STIRI
Imprimare

Serviciul Economic, Achiziţii Publice, Investiții, Administrativ, Resurse Umane și Salarizare

Scris de ICBMV.

Serviciul Economic, Achiziţii Publice, Investiții, Administrativ, Resurse Umane și  Salarizare are în structură, cu următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 

a) Compartimentul de achiziţii publice, investiţii

  • elaborează, definitivează şi urmăreşte realizarea programului anual al achiziţiilor publice, operează modificări sau completări ulterioare asupra acestuia;
  • elaborează documentaţia de atribuire,
  • estimează valoarea contractului de achiziţie publică
  • întocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice
  • urmăreşte derularea contractelor şi întocmirea documentelor constatatoare privind îndeplinirea de către operatorii economici a obligaţiilor contractuale
  • participă la comisiile de evaluare a ofertelor, de recepţie a produselor, lucrărilor şi serviciilor achiziţionate de institut, precum şi în cea de casare a bunurilor cuprinse în patrimoniu;
  • realizează anual evaluarea principalilor furnizori de bunuri şi servicii pentru institut
  • desfăşoară corespondenţa cu operatorul SEAP, urmăreşte şi răspunde de încadrarea în limitele procentuale stabilite pentru achiziţii prin intermediul acestui operator.

 

b) Compartimentul Resurse Umane, Salarizare

  • colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi cu direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, desfăşurând întreaga corespondenţă cu acestea;
  • întocmeşte şi propune spre aprobare statele de funcţii, decizii interne referitoare la raporturile de muncă;
  • gestionează, potrivit legii, dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, dosarele personale ale personalului contractual, precum şi carnetele de muncă ale salariaţilor din aparatul propriu;
  • întocmeşte dosarele de pensionare;
  • gestionează fişele de post ale personalului din cadrul institutului;
  • gestioneaza declaraţiile de interese şi declaraţiile de avere ale funcţionarilor publici din cadrul institutului;
  • întocmeşte statele de plată a salariilor, efectuând operarea în acestea, a concediilor medicale, a concediilor de odihnă, precum şi orice alte drepturi salariale acordate personalului;
  • întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor fiscale pentru toţi salariaţii instituţiei;
  • efectuează reţineri din salarii, în suma şi termenul precizate, pentru angajaţii ce au primit sancţiuni disciplinare;
  • întocmeşte lunar şi transmite pe suport magnetic şi hârtie, formularele cu contribuţiile la fondul de şomaj, pensii, sănătate;
  • întocmeşte raportările lunare privind constituirea obligaţiilor la bugetul de stat consolidat – Declaraţia 100;
  • întocmeşte dările de seamă statistice referitoare la efectivul salariaţilor şi fondul de salarii;
  • întocmeşte lunar şi trimestrial, situaţia cheltuielilor de personal, urmărind încadrarea acestora în programul aprobat.

 

c) Compartiment finanţe-contabilitate

  • întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie, anual şi pe trimestre, pe articole şi aliniate bugetare şi urmăreşte execuţia acestuia potrivit destinaţiilor aprobate;
  • întocmeşte facturi pentru lucrările de analiză de laborator şi de autorizare a produselor medicinale veterinare şi urmăreşte încasarea veniturilor;
  • asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi beneficiarii; urmăreşte încasarea în termen a drepturilor băneşti cuvenite institutului ce decurg din aplicarea tarifelor pentru analizele de laborator şi a taxelor pentru celelalte activităţi - expertize, asistenţă tehnică, contracte etc;
  • urmăreşte şi verifică deconturile pentru cheltuielile angajate de personalul institutului privind deplasările în ţară şi în străinătate;
  • verifică şi avizează în prealabil efectuarea de cheltuieli din orice sursă;
  • ţine evidenţa contabilă a cheltuielilor bugetare,
  • încasează, păstrează şi gestionează mijloacele materiale şi băneşti ale instituţiei;
  • asigură din punct de vedere metodologic condiţiile de desfăşurare a activităţii de inventariere anuală
  • efectuează plata pentru lucrările de construcţii-montaj şi serviciile efectuate în beneficiul instituţiei.

 

d) Compartimentul administrativ

  • realizează activitatea de secretariat şi registratură a instituţiei;
  • înregistrează, păstrează şi transmite documentele primite de la ordonatorul principal de credite, de la persoanele fizice sau juridice, precum şi documentele interne;
  • asigură întreţinerea şi reparaţiile corespunzătoare ale construcţiilor, instalaţiilor, mobilierului, obiectelor de inventar şi dotărilor la parametri corespunzători;
  • răspunde pentru executarea obligaţiilor contractuale cu furnizorii de apă, gaze, electricitate, cu prestatorii de servicii de telefonie, salubritate, asistenţă tehnică şi execuţii de lucrări;
  • stabileşte lucrările de reparaţii curente şi capitale care urmează a fi executate, urmăreşte executarea şi răspunde de recepţia acestora;
  • întocmeşte documentaţia şi participă la comisiile de casare a mijloacelor fixe;
  • întocmeşte planul de pază al instituţiei;
  • asigură curăţenia şi igienizarea spaţiilor din afara laboratoarelor institutului.

Login