STIRI
Imprimare

Concurs de recrutare pentru ocuparea în afara organigramei a funcțiilor contractuale de execuție vacante pe perioadă determinată - 70 luni

Proiecte fonduri europene nerambursabile  

RECRUTARE PENTRU OCUPAREA ÎN AFARA ORGANIGRAMEI A FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE PE PERIOADA DETERMINATA(70LUNI): 

-       Administrator bază de date(Cod COR-252101) -1 post

-       Specialist IT(Cod COR-252901) -1 post 

·  CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE RECRUTARE:

·  Studii de specialitate: studii superioare  de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în:

·       domeniul fundamental matematică și științe ale naturii, ramura de știință informatică, domeniul de studii informatică, specializarea informatică și informatică aplicată;

·       domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, domeniul de studii calculatoare și tehnologia informației, specializarea calculatoare / tehnologia informației / ingineria informației / ingineria internetului dispozitivelor inteligente;

·       domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, domeniul de studii ingineria sistemelor, specializarea automatică și informatică aplicată / ingineria sistemelor multimedia;

·       domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință științe economice, domeniul de studii cibernetică și statistică, specializarea cibernetică economica;

·       domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință științe economice, domeniul de studii informatică economică, specializarea informatică economică;

·   să aibă cel puțin 1 an vechime în specialitate studiilor;

 Bibliografia și tematica se găsesc mai jos in atașamentul anunțului prezent pe site.

 Proba suplimentara – data, ora, locul sau locația – nu este cazul.

Data, ora și locul sau locația desfășurării probei interviu: data de 24 APRILIE 2023, ora 10.00, la sediul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar, Strada Dudului, nr. 39, sector 6, București.

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 07.04.2023– 13.04.2023, inclusiv, iar data afișării anunțului este 07.04.2023.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondentă, telefon/ fax, e-mail, numele și prenumele persoanei de contact: București, Strada Dudului, nr. 39, sector 6, telefon 0212202112, fax 0212213171,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Consilier superior Stan Daniela, Compartimentul Resurse Umane și Salarizare;

Dosarul trebuie să conțină în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere (Anexa 2- HG 1336/2022)– se completează la sediul ICBMV;

b) curriculum vitae, modelul comun european EuroPASS;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecționări;

e) copia carnetului de muncă sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată (adeverința tip HG 1336/2022 – anexa 3), care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere , prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

  

 icon fisa post_IT 2023.pdf (184.79 kB)

 icon fisa post Administrator.pdf (169.35 kB)

icon Bibliografie si tematica pentru 1 post Administrator baza de date si 1 post Specialist IT (233.49 kB)

icon Rezultatul selectiei dosarelor pt CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA ÎN AFARA ORGANIGRAMEI A FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ - 70 LUNI (345.46 kB)

Login