STIRI
Imprimare

AUDITOR (379307), clasa I, grad superior, din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

23.04.2024

INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) lit.a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ 

AUDITOR (379307), clasa I, grad superior, din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

Informații concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 23.05.2024, ora 11:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: ICBMV, Str. Dudului, nr.39, Bucuresti, Sector 6
Perioada de depunere a dosarelor: 23.04.2024 - 13.05.2024

Persoana de contact: Ec. Stan Daniela, Consilier superior
Telefon: 0722754507,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Data afişării: 23.04.2024, ora 10:00

Informaţii posturi scoase la concurs

AUDITOR

Descriere post

Clasa: I

Grad: superior

Tip compartiment: COMPARTIMENT

Denumire compartiment: AUDIT PUBLIC INTERN

Localizare post

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar

Localitate: București,Str. Dudului, Nr. 39, Sector 6

 

Condiții pentru ocuparea postului

Conţinutul dosarului de concurs şi modalitatea de înscriere la concurs
Condiţii de ocupare a unei funcţii publice potrivit art. 465 din Codul administrativ

Auditor, Clasa I, Grad superior, COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Studii:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Domenii de studiu: Ştiinţe juridice (Ramura de ştiinţă), Ştiinţe economice (Ramura de ştiinţă), Cibernetică, statistică şi informatică economică (Domeniul de licenţă), Contabilitate (Domeniul de licenţă), Economie (Domeniul de licenţă), Economie şi finanţe (Economics and finance) (Specializarea), Finanţe (Domeniul de licenţă), Cibernetică, statistică şi informatică economică (Domeniul de licenţă), Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental)
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani
Durată timp de muncă: alte situatii prevazute de lege

Perfecţionări (specializări):
Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la dovedirea prin certificat, sau, după caz, prin alt tip de document, a absolvirii unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice: -

Cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei (necesitate şi nivel de cunoaştere):
Se completează în cazul în care pentru ocuparea funcţiei publice este necesară deţinerea cunoştinţelor teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, cu precizarea nivelului de certificare similar celui de tip ECDL/ICDL: -

Cerinte specifice:
Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g indice 2 şi alin. (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei:
Numirea se va face în urma obţinerii avizului necesar exercitării funcţiei publice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

 Bibliografie şi tematică

1. Constituţia României, republicată, cu tematica Constituţia României, republicată

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părţii a II-a, titlul I al părţii a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

5. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Organizarea auditului public intern; Desfăşurarea auditului public intern; Auditorii interni

6. HOTĂRÂRE Nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Normele aplicabile compartimentului de audit public intern şi auditorilor interni

7. Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Organizarea şi conducerea contabilităţii

8. Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar

9. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Reglementări privind achiziţiile publice

10. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilă a instituţiilor publice; Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Documente justificative şi registre de contabilitate

11. Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu tematica Integral

12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor

13. Ordonanţa de Guvern Nr. 119/1999, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Integral


Atribuţii stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului

1. Elaborează şi actualizează carta auditului public intern specifică I.C.P.B.M.U.V.
2. Planifică activităţile specifice ale C.A.P.I., elaborează şi actualizează planul multianual şi anual de audit public intern şi îl transmite spre aprobare directorului ICPBMUV
3. Formulează propuneri privind aprobarea modificării/ actualizării planurilor de audit către directorul ICPBMUV
4. Stabileşte obiectivele CAPI în conformitate cu cerinţele legale privind sistemul de control intern managerial şi răspunde de îndeplinirea acestora
5. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern, în termenul prevăzut de lege, răspunde de raportarea rezultatelor activităţii CAPI către directorul institutului şi SAPI din ANSVSA, în condiţiile şi termenele impuse de lege
6. Răspunde de realizarea demersurilor necesare cu privire la identificarea şi obţinerea resurselor necesare specifice
7. răspunde de implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul CAPI conform legislaţiei în vigoare
8. Răspunde de evaluarea corectă a riscurilor identificate la nivelul CAPI precum şi de aplicarea şi corectitudinea măsurilor de tratare a acestor riscuri astfel încât astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranţei la risc admise
9. Informează UCAAPI şi SAPI din ANSVSA despre recomandările neînsuşite de directorul institutului, precum şi despre consecinţele acestora
10. Efectuează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi de control intern ale ICPBMUV sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate, conform prevederilor legale în vigoare
11. Efectuează misiuni de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanţei în cadrul institutului, conform prevederilor legale în vigoare
12.Eefectuează misiuni de audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern, conform prevederilor legale în vigoare
13. Intocmeşte documentaţia aferentă misiunilor realizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, normele metodologice specifice, procedurile şi instrucţiunile aprobate
14. Urmăreşte modul de implementare a recomandărilor asumate în cadrul rapoartelor de audit întocmite şi raportează periodic directorului institutului asupra stadiului de implementare;
15. Răspunde de îmbunătăţirea în mod continuu a cunoştinţelor, eficienţei şi calităţii activităţii lor, în conformitate cu prevederile legale şi ţinând cont de necesităţile identificate şi/sau dispoziţiile directorului institutului;
16. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, comunică directorului institutului şi structurilor interne cu atribuţii privind remedierea acestora, documentele întocmite conform prevederilor legale în vigoare;
17. În cazul identificării unor neconformităţi majore care pot afecta sănătatea publică şi/sau a animalelor, informează în regim de urgenţă directorul institutului şi structurile interne cu atribuţii privind remedierea acestora;
18. Elaborează planurile de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice;
19. Întocmeşte răspunsuri la solicitările altor structuri din cadrul ICPBMUV şi A.N.S.V.S.A. şi ale persoanelor fizice sau juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare conform dispoziţiilor şefului de serviciu;
20. Asigură şi răspunde de realizarea sarcinilor de serviciu dispuse de directorul institutului la nivelul C.A.P.I., în termenele stabilite potrivit legii, cu respectarea condiţiilor impuse de codul de etică al auditorului privind independenţa şi obiectivitatea;
21. Respectă, la nivelul C.A.P.I., procedurile generale şi specifice aprobate în cadrul sistemului de control intern/managerial al ICPBMUV, precum şi ia măsuri privind implementarea cerinţelor standardului nr. 16 Auditul intern din cadrul sistemului de control intern managerial;
22. Respectă prevederile Codului privind conduita etică a auditorului;
23. Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale, în timpul procesului de muncă;
24. Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi, orice situaţie de muncă pe care o consideră, din motive întemeiate, un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
25. Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
26. Cooperează, atât timp cât este necesar cu angajatorul şi /sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate în domeniul său de activitate;
27. Are obligaţia să păstreze confidenţialitatea lucrărilor executate, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de normele legale în vigoare.;
28. Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
29. Raspunde de arhivarea tuturor documentelor rezultate din activitatea pe care o desfasoara;
30. Realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea institutului, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice şi cu respectarea condiţiilor impuse de codul de etică al auditorului privind independenţa şi obiectivitatea

icon Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 23-05-2023 ora 11.00 (2.47 MB)

icon Rezultatul Probei Scrise din data de 23.05.2024 ora 11.00 pt functia publica vacanta de auditor (2.18 MB)

 icon Rezultatul probei interviu din data de 27.05.2024, ora 11.00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Auditor clasa 1, grad profesional superior, din cadrul compartimentului audit Public Intern al ICBMV (2.27 MB)

icon Rezultatul final al concursului din data de 23.05.2024, ora 11 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de Auditor, clasa I, grad profesional superior. (1.19 MB)

 

Imprimare

RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE: Secretar (cod COR 412001) - COMPARTIMENT ADMINISTRATIV/ SERVICIUL ECONOMIC, ACHIZIȚII PUBLICE, INVESTIȚII, ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

-studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-minimum 3 ani vechime în muncă;

-alte condiții specifice, dacă este cazul: Diplomă/Atestat/Certificat – care să ateste cunoștințele de utilizare a calculatorului.


