STIRI
Imprimare

Data: 05.09.2023

ANUNŢ

 

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar, cu sediul în București, Sector 6, Strada Dudului, Nr.39, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c), ale art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2), alin. (5), alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. IV alin. (9)-(11) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, dar și în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1), alin. 2) lit. b), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, anunță demararea procedurii de ocupare prin transfer, la cerere, a unor posturi de execuție vacante, cu o durată normală de muncă de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână, din cadrul institutului, după cum urmează:

 

1.         Serviciul Economic, Achiziții Publice, Investiți, Administrativ, Resurse Umane și Salarizare:

- Consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Achiziții publice, Investiți;

- Referent, clasa III, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului Finanțe și Contabilitate;

 

2.         Biroul Evaluare și Control Seturi de Diagnostic, Reagenți:

-  Referent, clasa III, gradul profesional superior

- Muncitor calificat I (funcție contractuală de execuție)

 

Documente necesare:

Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul I.C.B.M.V. sau la adresa de e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea prezentului anunț, următoarele documente:

a) cerere de transfer (ANEXA 1);icon ANEXA 1.doc (238 kB)

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copie fișa postului din cadrul instituției în care funcționarul public/persoana își desfășoară activitatea;

d) copia actului de identitate;

e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, raportat la cerinţele din fişa postului vacant;

f) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator, după caz, pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei;

g) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal(ANEXA 2).icon ANEXA 2.docx (13.43 kB)

 

Condiţiile specifice pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice de execuţie vacante:

1.         Consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Achiziții Publice, Investiți sunt:

Studii de specialitate:

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în ramura de știință inginerie civila specializarea: construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări; în ramura de știință inginerie electrică specializarea: sisteme electrice, electronică de putere și acționări electrice, electrotehnică și electromecanică; în ramura de știință inginerie energetică specializarea: ingineria sistemelor electroenergetice, termoenergetică; în ramura de știință inginerie și management specializarea: inginerie economică industrială, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie și management în construcții și inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic.

Perfecţionări/specializări în domeniul achiziţiilor publice.

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):

– Cunoaşterea  programelor MS Office – nivel mediu de cunoștințe de operare.

Vechime în specialitatea necesară: minimum 7 ani.

 

2.         Referent, clasa III, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului Finanțe și Contabilitate sunt:

Studii de specialitate:

-       studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):

– Cunoaşterea  programelor MS Office – nivel mediu de cunoștințe de operare.

Vechime în specialitatea necesară: minimum 1 an.

 

3.         Referent, clasa III, gradul profesional superior, din cadrul Biroul Evaluare și Control Seturi de Diagnostic, Reagenți sunt:

Studii de specialitate:

-       studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):

– Cunoaşterea  programelor MS Office – nivel mediu de cunoștințe de operare.

Vechime în specialitatea necesară: minimum 7 ani.

 

4.         Muncitor calificat I (funcție contractuală de execuție)

Studii de specialitate:

-       studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

 

 Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondentă, telefon/ fax, e-mail, numele și prenumele persoanei de contact: București, Strada Dudului, nr. 39, sector 6, telefon 0212202112, fax 0212213171, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Consilier Superior Stan Daniela - Compartimentul Resurse Umane și Salarizare; 

Afișat azi, 05.09.2023, la sediul și pe pagina de internet a I.C.B.M.V.

Login