STIRI
Imprimare

I.C.P.B.M.U.V publică anunțul privind organizarea etapei de selecție a proiectului - pilot pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante

RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE (ID 437327): CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT - COMPARTIMENT SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniile fundamentale: științe inginerești,cu diplomă de licență sau echivalentă, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licență, ori a studiilor universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată;

- curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durata de cel puțin 80 de ore;

SAU

- absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învățămant postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel putin 180 de ore;

SAU

- o diplomă de master sau doctorat în domeniul securității și sănătății în muncă.

Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 0 ani

Bibliografie:

•Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă

•Hotărârea de Guvern nr. 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în munca nr. 319 din 2006

•HG nr. 955/2010 – Modificări și completări ale HG 1425/2006

•HG nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă 

•Hotărârea nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

•Hotărârea nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

•Hotărârea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

Tematica:

•Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă – cap. III, IV, V și VI

•Hotărârea de Guvern nr. 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în munca nr. 319 din 2006 - cap.V și VI

•HG nr. 955/2010 – Modificări și completări ale HG 1425/2006

•Hotărârea nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă – cap.II

•Hotărârea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici – cap.II

•Hotărârea nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă – cap.IV

•Hotărârea nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Durata normală a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/ saptamană.

Proba suplimentară – data, ora, locul sau locatia – nu este cazul.

Data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise: data de 15 septembrie 2023, ora 10.00, la sediul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar, Strada Dudului, nr. 39, sector 6, București.

În vederea participării la etapa de selecție a proiectului-pilot, dosarele de concurs se depun exclusiv în format electronic, iar

perioada de depunere a dosarelor de concurs este 03.08.2023- 01.09.2023, inclusiv, iar data afișării anunțului este 03.08.2023.

Constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs la secţiunile predefinite în acest scop.

 Persoana de contact: Stan Daniela– consilier superior, Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, telefon 0212202112, fax 0212213171,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Principalele atributii din Fisa Postului:

(1) Elaborează instrucțiunile proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de SSM conform Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/ 2006:

(2) Asigură identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă;

(3) Elaborează programul de instruire - testare la nivelul institutului si îl înaintează spre aprobare directorului ICPBMUV;

(4) Asigură instructajul introductiv general pentru toți angajații ICPBMUV, precum și pentru studenți în timpul efectuării practicii profesionale;

(5) Asigură instruirea periodică a personalului de conducere din cadrul ICPBMUV și verifică cunoștințele însușite;

(6) În scopul supravegherii medicale a stării de sănătate a salariaților, precum și pentru depistarea bolilor profesionale organizează controale medicale prin intermediul medicului de medicina muncii;

(7) Organizează efectuarea examenelor medicale la angajare și controlul medical periodic al angajaților;

(8) Întocmește anual Planul de prevenire și protecție a muncii;

(9) Întocmește Lista de echipament individual de protecție, conform prevederilor legale în vigoare;

(10) Asigură dotarea și Întreținerea corespunzătoare a posturilor de prim ajutor medical organizate în cadrul serviciilor, birourilor , compartimentelor;

(11) Colaborează cu organele abilitate în domeniul de activitate;

(12) Răspunde de obținerea avizelor și autorizațiilor necesare desfașurării activității ICPBMUV, conform prevederilor legale în vigoare;

(13) Gestionează și arhivează, conform legii, documentele referitoare la activitatea proprie;

(14) Respectă și aplică prevederile legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă și răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;

(15) Exercită și alte atribuții trasate de șefii ierarhici superiori în legătură cu activitatea Compartimentului de securitate și sănătate în muncă. 

 icon Proces verbal selectie dosare consilier debutant-05-09-2023-ICBMV (2.16 MB)

Imprimare

Concurs de recrutare pentru ocuparea în afara organigramei a funcției contractuale de execuție vacante pe perioadă determinată - 70 luni-Administrator Baza de Date

RECRUTARE PENTRU OCUPAREA ÎN AFARA ORGANIGRAMEI A FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE PE PERIOADA DETERMINATA(70LUNI): 

-       Administrator bază de date(Cod COR-252101) -1 post 

·  CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE RECRUTARE:

·  Studii superioare absolvite cu diplomă de licență .

Bibliografia și tematica se găsesc în atașamentul anunțului, pe aceasta pagina mai jos.

Proba suplimentara – data, ora, locul sau locația – nu este cazul.