Bibliografie:

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu următoarea tematică: Partea VI, Titlul III – Personalul contractual din autoritătile și institutiile publice, Capitolul III;

2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;

3. Legea 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

4. Legea 677/21.11.2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Hotararea nr.123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 

Tematica:

Tematica de concurs este constituită de conținutul integral al materialelor ce fac obiectul bibliografiei.

Data, ora și locul sau locația desfăsurarii probei scrise: data de 18.03.2024, ora 10.00, la sediul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar, Strada Dudului, nr. 39, sector 6, Bucuresti. Proba interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 27.02.2024 – 11.03.2024, inclusiv, iar data afișării anunțului este 27.02.2024. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondentă, telefon/ fax, e-mail, numele și prenumele persoanei de contact: Bucuresti, Strada Dudului, nr. 39, sector 6, telefon 0212202112, fax 0212213171,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Stan Daniela, consilier superior, Compartimentul Resurse Umane și Salarizare; Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din Hotărârea nr.1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) curriculum vitae, model comun european.
 

Principalele atribuții din Fisa Postului:

1. Realizează activitatea de secretariat și registratură a ICPBMUV;

2. Asigură existența punctului unic de intrare-ieșire a documentelor în/din ICPBMUV;

3. Primește și înregistrează toate documentele adresate ICPBMUV;

4. Verifică dacă documentele au fost corect îndrumate pe numele și adresa ICPBMUV și semnează în condica de expediție, în cazul în care corespondența se face prin scrisoare recomandată sau prin curierat;

5. In cazul în care în documentul intrat sunt menționate anexe și acestea lipsesc, se va face mențiunea despre aceasta, în caz contrar personalul care își desfășoară activitatea de înregistrare este răspunzător de pierdere;

6. Conexează la primul document înregistrat documentele care se referă la aceeași problemă și au același expeditor;

7. Inainte de expediere, documentele se scad în Registrul intrări - ieșiri, iar exemplarul nr. 2, cu contrasemnături, se predă structurii din cadrul ICPBMUV care a întocmit documentul;

8. Expediază toate documentele emise de către ICPBMUV și completează rubricile corespunzătoare din Registrul ieșiri — intrări;

9. Elaborează, în colaborare cu structurile din cadrul ICPBMUV., nomenclatoarele arhivistice;

10. Realizează sistemul de evidență a lucrărilor supuse arhivării;

11. Colaborează cu toate structurile din cadrul ICPBMUV în vederea asigurării condițiilor de predare, păstrare și transfer a dosarelor de arhivă;

12. Primește în arhivă documentele predate de structurile din cadrul ICPBMUV. și pune la dispoziție, spre studiu și transfer, dosarele și înscrisurile din arhivă, cu respectarea condițiilor de predare — primire și transport;

13 .Predă dosarele de arhivă cu termen de păstrare permanent către Arhivele Nationale ale României;

14. Elimină periodic documentele fără valoare arhivistică și ale căror termene au expirat;

15. Realizează sistemul de evidență a lucrărilor supuse arhivării;

16. Efectuează editarea și tehnoredactarea materialelor dispuse de conducerea ICPBMUV;

17. Exercită și alte atribuții trasate de șefii ierarhici superiori în legătură cu activitatea Compartimentului Financiar-Contabilitate, conform raportului de subordonare

icon ANUNT_REZULTATE_SELECTIE_DOSARE (568.85 kB)

icon Rezultatul probei scrise pentru ocuparea functiei de executie de SECRETAR - 18.03.2024

icon Rezultatul probei interviu pentru ocuparea functiei de executie de SECRETAR - 21.03.2024

icon Rezultatul final din data de 25.03.2024, pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de SECRETAR (2.55 MB)

 


 

Login