţi de consiliere5:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   5. Conferinţe, colocvii, acţiuni de formare6:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   6. Altele7:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   7. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsămānt īn bugetul unei instituţii8:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   8. Alte legături neremunerate9:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................

   C. Interese ale rudelor de gradul I şi II
- părinţi, copii, fraţi -

    Numele şi prenumele .................................................................................................
    Tipul de rudenie ....................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    Numele şi prenumele .................................................................................................
   1. Activităţi desfăşurate remunerate2:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   2. Studii clinice şi lucrări ştiinţifice3:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   3. Rapoarte de expertiză4:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   4. Activităţi de consiliere5:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   5. Conferinţe, colocvii, acţiuni de formare6
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   6. Altele7:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   7. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsămānt īn bugetul unei instituţii8:
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
   8. Alte legături neremunerate9
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................

   D. Interese ale persoanelor aflate īn īntreţinere

    Numele şi prenumele ..................................................... ...........................................
    Participare financiară la capitalul unei societăţi producătoare, distribuitoare sau importatoare de produse medicinale veterinare1
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    .....................................................................................................................
    Subsemnatul/Subsemnata ................................................................................., declar prin prezenta declaraţie de interese, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivităţii de care trebuie să dau dovadă īn cadrul şedinţelor Comitetului pentru produse medicinale veterinare sunt enumerate mai sus.
    Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută īn legătură cu cele menţionate mai sus.
   
Data ....................                     Semnătura
..................
    ___________
   1 Se vor indica denumirea societăţii şi natura participării financiare/deţinere acţiuni.
   2 Se vor indica activitatea desfăşurată, denumirea societăţii şi tipul de contract.
   3 Se vor indica denumirea societăţii şi natura studiilor sau a lucrărilor ştiinţifice.
   4 Se vor indica denumirea societăţii şi denumirea produsului/produselor pentru care s-a/s-au īntocmit raport/rapoarte de expertiză.
   5 Se vor indica denumirea societăţii şi natura activităţii de consiliere.
   6 Se vor indica denumirea societăţii, subiectul conferinţelor, colocviilor, acţiunilor de formare.
   7 Se vor indica denumirea societăţii şi natura activităţii.
   8 Se vor indica denumirea societăţii şi instituţia beneficiară a vărsămāntului.
   9 Se vor indica denumirea societăţii şi natura activităţii.