Data, ora și locul sau locația desfășurării probei interviu: data de 17 IULIE 2023, ora 10.00, la sediul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar, Strada Dudului, nr. 39, sector 6, București.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 03.07.2023- 07.07.2023, inclusiv, iar data afișării anunțului este 03.07.2023.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondentă, telefon/ fax, e-mail, numele și prenumele persoanei de contact: București, Strada Dudului, nr. 39, sector 6, telefon 0212202112, fax 0212213171,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Consilier superior Stan Daniela, Compartimentul Resurse Umane și Salarizare;

Dosarul trebuie să conțină în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere (Anexa 2- HG 1336/2022)– se completează la sediul ICBMV;

b) curriculum vitae, modelul comun european EuroPASS;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări;

e) copia carnetului de muncă sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată (adeverința tip HG 1336/2022 – anexa 3), care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere , prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

 Principalele atribuții din Fisa Postului se găsesc în atașamentul anunțului , pe aceasta pagina mai jos:

icon Fisa postului pentru pozitia de Administrator_de Baza De Date_ (166.48 kB)

icon Bibliografie si tematica pentru 1 post Administrator baza de date (216.31 kB)

icon Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 17.07.2023 – proba interviu, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, de Administrator bază de date, din cadrul proiectului ‘’Implementarea colectării și raportării datelor privind vânzările și utilizarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene la animale’’ (3.19 MB)

icon Rezultatul final din data de 17.07.2023 proba interviu, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, Administrator bază de date, din cadrul proiectului ‘’Implementarea colectării și raportării datelor privind vânzările și utilizarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene la animale’’ (204.05 kB)

 

Imprimare

Concurs de recrutare specialist IT pentru ocuparea în afara organigramei a funcției contractuale de executie vacante pe perioadă determinată - 70 luni

Categoria: Proiecte fonduri europene nerambursabile 

RECRUTARE PENTRU OCUPAREA ÎN AFARA ORGANIGRAMEI A FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE PE PERIOADA DETERMINATA(70LUNI): 

-Specialist IT(Cod COR-252901) -1 post

•CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE RECRUTARE:

•Studii de specialitate: studii superioare  de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în:

•domeniul fundamental matematică și științe ale naturii, ramura de știință informatică, domeniul de studii informatică, specializarea informatică și informatică aplicată;

•domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, domeniul de studii calculatoare și tehnologia informației, specializarea calculatoare / tehnologia informației / ingineria informației / ingineria internetului dispozitivelor inteligente;

•domeniul fundamental științe inginerești, domeniul de studiu inginerie electrică, specializarea informatică aplicată în ingineria electrică

•domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, domeniul de studii ingineria sistemelor, specializarea automatică și informatică aplicată / ingineria sistemelor multimedia;

•domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință științe economice, domeniul de studii cibernetică și statistică, specializarea cibernetică economica;

•domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință științe economice, domeniul de studii informatică economică, specializarea informatică economică;

•să aibă cel puțin 1 an vechime în domeniul IT; 

Bibliografia și tematica se gasesc în atasamentul anunțului.

Proba suplimentara – data, ora, locul sau locatia – nu este cazul.

Data, ora și locul sau locația desfăsurarii probei interviu: data de 08 iunie 2023, ora 10.00, la sediul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar, Strada Dudului, nr. 39, sector 6, Bucuresti.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 23.05.2023 – 29.05.2023, inclusiv, în intervalul orar 8:30 – 15:30, iar data afișării anunțului este 23.05.2023.

 Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondentă, telefon/ fax, e-mail, numele și prenumele persoanei de contact: Bucuresti, Strada Dudului, nr. 39, sector 6, telefon 0212202112, fax 0212213171,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Consilier superior Stan Daniela, Compartimentul Resurse Umane și Salarizare;

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere (Anexa 2- HG 1336/2022)– se completeaza la sediul ICBMV;

b) curriculum vitae, modelul comun european EuroPASS; 

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată (adeverinta tip HG 1336/2022 – anexa 3), care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere , prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 icon Bibliografie si tematica pentru postul Specialist IT - 23 mai 2023 (227.95 kB)

icon Fisa postului Specialist în domeniul IT - Proiect UE Antimicrobiene 23 mai 2023 (186.19 kB)

icon Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 08.06.2023 – proba interviu, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, de Specialist IT, din cadrul proiectului ‘’Implementarea colectării și raportării datelor privind vânzările și utilizarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene la animale (386.18 kB)

icon Rezultatul final din data de 08.06.2023 proba interviu, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, de Specialist IT, din cadrul proiectului ‘’Implementarea colectării și raportării datelor privind vânzările și utilizarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene la animale’’ (2.1 MB)

Imprimare

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, Grad Asistent, ID-379378 din cadrul Compartimentului Finante si Contabilitate.-postat azi 09-05-2023

RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE: REFERENT ASISTENT III (ID - 379378) - COMPARTIMENT FINANTE SI CONTABILITATE/ SERVICIUL ECONOMIC, ACHIZIȚII PUBLICE, INVESTIȚII, ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE:

-studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-minimum 1 an vechime;

Bibliografie:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și

completările ulterioare; 

5. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea în legătură cu

gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificarile si completarile

ulterioare;

7. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea

contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a

acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

cu tematica;

9. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste, cu

modificarile si completarile ulterioare.

Tematica:

Tematica concursului se stabilește pe baza bibliografiei

Proba suplimentara – data, ora, locul sau locatia – nu este cazul.

Data, ora si locul sau locatia desfasurarii probei scrise: data de 13 IUNIE 2023, ora 9.00, la sediul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, Strada Dudului, nr. 39, sector 6, Bucuresti.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 10.05.2023 – 29.05.2023, inclusiv, iar data afisarii anuntului este 10.05.2023.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondentă, telefon/ fax, e-mail, numele și prenumele persoanei de contact și functia publica detinuta: Bucuresti, Strada Dudului, nr. 39, sector 6, telefon 0212202112, fax 0212213171,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Consilier superior Stan Daniela, Compartimentul Resurse Umane si Salarizare;

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 (Hg. 611/2008) – se completeaza la sediul ICBMV;

b) curriculum vitae, modelul comun european EuroPASS;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată (adeverinta tip HG 611/2008 – anexa 2D), care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere (tip Hg 611/2008), prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Principalele atributii din Fisa Postului:

 1.Înregistrează in programele de contabilitate intrarile de materiale conform facturilor care sosec în instituţie;

2.Înregistrează in programele de contabilitate iesirile de materiale conform bonurilor de consum întocmite de servicii/birouri/compartimente;

3.Eliberează din magazie materiale în baza bonurilor de consum întocmite de servicii/birouri/compartimente;

4.Răspunde de bunurile intrate în magazia ICPBMUV;

5.Verifica cantitativ si calitativ produsele receptionate in conformitate cu actele de insotire a marfii(avize,facturi,procese verbale de custodie,certificate de calitate si in cazul produselor de origine animala csv).se interzice categoric receptionarea de marfa fara toate aceste acte.

6.Ţine evidenta stocurilor și listează lunar balanța stocurilor;

7.Verifică stocul scriptic și faptic din magazia institutului;

8.Depunere de acte în Trezorerie si in Banca Comerciala Romana; 

9.Ridicări de extrase de la Trezorerie si de la Banca Comerciala Romana;

10.Ridicări de numerar de la Trezorerie  pentru cheltuieli salariale, deplasări și alte cheltuieli gospodaresti în baza documentelor justificative (stat, referate, deconturi);

11.Ridicari de valuta de la BCR  pentru deplasari in strainatate;

12.Plati in valuta pentru deplasari in strainatate;

13.Intocmirea zilnica a Registrului  de casa  in lei, cu evidenţierea  sumelor intrate şi a plăţilor efectuate, precum si a Registrului de casa in valuta;

14.Evidenţa şi numerotarea formularelor cu regim special;

15.Participa  la aranjarea si inventarierea arhivei Financiar-Contabile.

Raspunde de implementarea cerintelor standard prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/menegerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Atribuţii suplimentare: nu este cazul

icon Anunt de suspendare a concursului programat pentru data de 13 iunie 2023 conform OUG nr 34 din 15 mai 2023 publicat azi 17 mai 2023 (263.85 kB)

 

Imprimare

Concurs de recrutare pentru ocuparea în afara organigramei a funcțiilor contractuale de executie vacante pe perioadă determinată - 70 luni

Proiecte fonduri europene nerambursabile  

RECRUTARE PENTRU OCUPAREA ÎN AFARA ORGANIGRAMEI A FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE PE PERIOADA DETERMINATA(70LUNI): 

-Administrator bază de date(Cod COR-252101) -1 post

-Specialist IT(Cod COR-252901) -1 post

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE RECRUTARE:

•Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

•Perfecționări sau specializări în domeniul IT, dovedite prin diplome;

•să aibă cel puțin 1 an vechime în specialitata studiilor;  

 Bibliografia și tematica se găsesc mai jos in atașamentul anunțului prezent pe site

Proba suplimentara – data, ora, locul sau locatia – nu este cazul.

Data, ora și locul sau locația desfăsurarii probei interviu: data de 12 MAI 2023, ora 10.00, la sediul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar, Strada Dudului, nr. 39, sector 6, Bucuresti.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 28.04.2023 – 05.05.2023, inclusiv, iar data afișării anunțului este 28.04.2023.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondentă, telefon/ fax, e-mail, numele și prenumele persoanei de contact: Bucuresti, Strada Dudului, nr. 39, sector 6, telefon 0212202112, fax 0212213171,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Consilier superior Stan Daniela, Compartimentul Resurse Umane și Salarizare;

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere (Anexa 2- HG 1336/2022)– se completeaza la sediul ICBMV;

b) curriculum vitae, modelul comun european EuroPASS;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată (adeverinta tip HG 1336/2022 – anexa 3), care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

 h) declaraţia pe propria răspundere , prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

 icon fisa post_IT 2023.pdf (184.79 kB)

 icon fisa post Administrator.pdf (169.35 kB)

icon Bibliografie si tematica pentru 1 post Administrator baza de date si 1 post Specialist IT (233.49 kB)

icon Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat in data de 12-05-2023 proiectul antimocrobiene - postat azi 09 Mai 2023 (3.56 MB)

icon Rezultatul final din data de 12.05.2023 proba interviu, pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante, de Administrator baza de date si raportarile datelor privind vanzarile si utilizarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene la animale.pdf (4.11 MB)

Login